Hjälp oss utveckla Jönköpings län!

Klicka här! Bli medlem
VIKTIG NYHET

Information om expeditionen med anledning av corona-viruset

Med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande den smittspridning som sker kring det nya corona-viruset kommer distriktsexpeditionen att vara stängd. Personalen arbetar hemifrån och nedan finns uppgifter hur du kommer i kontakt med rätt person.

Den övergripande verksamheten hanterar Thomas Gustavsson, 070-615 00 25. Medlemsregistret och ekonomi hanterar Margareta Stråth, margareta.strath@socialdemokraterna.se.  Kommunikation, information och kontakt med länets riksdagsledamöter hanterar Simon Johansson, 070-296 88 25. Facklig-politisk verksamhet och studier hanterar Aneth Amundsson, 070-452 31 60. Distriktsexpeditionen kommer framöver vara stängd för besök. Planerar du att besöka expeditionen i närtid? Ring först 036-16…

Läs mer

S-ledamöter vill se en jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska fördelas lika mellan de vuxna i hushållet. Det föreslår de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Diana Laitinen Carlsson, Carina Ödebrink och Johanna Haraldsson i en riksdagsmotion.

Ekonomiskt bistånd ska fördelas lika mellan de vuxna i hushållet. Det föreslår de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Diana Laitinen Carlsson, Carina Ödebrink och Johanna Haraldsson i en riksdagsmotion.

Läs mer

Smittspridningen ökar i samhället och Region Jönköpings län går upp i stabsläge

Smittspridningen ökar och det finns ett större behov av sjukhusvård för covid-patienter i Jönköpings län. Med anledning av ökningen av antalet covid-fall i samhället går Region Jönköpings län upp i stabsläge och återupprättar en regional särskild sjukvårdsledning.

Region Jönköpings län förbereder sig för att ta emot betydligt fler covid-patienter om det behövs. På länets tre sjukhus förbereds vårdplatser och platser inom intensivvården. Den nu återupprättade regionala särskilda sjukvårdsledningen ska hålla möten och fatta beslut om frågor som är kopplade till coronaviruset och covid-19. – Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla…

Läs mer

Lättare för patienter och medarbetare att ta sig till Ryhov med cykel eller buss

Området runt Ryhov ska byggas om och det ska bli lättare för medarbetare, patienter och besökare att ta sig till och från sjukhuset. Investeringen innebär nya stråk för bussar, nya gång- och cykelvägar och en ombyggd entré. Ombyggnationen gör det möjligt att öka antalet turer med både stadstrafiken och regionbusstrafiken som passerar Länssjukhuset Ryhov.

Regionstyrelsen tog beslutet om den nya trafikplanen för Ryhov på sitt möte tisdagen den 20 oktober. Investering kommer att kosta max 70,9 miljoner kronor och kommer att fastställas av regionfullmäktige på kommande sammanträde. – Med den trafiksatsning som nu görs på Ryhovs sjukhusområdet och ombyggnation av sjukhusentrén blir det smidigare och enklare att resa med…

Läs mer

Kollektivtrafiken ska bli smidigare och anpassad efter individuella behov

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på hur kollektivtrafiken ska bli smidigare och på sikt mer anpassad efter individuella behov i de politiska inriktningarna inför 2021. Tillgängliga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela länet. Därför ska Region Jönköpings län arbeta mer med personlig zonindelning, anropsstyrd trafik och med att förbättra tillgängligheten för invånare med synskador eller funktionsvariation.

Under tisdagen den 13 oktober tog nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) beslut om sin del av budgeten inför 2021. Region Jönköpings län ska arbeta fram fler lösningar som gör det möjligt att ha mer individanpassade resor med kollektivtrafiken. I budgetdelen återkommer även uppdrag som på grund av coronapandemin inte har hunnits med under…

Läs mer

Extra satsning på turismen och det fria kulturlivet inför 2021

Företag inom besöksnäringen och föreningar inom det fria kulturlivet får större stöd för att kunna genomföra sin verksamhet under 2021. Samtidigt finns den en beredskap för att kunna göra fler riktade insatser till branscher i länet som drabbas hårt av coronapandemin.

Onsdagen den 14 oktober tog nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) beslut om sin budgetdel för 2021. Styrande koalition för Region Jönköpings län väljer att ge Smålands turism och kultursektorn ekonomiskt tillskott i de politiska direktiven inför nästa år. Coronapandemin gör även att länets näringsliv kan behöva mer stöd framöver. – I Jönköpings län…

Läs mer

Regeringen uppmanas bygga nya stambanor och behålla stationslägen

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland har skrivit ett öppet brev till regeringen där de tre regionerna framhåller behovet av satsningen på nya stambanor för höghastighetsjärnväg. I brevet uttrycks en oro över Trafikverkets bedömning om att dra ner på antalet stationsorter.

Strax innan sommaren kom det positiva beskedet att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att gå vidare med planerna på nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. I brevet uttrycks nu en oro över att Trafikverkets har gjort en preliminär bedömning, som kom i augusti, om att behöva dra ned antal stationsorter, flytta ut stationslägen, minska antalet…

Läs mer
facebook Twitter Email