Region Jönköpings län

Socialdemokraterna sitter i opposition i Region Jönköpings län men är största parti i regionfullmäktige. Carina Ödebrink och Marcus Eskdahl är regionråd för Socialdemokraterna som har ett budgetsamarbete med Miljöpartiet. Partierna prioriterar hållbar tillväxt för fler jobb överallt i länet.

Vad vill Socialdemokraterna med regionpolitiken? De övergripande målen handlar om vilken form av samhälle vi vill leva i. Men på kortare sikt handlar det om olika fokusfrågor som främst bestäms genom det budgetalternativ som läggs fram som förslag.

 

Det övergripande målet för sjukvården är en jämlik hälso- och sjukvård av högsta kvalitet, med god tillgänglighet som finansieras solidariskt och fördelas efter behov. Det ska aldrig vara individens plånbok eller val som avgör tillgången på den vård hen behöver.

Socialdemokraterna anser att Region Jönköpings län ska erbjuda en sammanhållen hälso- och sjukvård som bygger på samarbete mellan olika vårdgivare, inte konkurrens och utgå från invånarnas behov, inte efterfrågan. Den gemensamma välfärden, där sjukvården är grunden, är ingen marknad där invånarna förminskas till kunder.

Övergripande mål för Socialdemokraterna i Region Jönköpings län:

 • Att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
 • En sjukvård som är jämlik, jämställd och likvärdig och ges efter behov.
 • Att Region Jönköpings län bidrar till nya och fler jobb i länet.
 • Att Region Jönköping läns samtliga verksamheter bidrar till att sluta ekonomiska och sociala klyftor och garanterar framtida generationers rätt till en god levnadsmiljö.
 • Att all kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebart bränsle 2025.
 • Att Region Jönköping är ett plusenergilän 2050.

 

Hälso- och sjukvård

De närmaste åren står Regionen inför utmaningar i form av ökade investeringar inom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken, bland annat genom tillbyggnationer på de tre akutsjukhusen. För att möta en högre investeringsnivå de kommande åren anser Socialdemokraterna att Regionen behöver använda en del av de tillgängliga pengarna som finns. Det är inte realistiskt eller rimligt att klara av kommande investeringarna enbart genom resultat och avskrivningar. Det kommer i så fall att innebära kraftiga besparingar och neddragningar i hälso- och sjukvården. Socialdemokraterna har krävt att det införs ett stopp av neddragningen av vårdplatser samt att det görs en konsekvensanalys av det rådande läget.

Sänkt patientavgift
Från 1 januari 2016 har regionen bland landets dyraste patientavgifter för besök på vårdcentral, jourcentral eller specialistmottagning. Samtidigt har patienter fått betala dubbla patientavgifter när de slussats mellan olika enheter vid besök inom vården. Socialdemokraterna vill sänka avgiften från dagens 250 kronor till 150 kronor per besök.

Patientkontrakt
Fokus i vården ska vara på människan och dess livssituation, även anhörigas hälsa och delaktighet ska tas i beaktning. Därför vill Socialdemokraterna införa ett patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen och remisser. Patienten ska i större utsträckning kunna styra när behandling ska ske.

Satsning på de mest sjuka och äldre
Socialdemokraterna vill satsa på arbetet med de mest sjuka och äldre och vill ge primärvården ökade resurser. Från nationellt håll har regeringen tillfört bidrag som gör att regionen har infört avgiftsfri vård för personer som har blivit 85 år.

Ny ambulans
Många primärvårdspatienter söker vård på sjukhusens akutmottagning istället för på vårdcentralernas jourcentral. Ambulansen med personal har blivit mer av en första medicinsk bedömning och behandling med hög kompetens och intensivvård. Det finns ett behov av att förstärka de befintliga resurserna med ytterligare en fullvärdig ambulans.

