Stora satsningar på skog och skydd av värdefull natur

Regeringen föreslår omfattande satsningar som ska skydda värdefull natur, öka tillväxten inom skogsnäringen, få fler människors att vistas i naturen och skapa naturnära jobb i sin budget för 2022. Skogen är enormt viktig både för ekonomi och jobb, hållbar tillväxt och för biologisk mångfald.

Förutom satsningarna på landsbygd och naturbruk vill regeringen öka tillväxten inom skogsnäringen och skydda skogar som har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Fler människor ska kunna vistas utomhus både för rekreation, hälsa och för fler jobb. Sverige har skogar med värdefulla ekosystem i hela landet och särskilt fjällnära skogar som behöver skyddas. Skogen har en viktig roll i miljö- och klimatarbetet.

Skydd av värdefull natur
För att säkerställa biologisk mångfald, kulturmiljö, friluftsliv, renskötsel, jakt, fiske och besöksnäring så vill regeringen göra en stor satsning för skydd av värdefull natur. I det ingår möjlighet till ersättning till markägare för skydd av fjällnära skog. Satsningen innebär 2,39 miljarder kronor under 2022 som Naturvårdsverket och länsstyrelserna kan använda inför beslut om naturreservat och som ersättning till markägare.

Utveckla skogsnäringen
Runt 100 000 svenskar är sysselsatta i skogsnäringen som står för ungefär tio procent av Sveriges totala varuexport. Regeringen vill satsa 810 miljoner kronor per år för att utveckla skogsnäringen. Pengarna ska användas enligt skogsutredningens förslag och för Skogsstyrelsens arbete med avverkningstillstånd i fjällnära skog. Pengarna ska även gå som kompensation till markägare när det sker inskränkningar i ägande- och brukanderätten.

Flera naturnära jobb för unga
Regeringen vill satsa vidare på att skapa fler naturnära jobb för unga och skjuter till 20 miljoner kronor för detta under 2022. Jobben kan handla om exempelvis skötsel av naturreservat och upprustning av vandringsleder.

Bättre skötsel av naturreservat
Arbetet med att sköta mer än 5000 naturreservat i Sverige skapar många nya jobb i hela landet. Regeringen vill göra en treårig satsning på 100 miljoner kronor per år från 2022 för att bidra till bättre skötsel av naturreservat, fler jobb och bättre lokal ekonomi på landsbygden.

Rusta upp och anlägga vandringsleder
Regeringen föreslår att 50 miljoner kronor ska gå till att rusta upp och anlägga fjäll- och vandringsleder. Regeringen vill även öka det statliga stödet till friluftsorganisationer med 50 miljoner kronor per år.

Läs mer om satsningarna på skog och värdefull natur via den här länken!

facebook Twitter Email