Delårsrapporten för Region Jönköpings län godkänns

Delårsrapporten för Region Jönköpings läns har idag godkänts på regionfullmäktige. Verksamheterna har drabbats av pandemin men trots det visar rapporten på en ekonomi i balans och flera uppfyllda mål. Det har helt enkelt betydelse vilka partier som styr.

Idag har vi inlett tvådagars regionfullmäktige på Kulturhuset Spira i Jönköping. Fokus för debatten har legat på årets andra delårsrapport som visar utvecklingen för Region Jönköpings läns verksamheter. Nedan följer några sammattade synpunkter som företrädarna från Socialdemokraterna tillsammans med övriga partier i Koalitionen för Region Jönköpings län lyfte:

Coronapandemin har drabbat verksamheterna

Coronapandemin har påverkat Region Jönköpings läns verksamheter, vilket syns i en del av mätetalen kring bland annat hälso- och sjukvården och Länstrafiken. Dock ser vi att utvecklingen går åt rätt håll med fler uppfyllda mål jämfört med samma period för 2020. Vi kan se en ekonomi i balans trots pandemin. Vårdpersonal har gjort ett fantastiskt arbete med att vårda covid-19-patienter, likaså har många andra yrkesgrupper ställt upp för samhället. Vårdcentralerna har gjort ett mycket viktigt arbete med att vaccinera invånarna i länet. Likaså har hälsokommunikatörerna arbetar med modersmålsbaserad hälsokommunikation för att öka vaccinationstäckningen bland utrikesfödda.

Invånarna är nöjda med hälso- och sjukvården

Trots en ansträng hälso- och sjukvård under pandemin visar den nationella patientenkätundersökningen att 92,3% av invånarna i Jönköpings län är nöjda eller mycket nöjda med helhetsintrycket de fått av hälso- och sjukvården efter besök i regionen i den slutna somatiska vården. Region Jönköpings län fick därmed högsta topplaceringen av alla regioner i landet, vilket vi inte får glömma bort.  

Kollektivtrafiken under pandemin

Coronapandemin har påverkat kollektivtrafiken med minskade biljettintäkter. Under pandemin har det ändå varit viktigt att hålla igång kollektivtrafiken och turtätheten för att undvika trängsel och upprätthålla samhället. Alla kan inte arbeta hemifrån och exempelvis industriarbetare, vårdpersonal och lärare behöver komma fram till sin arbetsplats.

Goda förutsättningar för kulturen framöver

Publikmålen som är satta uppfylls inte i delårsrapporten. Det beror på att även kulturen blivit drabbad under coronapandemin. Det är en samhällsförlust att kulturen inte kunnat möta invånarna i samma utsträckning under pandemin, men det har varit nödvändigt för att skydda invånarna. Nu blickar vi fram och det finns goda förutsättningar för en stark kultur i länet framöver.

Vilka som styr spelar roll

Pandemin är inte över men det går åt rätt håll. Vi ser fortsatta utmaningar men också goda möjligheter tackvare goda ekonomiska förutsättningar. Den S-ledda regeringen har bidragit med stora statsbidrag och stöd för att hantera konsekvenserna av coronapandemin. Fler permitterades under pandemin istället för att bli uppsagda, tackvare regeringen. Under pandemin har företagare och näringslivet kunnat ställa om och kompetensutvecklas. Det visar att det spelar det roll vilka som styr i vårt land och i regionen.

Dag 2, den 10 november, kommer ledamöterna för Region Jönköpings län debattera Koalitionens budgetförslag för 2022.

facebook Twitter Email