Vårbudgeten möjliggör pengar till våldsutsatta kvinnor och bredband

Den socialdemokratiskt ledda regeringen väljer att omfördela och göra en del ändringar i den vårändringsbudget som presenterades under dagen. Det möjliggör statsbidrag till regioner/landsting som kan gå till våldsutsatta kvinnor och till att korta köerna inom vården. Även satsningar på bredband och miljö är prioriterade områden.

I S-regeringens vårändringsbudget för 2019 fastslås att en av de viktigaste frågorna under kommande mandatperiod är att korta köerna inom hälso- och sjukvården. S-regeringens förslag är att det tidigare beslutade budgetanslaget på 1,62 miljarder kronorna för prestationsbundna insatser ska kunna användas så att de ligger i linje med regeringens kommande arbete. Regeringens vill också ändra att bidrag till en ny cancerstrategi i stället får användas till att generellt stärka cancervården i Sverige.

   – Arbetet med att korta vårdköerna är en av våra absolut största utmaningar och det är bra att den socialdemokratiskt ledda regeringen har den prioriteringen. Nu kan vi justera den ogenomtänkta och kortsiktiga M/KD-budgeten som röstades igenom med stöd av SD. Vi behöver en trygg och långsiktig satsning på hälso- och sjukvården, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Utbyggnation av bredband

Vårändringsbudgeten innebär även fler satsningar som rör miljö och infrastruktur. För att snabba  på utbyggnationen av bredband avsätts 100 miljoner kronor extra. Det ska även bli lättare att ta nattåg ut i Europa och där satsar regeringen 50 miljoner kronor. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att uppnå målet krävs bland annat stora teknikinvesteringar som gör minskade utsläpp möjligt. S-regeringen avsätter även 300 miljoner kronor för att säkerställa utbyggnaden av solceller under 2019.

   – Ska vi få hela Jönköpings län att utvecklas krävs att alla hushåll och företag, och framförallt på landsbygden, får tillgång till snabbt bredband. S-regeringens satsning på 100 nya miljoner blir därför ett välkommet tillskott. Med digitaliseringens möjligheter kan fler både skapa nya företag och ta del av kultur på ett mer jämlikt sätt, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Stöd till våldsutsatta kvinnor

Regeringen vill även ge 90 miljoner nya kronor till särskilda jämställdhetsåtgärder. Vilket kommer att innebära statsbidrag för att stödja projekt och insatser som främjar jämställdhet mellan kvinnor och män. Pengarna kan användas till både förebyggande arbete som till stöd och skydd till kvinnor som har utsatts för våld.

   – S-regeringens satsning på jämställdhet är välkommen. Det här är pengar som vi i Region Jönköpings län kan användas till det som tidigare var ett projekt inom Alternativ till våld som riktar sig till våldsutsatta, och därmed främst kvinnor. Det är viktigt att vi får en permanent verksamhet runt detta som finns i alla länsdelar, säger regionråd Rachel De Basso (S).

facebook Twitter Email