Koncept för personal och anropsstyrd trafik ska få fler att resa kollektivt

För att kunna öka andelen som reser kollektivt vill styrande Koalition för Region Jönköpings län arbeta mer med anropsstyrd trafik under 2020. Länets företag och organisationer ska även kunna erbjuda anställda billigare resor med Länstrafiken. Sjukresorna ska bli smidigare. Inom miljödelen vill koalitionen satsa på bättre biologisk mångfald. Region Jönköpings län ska även ta större ansvar för lokalproducerad mat.

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgetdelen för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) att lyfta fram värdet av smidig och tillgänglig kollektivtrafik. Ambitionen är att andelen som reser kollektivt ska bli större. Framförallt ska olika projekt och koncept påbörjas. Budgetdelen för 2020 läggs formellt till handlingarna på TIM-nämndens möte den 4 juni.

   – När allt fler människor kan ta sig runt kollektivt i samhället bidrar det till bättre näringsliv, folkhälsa och miljö. Vi behöver öka ansträngningsgraden för att kunna få fler att åka med smidiga kollektiva resor. Även boende på landsbygden ska ha mer likvärdiga möjligheter som de som bor i tätorter. För att möta det behoven behöver Region Jönköpings län vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik, säger Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

   – För att nå bättre hållbar regional utveckling krävs att Region Jönköpings län tar ett särskilt ansvar för ett bra samarbete med länets kommuner och organisationer. Vi behöver ställa om och komma med bra lösningarna och koncept till arbetsgivare. Tåg och bussar behöver framstå som ett tydligt alternativ till att ta den egna bilen. Målsättningen är att fler anställda ska kunna köpa billigare reseprodukter hos Länstrafiken, säger Leif Andersson (C), förste vice ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

   – Systemet med sjukresor behöver anpassas efter dagens behov. Två steg på vägen är att införa tekniska lösningar som minskar pappershanteringen och som förenklar beställningen av hemresa. Med nya digitala intyg blir det smidigare både för personalen och för patienten. Digitala intyg har redan införts hos flera andra regioner, säger Marcus Eskdahl (S).

Ökad biologisk mångfald genom skötselplan

Koalitionen väljer även att ge direktiv om olika miljösatsningar. För att öka den biologiska mångfalden ska Region Jönköpings län ta fram en skötselplan för den egna verksamheten. En målsättning är att genomföra ett projekt som i förlängningen ska kunna minska andelen läkemedelsrester i vatten. En inriktning innebär att Region Jönköpings län ska ta större ansvar runt länets livsmedelsförsörjning och den lokalproducerade maten.

   – Vi såg exempelvis förra sommaren hur det varma vädret påverkade både jord- och skogsbruket. Region Jönköpings län behöver ta större ansvar för länets livsmedelsförsörjning. Vi kan stödja lokala matproducenter vid upphandlingar. Men även våra egna naturbruksskolor ska kunna använda egenproducerade livsmedel till både de egna eleverna och till att försörja sjukhusköken med mat, säger Leif Andersson (C).

Från Koalitionens budget för 2020

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Kollektivtrafik

Koncept för medarbetare
Under 2020 ska Region Jönköpings län utveckla ett koncept som syftar till att öka andelen som reser med kollektivtrafik. Konceptet ska rikta sig till både de egna medarbetarna och till länets företag, kommuner och organisationer. Målet ska vara att anställda ska kunna erbjudas personalrabatt inom Länstrafikens kollektivtrafik.

Tillgänglighet för alla
Personer med synskador eller andra funktionsvariationer ska ha goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken. Länstrafiken behöver ta hänsyn till människors olika behov både för att öka tillgängligheten generellt och för att uppmana till ett mer hållbart resande.

Anropsstyrd trafik
För att möta behoven i länets alla delar ska Region Jönköpings län vidareutveckla konceptet med anropsstyrd trafik. Framförallt är förutsättningarna för att resa med kollektivtrafiken på landsbygden begränsad i en jämförelse med mer tätbebyggt område. Boende på landsbygden och i glesbygdsområden ska ha mer likvärdiga möjligheter att kunna bo och verka som i övriga länet.

Digitala intyg för sjukresor
Merparten av Sveriges regioner har redan digitala intyg. Ett digitalt intyg som ersätter dagens transportkvitton på papper skulle underlätta både för kunder och vårdpersonalen samt är bra för miljön. Samtidigt som digitala intyg införs är det ett första steg för vården att boka och följa upp en resa. Idag beställs en hemresa från sjukvården genom telefonsamtal och hämtningen sker i normalfallet inom en timme. Ibland blir väntan lite längre då många patienter vill resa vid samma tidpunkt. Det är utifrån ett kundperspektiv önskvärt att kunna avtala om tid för hemresa så att kunden kan gå och äta eller göra något annat innan hemresan ska ske.

Miljö

Biologisk mångfald
Region Jönköpings län ska bidra till att öka den biologiska mångfalden och ta fram en skötselplan för den egna verksamheten. Det behöver göras en inventering om vilka av de egna fastigheterna och grönområdena som kan vara lämpliga för att ge bättre förutsättningar som bidrar till ökad biologisk mångfald.

Riktade miljöprojekt
Region Jönköpings län ska ansöka om medel från EU för att kunna genomföra riktade projekt mot miljö- och klimatsatsningar. Ett huvudmål är att i samverkan med en eller ett par kommuner kunna initiera ett projekt runt hur det går att minska andelen läkemedelsrester i vatten.

Livsmedelsförsörjning
Region Jönköpings län ska ta sin del av ansvaret för livsmedelsförsörjningen i Sverige och arbeta för att öka produktionen av mat i länet, bland annat av beredskaps- och klimatskäl. Region Jönköpings län kan ta hänsyn till åkermark och stödja jord- och skogsbruk genom upphandling av lokalproducerade varor. Det finns även stor anledning att öka självförsörjningsgraden. Tenhult naturbruksgymnasium och Stora Segerstad naturbrukscentrum ska kunna använda sina producerade livsmedel både till de egna eleverna och till att försörja övriga kök och restauranger i verksamheten inom Region Jönköpings län.

facebook Twitter Email