Region Jönköpings län

Socialdemokraterna sitter i opposition i Region Jönköpings län men är största parti i regionfullmäktige. Rachel De Basso och Marcus Eskdahl är regionråd för Socialdemokraterna som har ett budgetsamarbete med Miljöpartiet. På regionfullmäktige den 8 november 2017 röstades den rödgröna budgeten igenom för 2018 trots att partierna sitter i opposition.

Vad vill Socialdemokraterna med regionpolitiken? De övergripande målen handlar om vilken form av samhälle vi vill leva i. Men på kortare sikt handlar det om olika fokusfrågor som främst bestäms genom det budgetalternativ som läggs fram inför varje nytt verksamhetsår.

Ur inledningstexten i budgeten
Vår utgångspunkt är att bygga ett samhälle som håller ihop. Där orättvisa livsvillkor utjämnas och samhällsklyftor motverkas. Region Jönköpings läns verksamheter ska skapa tillväxt och utveckling som är långsiktigt hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Vi har ett ansvar, för kommande generationer, att minimera klimatpåverkan, ställa om till förnybara energikällor och ett samhällsbygge för en jämlik och hållbar region. Socialdemokraterna och Miljöpartiet prioriterar hållbar tillväxt för fler jobb överallt i Jönköpings län.

 

Attraktivitet ger regional tillväxt

Bristen på personal är den enskilt viktigaste ödesfrågan för Jönköpings län. Det visar sig extra tydligt i Region Jönköpings läns egen verksamhet. Det är brist på sjuksköterskor och läkare i vården. Men även industriföretagen skriker efter att hitta rätt och kompetent personal. Skolorna letar efter lärare. All den här bristen på personal hotar den regionala tillväxten. Det är svårt att locka hit den kompetens som behövs. Kulturutbudet behöver utvecklas. Regionen behöver bli en bättre och mer attraktiv arbetsgivare. Vi måste ändra på utvecklingen där vårdpersonal säger upp sig och drar vidare. Den regionala utvecklingen handlar om att öka attraktiviteten. Hela regionen ska leva. En god folkhälsa ger regional tillväxt.

Utan personal har vi ingen sjukvård att erbjuda
Budgeten från Socialdemokraterna och Miljöpartiet för 2018 har en stor röd tråd: Att satsa på vårdpersonalen. Personalen är nu den viktigaste strategiska frågan för att invånarna ska få tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet med hög tillgänglighet. Regeringen ger Region Jönköpings län över 170 miljoner kronor under 2018 som ska gå till kompetensutveckling, bättre arbetsmiljö och fler anställda. Pengarna ska inte läggas på hög utan ska gå till det som de är ämnade för. Har regionen inte tillgång till den personal som behövs så finns det heller ingen sjukvård att erbjuda medborgarna.

Omställning till ett hållbart samhälle
Budgetens gröna tråd handlar om att ställa om till ett hållbart samhälle. Region Jönköpings län har där en nyckelroll. Miljö- och klimatfrågorna ska prägla verksamheten och regionen ska driva en aktiv och kraftfull klimatpolitik som kan sprida sig ut i övriga samhället. Det är också en politik för framtidens jobb.

 

Garantera patientsäkerheten

För att Region Jönköpings län ska kunna garantera en mycket bra sjukvård även fortsättningsvis krävs flera åtgärder. Alliansledningen och Sverigedemokraterna har dragit ner på antalet vårdplatser. Det skapar risker för patienter eftersom dessa kan tvingas lämna sjukhuset i förtid på grund av platsbrist. Det skapar dessutom stress hos personalen som inte har någon plats till patienterna. Vårdplatser ska utgå från befolkningsmängd, vårdbehov och medicinska bedömningar. Om inte regionen tar tag i dessa frågor kommer patientsäkerheten att riskeras.

