Ett stärkt kulturliv och idrottande

Kultur- och idrottsverksamheterna har blivit hårt drabbade av pandemin. Det finns en risk att konsekvenserna kvarstå under en lång tid framöver. Därför föreslår regeringen i budgeten för 2022 stora satsningar på att stärka verksamheterna ur krisen.

Den fria kulturen föreslås stärkas med en satsning på 940 miljoner. För att underlätta uppstarten av idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning föreslår regeringen en satsning på 400 miljoner. Läs om några av satsningarna nedan:

Ökad tillgänglighet av bibliotek i hela landet

Biblioteken är den viktigaste läsfrämjande aktören efter skolan. Regeringen föreslår en satsning på 75 miljoner kronor under 2022 för att arbetet med ett ökat utbud och tillgänglighet i hela landet. Biblioteken har en viktig betydelse både att tillhandahålla litteratur och är en mötesplats både för unga och äldre.  

Stärkt stöd för vård av kulturmiljöer

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndigheten som arbetar med att bevara och utveckla kulturarvet. Regeringen tillför 10 miljoner kronor årligen under 2022-2024 för att stötta deras arbete. Förslaget bidrar till att främja ett levande kulturarv som är angeläget för människor i dag och för kommande generationer.

Krisstöd till vissa statligt finansierade kulturinstitutioner

Pandemin har medfört begränsade möjligheter att bedriva verksamhet, vilket inneburit kraftigt minskade intäkter. Regeringen föreslår därför i Höständringsbudget för 2021 ett stöd på sammanlagt 95,7 miljoner kronor till vissa statligt finansierade kulturinstitutioner. De verksamheter som berörs av stödet är Kungliga Dramatiska teatern AB, Statens museer för världskultur, Nationalmuseum, Statens historiska museer, Moderna museet, Naturhistoriska riksmuseet, Vasamuseet, som är en del av myndigheten Statens maritima och transporthistoriska museer, Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem, Stiftelsen Thielska galleriet, Stiftelsen Judiska museet, Ájtte, Svenskt- fjäll och samemuseum och Zornsamlingarna.

Digitalisering av kulturarvet

Omställning till en i hög grad digital verksamhet har under pandemin gått fort och tvingat museerna att snabbt investera i ny teknik för att kunna nå ut med sin verksamhet. Det är en fråga om allas lika tillgång till det gemensamma kulturarvet. Regeringen föreslår att de centrala museer som är myndigheter samt Statens musikverk tillförs medel för digitalisering av kulturarvet och utveckling av digitala tjänster. Myndigheterna föreslår 20 miljoner kronor årligen för 2022 och 2023 för ändamålet.

Produktionsincitament för film ska stärka konkurrenskraften

De flesta länder i Europa erbjuder idag produktionsincitament för film, men det saknas i Sverige. Avsaknaden av produktionsincitament gör att allt fler svenska filmer spelas in utomlands vilket missgynnar svenskt kulturliv och svenskt näringsliv. Regeringen föreslår att 100 miljoner kronor per år avsätts permanent för att ett produktionsincitament för film ska utvecklas och införas.

400 miljoner för uppstart av idrott

Pandemin har även fått stora konsekvenser på idrotten. Aktivitetsnivån för barn och unga inom idrotten har minskat med omkring 20 procent under pandemin och för personer med funktionsnedsättning med omkring 50 procent. Alla unga förtjänar en chans att idrotta eftersom idrott stärker hälsan, ger ett sammanhang och meningsfull fritid. Regeringen föreslår därför en satsning på 400 miljoner för att en ännu starkare idrottsrörelse som når alla barn.

Läs mer om kulturen: Sveriges kulturliv ska gå stärkt ur krisen – Regeringen.se

Läs mer om idrotten: 400 miljoner för uppstart av idrott efter pandemin – Regeringen.se

facebook Twitter Email