Det är dags att höja undersköterskornas status

Det är Sveriges vanligaste jobb. I dag arbetar över 180 000 personer som undersköterska. De gör dagligen ett ovärderligt arbete i äldreomsorgen i landets kommuner, inom sjukvården på regional nivå eller i den privata sektorn.

I samband med coronapandemin har ljuset riktats mot de brister som finns i äldreomsorgen. Många av dem beror på politiska beslut som försvagat välfärdssystemen. Det handlar om privatiseringar, utförsäljningar och nedskärningar i omsorgen. Men det har också konstaterats att kompetensen bland de som arbetar inom äldreomsorgen varierar; det finns även på sina håll brister när det gäller omvårdnadskunskap och medicinisk kompetens. Vi menar att detta är en konsekvens av att det i dag är möjligt att anställa i princip vem som helst som undersköterska – utan några krav på att personen har relevanta kunskaper.

En annan brist som lyfts fram handlar om dåliga kunskaper i svenska spårekt. Under hösten och vintern genomförde Socialdemokraterna i Jönköpings län en enkätundersökning där vi bland annat frågade länsinvånarna vad de tycke om äldreomsorgen i kommunen där de bor. En oro som många lyfte var just bristande språkkunskaper bland de som arbetar på äldreboende och i hemtjänsten. Den här bilden bekräftas också av ett regeringens betänkande kring reglering av undersköterskeyrket. Där konstateras att detta kan påverka de äldres känsla av trygghet och sammanhang negativt.

”Viktig signal”

Både vi inom Kommunal och Socialdemokraterna vill komma till rätta med de här bristerna. Därför driver vi frågan om att enbart den som har genomfört en utbildning, motsvarande vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, ska få rätten att kallas och anställas som undersköterska. Vi menar att införandet av en skyddad yrkestitel för yrket undersköterska är ett steg på vägen för att säkerställa rätt kompetens, samtidigt som det är en viktig signal för att de kunskaper undersköterskorna besitter ska värderas högre. Vår samverkan har gett resultat, under våren har regeringen lagt fram ett förslag till riksdagen och beslut ska fattas i mitten av juni.

Detta ställer krav på utbildningssatsningar. För att fler ska få möjlighet att utbilda sig satsar regeringen därför stort på det så kallade äldreomsorgslyftet vilket innebär att de som arbetar inom äldreomsorgen i dag, men som saknar utbildning, kan utbilda sig till undersköterska på betald arbetstid. Även en riktad satsning genomförs för att förbättra yrkessvenskan hos undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Det här är viktiga satsningar för att skapa trygghet – både bland kollegorna och de äldre. 

”Fler behöver vilja arbeta inom äldreomsorgen”

Men mer behövs behöver göras för att höja statusen på att arbeta som undersköterska. Ska fler vilja arbeta inom äldreomsorgen och sjukvården i framtiden, behöver vi prioritera pengar till välfärden och se till att kollegorna blir fler, att lönen motsvarar prestationen och ta bort delade turer.  

Ska vi möta framtidens behov av välfärd när befolkningen blir allt äldre behöver fler vilja arbeta inom äldreomsorgen – inte färre.

Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot

Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot

Diana Laitinen Carlsson (S), riksdagsledamot

Carina Thållén, Avdelningsordförande Kommunal Sydväst

facebook Twitter Email