 • Stoppa neddragningarna av vårdplatser
 • Testa modeller för kortare veckoarbetstid
 • Fasa ut hyrläkarna – prioritera mer egen personal
 • Rätt använd kompetens har högsta prioritet
 • Nya utbildningar för undersköterskor, tandläkare och tandsköterskor

 

Bättre tillgänglighet på vårdcentraler

Alltför många får vänta för länge på sin vård. Regeringens patientmiljard ger regionen 35 miljoner kronor för att prioritera tillgängligheten på vårdcentraler. En god och flexibel grundbemanning är en förutsättning för att bedriva en säker och trygg vård oavsett var i länet man bor. Det ska finnas tillräckligt med resurser för att samtliga patienter med behov ska få en fast vårdkontakt.

 • Generösare öppettider
 • Bättre grundbemanning
 • Större delaktighet i sin egen vård
 • Patientkontrakt med fast vårdkontakt
 • Lyfta fram e-tjänsten Bra liv nära

 

Prisvärd kollektivtrafik

En högre andel resande med kollektivtrafik, cykel och gång leder till mindre trafikträngsel, mindre luftföroreningar och bättre folkhälsa. S och MP vill hålla nere biljettpriserna inom kollektivtrafiken. Precis som den lyckade satsningen på ett rabatterat ungdomskort vill S och MP göra en liknande satsning för de äldre med ett seniorkort. För 180 kronor i månaden ska de som fyllt 65 år kunna resa runt om i hela länet med länstrafiken.

 • Håll nere biljettpriserna hos länstrafiken
 • Inför ett seniorkort för alla som fyllt 65 år

 

Ledarskap och ekonomi

Att ha en attraktiv region att verka och bo i är avgörande för att knyta kompetent personal till arbetsplatserna runt om i Jönköpings län. Men en region kan aldrig åstadkomma tillväxt och utveckling på egen hand. Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser inte att alliansledningen och SD har viljan att förbättra förutsättningarna för vårdpersonalen och lösa problemet med grundbemanningen inom vården. Det görs inte tillräckligt mycket för att utveckla regionen och för att göra den än mer attraktiv att bo och verka i.

 • Tydligare ledarskap gentemot länets 13 kommuner och andra aktörer i form av näringsliv, högskola, branschorganisationer och civilsamhälle.
 • Satsa med pengar som finns och använd dessa för att kunna garantera vårdsatsningar, trots de närmaste årens investeringar i nybyggnation.

 

Politik som gör skillnad

Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag till budget röstades igenom på regionfullmäktige 2017-11-08. Här följer några av de förslagen som röstades igenom.

 • All regionens verksamhet ska omfattas av kollektivavtal eller liknande villkor
 • Mobila sjukvårdsteam som kommer ut till de mest sjuka och äldre
 • Ökade öppettider hos vårdcentralerna
 • Flytta jourcentralen i Jönköping till Ryhov
 • Förstärkning med en ny ambulans i Jönköpingsområdet
 • Skapa traineejobb och praktikplatser inom Region Jönköpings län för unga och arbetslösa
 • Företag erbjuds valideringscheckar för att få in nyanlända och ungdomar på arbetsmarknaden
 • Tillsätta ett tillväxtsråd som samlar aktörer från företagen och politiken
 • Inrätta ett industriellt utvecklingscenter inom teknik i länet
 • Regionen tar en samordnande roll om produktionen av biogas i länet
 • Fortsatt satsning på elbussar eller hybrider i kollektivtrafiken
 • Satsa på solenergi på regionens fastigheter
 • Upphandling av mer lokalproducerade livsmedel
 • Fria kulturlivet ska lättare kunna utöva sin verksamhet på Spira till rimlig kostnad

 

Bortröstat från budgeten
Sju särskilda förslag röstades bort från budgeten av alliansledningen och SD.

 • Kortare arbetsveckor för undersköterskor, skötare och sjuksköterskor som jobbar natt
 • Förstärka vården för de mest sjuka och äldre – patientkontrakt med fast vårdkontakt
 • Sänkt patientavgift primärvården
 • Regionen ska öka andelen ekologiska livsmedel till 50 procent.
 • Priserna i kollektivtrafiken ska enbart justeras med indexuppräkning
 • Seniorkort för 180 kronor per månad för personer som fyllt 65 år
 • Resursförstärkning Jönköpings Läns museum
facebook Twitter Email