Nyheter

Värnamo sjukhus och Ryhov ska byggas om för 460 miljoner kronor

På Värnamo sjukhus kommer det byggas ett nytt hus för psykiatrin för 210 miljoner kronor. Ett par våningar i hus D3 och D4 på Länssjukhuset Ryhov kommer att renoveras och byggas om för över 250 miljoner kronor. Investeringarna görs för att sjukhusen ska användas optimalt och ha lokaler som är anpassade efter dagen behov.

Regionfullmäktige tog två stora beslut om investeringar under sitt sammanträde den 8 februari för sammanlagt nästan en halv miljard kronor. Byggnationerna på båda sjukhusen görs för att förbättra vården för patienterna och för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Det nya huset (hus 21) på Värnamo sjukhus ska innehålla allmänpsykiatrisk vårdavdelning, jour- och beroendemottagning samt…

Läs mer

Högt förtroende för länets vårdcentraler

Idag presenterade Sveriges Kommuner och Regioner årets Nationell patientenkät primärvård. Region Jönköpings län får en femte plats i landet för ett gott helhetsintryck från patienterna. Förtroendet för länets vårdcentraler ökar hos invånarna.

Nationell patientenkät primärvård är nationella undersökningar av patienters upplevelser inom hälso- och sjukvården i landets 21 regioner. Enkäten består av frågor som delas in i områdena: delaktighet, emotionellt stöd, helhetsintryck, information/kunskap, kontinuitet/koordinering, bemötande/respekt samt tillgänglighet. Högre resultat än rikssnittet Vårdcentralerna i Region Jönköpings län får ett högre resultat på samtliga områden jämfört med rikssnittet. Det…

Läs mer

Screening för tjock- och ändtarmscancer

Screeningprovtagning för tjock- och ändtarmscancer införs i februari 2022 i Region Jönköpings län. 100 personer drabbades under 2020 av cancer i tjock- och ändtarmen. Nu möjliggörs utvalda åldersgrupper hemprovtagning för att tidigt upptäcka och behandla cancer.

Screening räddar liv Under februari inför Region Jönköpings län screeningprovtagning för att upptäcka cancer i tjock- och ändtarmen. Screeningprovtagning är en viktig insats för att i ett tidigt skede upptäcka och behandla cancer. Varje år dör ca 100 personer i Jönköpings län på grund av cancer i tjock- och ändtarmen. Införandet av screening i tjock-…

Läs mer

Jönköpings län får 21 nya YH-utbildningar med 1560 nya platser

Yrkeshögskolemyndigheten har beviljat att det kan startas 21 nya yrkeshögskoleutbildningar i Jönköpings län. Sammanlagt innebär det 1 560 nya utbildningsplatser utöver de 4 998 platser som redan finns beviljade fram till 2028 i länet.

Utbildningarna finns inom flera olika områden som IT, hotell och restaurang, hälsa och sjukvård, teknik och tillverkning, samhällsbyggnad och byggteknik samt kultur, media och design. Ett exempel på en helt ny utbildning som startar är för att bli ljud- och musikproducent. – De 21 nya YH-utbildningarna som har beviljats innebär att invånarna i Jönköpings län…

Läs mer

Ny policy för bättre jämställdhetsarbete i Region Jönköpings län

Regionfullmäktige har antagit en ny policy för lika rättigheter och möjligheter som gäller alla anställda i Region Jönköpings län. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i det dagliga arbetet hos medarbetare och chef. Jämställdhet ska integreras i allt arbete som bedrivs inom Region Jönköpings län.

I policyn framgår det att arbetsmiljön ska vara inkluderande och all personal ska ha lika rättigheter och möjligheter. Region Jönköpings län står för alla människors lika värde och alla medarbetare ska bemöta varandra med respekt. Olika bakgrunder och erfarenheter ses som en tillgång som skapar en positiv utveckling av verksamheten. Regionfullmäktiges ordförande Desiré Törnqvist (S)…

Läs mer
facebook Twitter Email