En trygg och nära sjukvård i hela länet

Sjukvården är en del av det som gör Sverige och den svenska modellen unik. Sverige och Jönköpings län har en sjukvård som håller världsklass och de medicinska resultaten är i en internationell jämförelse goda. Samtidigt finns det stora utmaningar med växande köer till vården.
En gemensamt finansierad välfärd – där människor bidrar efter förmåga och får efter behov – är en central del av den svenska modellen. Sjukvården ska vara sammanhållen och storleken på den egna plånboken ska inte påverka hur bra eller hur snabb vård vi får. Ingen ska köpa sig före i kön. Visäger därför nej till ytterligare privatiseringar och utförsäljning av sjukvården. Marknaden har gång på gång visat att den driver på en utveckling som ökar ojämlikheten i samhället. Vi vill också sätta stopp för vinstjakten inom skola, vård och omsorg.
 

Minska hälsoklyftorna

En stor utmaning när det gäller sjukvården är just de stora ojämlikheterna i hälsa. Här finns ett tydligtsamband mellan ekonomiska klyftor. Ett av Socialdemokraternas viktigaste mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Vi vill därför att Region Jönköpings län tillsätter en jämlikhet- och jämställdhetskommission som ska komma med förslag på hur vi kan öka jämlikheten i Jönköpings län och sluta hälsoklyftorna.
 

Satsa på personalen

En annan stor utmaning för sjukvården är att säkra tillgången på personal. Därför vill vi satsa på personalen i vården. Den som jobbar i välfärden ska hinna, orka och kunna ge en god vård och omsorg av högkvalitet. Därför vill vi anställa fler och göra arbetsmiljön bättre. En jämlik hälso- och sjukvård kräver också förändrade arbetssätt för att ta tillvara på vårdens olika yrkeskompetenser – vårdpersonal ska ägna mer tid åt patienterna och mindre åt administra- tion. Vi vill också utveckla sjuksköterskornas och undersköterskornas roll genom olika specialistutbildningar.
 

En trygg ambulanssjukvård

Oavsett var du bor i länet ska du kunna vara trygg med att ambulansen kommer i tid när du behöver den. Ambulansverksamheten behöver stärkas i hela länet. Vårt mål är att ingen ska behöva vänta längre än en kvart på ett larm som har högsta prioritet. Vi vill därför stärka upp sjukvården i länet med ytterligare en fullvärdig ambulans. Vi ser också behov av specialistutbildning för undersköterskor till ambulanssjukvårdare.

Vård nära dig

Socialdemokraterna vill att vården ska vara så nära medborgaren som möjligt och vi anser att det är viktigtatt patienterna finns med i arbetet för att utveckla hälso- och sjukvården. Den vård du behöver ofta ska finnas på bra och tillgängliga vårdcentraler. Vi vill stärka vårdcentralernas roll som skall vara patientens trygga hand genom hela vårdförloppet. För den som ofta behöver söka vård vill vi införa en fast vårdkontakt. Samtidigt ser vi att vården i en större utsträckning måste möta människors ökade rörlighet. Arbetar du i en kommun men är bosatt i en annan ska du inte behöva åka hem för att söka vård.

Förstärk cancervården

Prognoser från bland annat Folkhälsomyndigheten visar att år 2040 kommer antalet personer som insjuknar i cancer öka kraftigt jämfört med i dag. För att öka tryggheten vill vi socialdemokrater förbättra cancersjukvården i Jönköpings län genom satsningar på bland annat kortare väntetider. Vi vill att det finns Gästhem med öppna vårdplatser för dem som vårdas i livets slutskede.

Krafttag mot psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan växer i Sverige i alla åldrar. Många unga mår dåligt redan i grundskolan och den psykiska ohälsan fortsätter att krypa nedåt i åldrarna. Dagens vårdutbud räcker inte till för att möta detta problem utan det behövs breda insatser på alla plan. Det behövs fler psykiatriker. Vårdcentralerna och psykiatrin måste samarbeta mer. Psykiatrisk sjukdom ska jämställas med kroppslig sjukdom. Du som patient ska ha en kontaktperson du kan vända dig till vid behov. För barn och ungdomar ska samverkan ske mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningarna.

En jämlik tandhälsa

Det är dyrt att gå till tandläkaren och många vuxna låter helt enkelt bli. Det riskerar att drabba både hälsa och plånbok när man till sist måste gå. Detta är en klassfråga. Under nästa mandatperiod vill vi därför ta steg för en mer jämlik tandhälsa där förebyggande tandvård gynnas.

Utveckla 1177

Många länsinvånare upplever i dag att det är långa väntetider vid telefonsupporten 1177 Vårdguiden. När de sedan får hjälp hänvisas de, i många fall, framförallt till en vårdcentral. Detta upplevs som ett onödigt steg mellan patienten och vården. För att ytterligare ta steg för att föra vården närmare dig vill Socialdemokraterna att 1177 Vårdguiden läggs över på vårdcentralerna och att resurserna flyttas dit.

Utveckla Bra liv nära

Utvecklingen av digitala tjänster för att få kontakt med vården går snabbt.I Region Jönköpings län finns tjänsten Bra liv nära, och Socialdemokraterna vill fortsätta att utveckla den för länets invånare även om det aldrig kan ersätta det fysiska mötet. Vårt mål är att Region Jönköpings län ska leda utvecklingen av digitala tjänster för en sammanhållen och nära vård där människors behov står i fokus.

Därför vill vi:

  • Satsa på personalen och förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för att behålla och knyta till oss medarbetare. Rätt person ska göra rätt saker – så förbättras vården för dig som patient.
  • Bemöta den ökade psykiska ohälsan genom att anställa fler psykiatriker och förbättra samverkan mellan olika aktörer, exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, skolan och socialtjänsten.
  • Ta steg för en mer jämlik tandvård där förebyggande arbete gynnas.
  • Införa fasta vårdkontakter för dem som besöker sjukvården ofta. 
facebook Twitter Email