Region Jönköpings län

Socialdemokraterna ingår under mandatperioden 2019-2022 i en majoritetsledning för Region Jönköpings län tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet. Partierna verkar under benämningen Koalition för Region Jönköpings län. Socialdemokraterna är största parti i regionfullmäktige. Rachel De Basso och Marcus Eskdahl är regionråd för Socialdemokraterna.

Vad vill Socialdemokraterna med regionpolitiken? De övergripande målen handlar om vilken form av samhälle vi vill leva i. Men på kortare sikt handlar det om olika fokusfrågor som främst bestäms genom den budget och verksamhetsplan som läggs fram inför varje nytt år.

 

Koalition för Region Jönköpings län

Region Jönköpings län styrs av en majoritet bestående av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet. Koalition för Region Jönköpings län står för öppenhet, handlingskraft och framtidstro.

Öka länets attraktivitet
Jönköpings län har som många andra län utmaningar med att hitta rätt arbetskraft. Bristen på personal hotar den regionala utvecklingen. För att få folk att trivas och vilja flytta till vårt län krävs krafttag inom flera områden. Jämställdheten behöver förbättras, kulturutbudet behöver bli starkare och företag behöver få bättre förutsättningar för att växa. Som organisation och som länets största arbetsgivare kommer Region Jönköpings län att gå i bräschen för att intensifiera arbetet med att öka länets attraktivitet. Allt går inte att göra samtidigt men det går att påbörja arbetet överallt.

Samverkan för bättre regional utveckling
Koalition för Region Jönköpings län kommer att ha det övergripande perspektivet. Under mandatperioden ska Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, näringslivet, civilsamhället, arbetsmarknadens aktörer, Jönköping University, Science Park, Länsstyrelsen och kringliggande regioner skapa förutsättningar för bättre regional utveckling. Jönköpings län ska bli attraktivare att bo och leva i. Så möter koalitionen morgondagens behov av kompetent arbetskraft inom både offentlig sektor och näringslivet.

 

Region Jönköpings läns budget 2019

Nytt aktivt regionalt ledarskap för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Jönköpings län har goda förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. En stark företagarkultur, ett rikt civilsamhälle och Sveriges bästa hälso- och sjukvård är vår utgångspunkt för ett nytt regionalt ledarskap. Men vi är medvetna om att det krävs prioriteringar och nya tankebanor för att klara de utmaningar som Region Jönköpings län står inför.

Investera i personalen
Omsättningen av vårdpersonal ska minska och arbetsmiljön behöver förbättras. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och servicepersonal ska göra det som de är utbildade till och anställda för. Region Jönköpings län ska bli oberoendet av hyrpersonal. Medarbetarnas inflytande behöver öka och facken ska bli mer involverade. För att intensifiera arbetet har koalitionen tillsatt en personaldelegation under regionstyrelsen.

 • Fler sjuksköterskor ska kunna gå specialistutbildningar.
 • Pröva nya arbetstidsmodeller i projektform.
 • Mer tid till patienter – mindre åt administration.
 • Arbetet med rätt använd kompetens (RAK) ska intensifieras.

 

Mer jämlik hälso- och sjukvård
Region Jönköpings län har en sjukvård som håller världsklass men det finns stora utmaningar med tillgängligheten. Under 2019 ska en plan arbetas fram för hur våra tre akutsjukhus kan garanteras på lång sikt. Planen tar sikte på 2030 och inkluderar kompetensförsörjning och investeringar. Det är en förutsättning för jämlik vård av hög kvalitet. Det lokala ledarskapet inom vården ska ha tydligare mandat att leda och ta ansvar. Det förebyggande folkhälsoarbetet ska intensifieras och det ska tas krafttag mot den ökade psykiska ohälsan. Mer resurser kommer att flyttas till den nära vården.

 • Plan för framtidens hälso- och sjukvård som omfattar hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång sikt och hur omställningen till mer nära vård ska genomföras.
 • En utredning ska tillsättas under början av 2019 för att kunna hitta lösningar där lokala sjukhusledningar ska kunna skapas och integreras i nuvarande system.
 • Satsning på att motverka psykisk ohälsa med särskilt fokus på äldre.
 • Livsstilsutmaningen och bättre förebyggande folkhälsa.
 • Projektet som riktar sig till våldsutsatta inom Alternativ till våld ska fortsätta.

 

Bättre hållbar regional utveckling
Region Jönköpings län behöver höja ambitionsnivån och öka takten för att nå bättre hållbar regional utveckling. Annars riskerar länet att hamna efter jämfört med andra regioner. Fler små och medelstora företag ska kunna växa. Omställningen till ett hållbart samhälle har i det arbetet högsta prioritet. Genom att Region Jönköpings län tar fram en koldioxidbudget kan klimatutsläppen minska i den takt som krävs för att fullfölja 1,5-gradersmålet i Parisavtalet. Länets järnvägslinjer ska rustas upp och på sikt drivas fossilfritt. Region Jönköpings län ska driva på för att Sverige och länet ska få nya stambanor med höghastighetståg som klarar 320 kilometer per timme.

 • Utreda möjligheten till ett Industriellt utvecklingscentrum (IUC) inom teknik med placering i Gnosjö för att automatisera och digitalisera industrin.
 • Satsning på Nordic Infracenter som kommer göra Nässjö till ett nationellt center för järnvägsutbildningar.
 • Ta fram en strategi för hur flygresor kan göras fossilfria.
 • Länstrafiken ska införa ett prisvärt seniorkort som gäller dygnet runt i hela länet för dem som fyllt 70 år.
 • Fler elever inom grundskolan ska få ta del av mer kulturupplevelser.
 • Fria kulturlivet ska få bättre tillgång till scener på kulturhuset Spira.

 

Ekonomi och investeringar
Verksamheten hos Region Jönköpings län ska vara långsiktigt hållbar och inte kosta mer än vad som kan finansieras genom intäkter. Investeringar som görs ska vara egenfinansierade och hanteringen av pensionsåtaganden ska säkras och vara långsiktigt hållbar.

 

 

 

facebook Twitter Email