Habiliteringscentrum
Socialstyrelsen har konstaterat att habilitering i Sverige är ett alldeles för lågt prioriterat område utifrån behov, därför vill Socialdemokraterna skjuta till pengar till Habiliteringscentrum. Väntetiderna för IBT (intensiv beteendeterapeutisk träning), en inlärningsteoretisk pedagogisk behandlingsmetod för barn med autism, är ett år och på grund av kösituationen kan enbart drygt hälften av alla barn erbjudas behandlingsmetoden. Barnhabiliteringen ska stärkas för att kunna erbjuda IBT till alla barn med autism.

Förlossningsvård
Socialdemokraterna vill stärka förlossningsvården på våra tre akutsjukhus och anställa fler barnmorskor. Detta för att göra förlossningsvården mer kunskapsbaserad och jämlik. Regionen har fått särskilda medel av staten för detta.

Tandvård
Den rödgröna regeringen vill höja åldern för den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården till 23 år. Det ska ske i två etapper, år 2017 höjs åldern till 21 år och år 2018 höjs den till 23 år. Landsting och regioner ska därför få höjda stadsbidrag för tandvården i stort. Både yngre och äldre kan därmed få en bra förebyggande tandvård på lika villkor.

Kollektivtrafik

Det behöver göras en översyn på regelverket för sjukresor så att det anpassas efter dagens behov och förändringarna inom hälso- och sjukvården.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet ser det som orealistiskt att slå fast att den allmänna kollektivtrafiken över tid ska ha en skattesubventioneringsgrad på 50 procent. Det skulle försämra människors möjlighet till kollektivtrafikresande och partierna vill slå fast en skattesubventioneringsgrad på 65 procent.

Ungdomskortet för 150 kronor per månad inom kollektivtrafiken för alla upp till 20 år är en framgång och S och MP vill göra en motsvarande satsning för seniorer där målsättningen är avgiftsfria resor för alla över 65 år. Ett första steg är ett seniorkort på 150 kronor från 70 år.

Kultur

Eftersom Region Jönköpings Län, sett till andra län, har en relativt låg andel statliga kulturmedel per invånare vill Socialdemokraterna aktivt driva på för att de nationella kulturanslagen till länet ökar. Barn och unga får i dagsläget inte del av kultur i den utsträckning som är beslutat i regionens budget och inriktning. Därför behöver det tas fram en ny strategi under 2017 för att stärka och utveckla barn- och ungdomskulturen

Arbetsmarknad och näringsliv

Många står utanför arbetsmarknaden och samtidigt är det stor brist på flera yrkesgrupper i både det privata och offentliga. För att underlätta för företag att ta tillvara på och stärka sin kompetens vill Socialdemokraterna införa företagsvalideringscheckar. Genom validering av befintliga kunskaper kopplat till kompletterande utbildningar kan steget till ett arbete kortas. S och MP vill även skapa ett tillväxt- och innovationsråd i regionen som ska samla politiken i Jönköpings län och kommunerna, näringslivet, arbetsmarknadens parter, akademin samt övriga berörda offentliga aktörer. Detta för att få till ett bra tillväxtklimat.

Socialdemokraterna i Region Jönköpings län vill även att:

 • Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhovs-området.
 • Unga människor i länet engageras i regional utveckling för att stärka den demokratiska plattformen.
 • Öppettider på vårdcentralerna ökas och blir mer flexibla.
 • Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp till 25 års ålder.
 • All verksamhet som regionen ansvarar för ska omfattas av kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor.
 • Det inrättas en personaldelegation under regionstyrelsen för en tydligare politiskt ledning och styrning av de strategiskt viktiga frågorna kompetensförsörjning och personalpolitik.
 • Regionen ska öka andelen ekologiska livsmedel till 50 procent.
 • Fortsatt satsning på el-buss/hybrider i kollektivtrafiken.
 • Regionen ska vid utformningen av upphandlingsavtal möjliggöra inköp av lokalproducerade livsmedel.
facebook Twitter Email