Kollektivtrafiken ska bli smidigare och anpassad efter individuella behov

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på hur kollektivtrafiken ska bli smidigare och på sikt mer anpassad efter individuella behov i de politiska inriktningarna inför 2021. Tillgängliga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela länet. Därför ska Region Jönköpings län arbeta mer med personlig zonindelning, anropsstyrd trafik och med att förbättra tillgängligheten för invånare med synskador eller funktionsvariation.

Under tisdagen den 13 oktober tog nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) beslut om sin del av budgeten inför 2021. Region Jönköpings län ska arbeta fram fler lösningar som gör det möjligt att ha mer individanpassade resor med kollektivtrafiken. I budgetdelen återkommer även uppdrag som på grund av coronapandemin inte har hunnits med under 2020 men som ska vara prioriterat nästa år.

   – Kollektivtrafiken ska bli smidigare och på sikt mer anpassad efter individuella behov. Då blir också kollektivtrafiken mer jämlik. Coronapandemin har påverkat samhället men Region Jönköpings län måste kunna garantera länets invånare att det finns en bra och tillgänglig tåg- och busstrafik i kristider och framöver. Ska vi klara klimatmålen behöver större andel resa kollektivt i framtiden, säger Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.  

Undersöka nya smidiga lösningar

Enligt budgeten är grundförutsättningen att länets invånare ska kunna lita på att tåg och bussar kommer och avgår i tid. God tillgång till kollektivtrafik gör det möjligt för människor att pendla från hem till skola eller arbete samt till kultur- och fritidsaktiviteter.

   – Det behöver bli lättare för länets invånare att lösa biljetter inom kollektivtrafiken. Region Jönköpings län ska utveckla en modell med personliga zoner. Priset för resan ska vara mer oberoende av var resenären åker i länet. Ny teknik gör det möjligt att skapa mer kundvänliga betallösningar, säger Leif Andersson (C), första vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

   – Under 2021 ska Region Jönköpings län göra en utredning om en bussförbindelse mellan Eksjö-Sävsjö-Värnamo. Det ska vara enkelt att resa mellan Höglandssjukhuset och Värnamo sjukhus och linjen kan bli en förbindelse mellan Värnamo och Sävsjö. Det ska ta högst 60 minuter att pendla mellan två kommunala huvudorter både för arbetsresor och studier, säger Arnold Carlzon (KD).

   – För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik. Framförallt är förutsättningarna för att resa med kollektivtrafiken på landsbygden begränsad i en jämförelse med mer tätbebyggt område. Boende på landsbygden och i glesbygdsområden ska ha mer likvärdiga möjligheter att kunna bo och verka som i övriga länet, säger Curt Carlsson (L).   

   – Vi behöver göra buss- och tågresor mer tillgängliga för fler. Även personer med synskador eller andra funktionsvariationer ska ha bra möjligheter att resa med kollektivtrafiken. Nästa år ska Region Jönköpings län undersöka hur människor med funktionsvariationer ska kunna resa med ett kort som motsvarar hur seniorkortet fungerar, säger Etelka Huber (MP).

Cykelstrategi och framtidens kollektivtrafik

I den fastställda budgeten framgår även att det pågående arbetet med att ta fram en cykelstrategi ska fortsätta 2021. Cykelstrategin ska komplettera den regionala länstransportplanen och förtydliga hur Region Jönköpings län kan bidra till en enkel och säker cykling till och från arbete och skola samt för turister i hela länet. Nästa år fastställs det nya trafikförsörjningsprogrammet där det ska framgå hur framtidens kollektivtrafik ska se ut för perioden 2022-2035. Arbetet görs i nära samarbete med länet kommuner. Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Region Jönköpings län ska därför ta ett större ansvar för samordningen med kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden.

   – Alla länets invånare och företag ska ha tillgång till ett snabbt och stabilt bredband. Framförallt är det invånare på landsbygden och vid kommungränserna som är svårast att nå. Digitaliseringen är en förutsättning för att kunna erbjuda bättre samhällstjänster. Inom hälso- och sjukvården kan exempelvis nya digitala vårdtjänster underlätta för patienter att ha kontakt med sin vårdcentral, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA).

Nya stambanor och stödja Nässjö

Andra prioriterade uppdrag inför 2021 är att fortsätta driva på och stödja satsningen på nya stambanor. Region Jönköpings län ska stödja utvecklingsarbetet i Nässjö och bidra till att göra Nässjö till ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar. Under nästa år träder även det nya hållbarhetsprogrammet i kraft. Programmet visar hur Region Jönköpings län ska bedriva sin verksamhet utifrån ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart perspektiv.

facebook Twitter Email