Hållbarhetsarbetet går åt rätt håll i Region Jönköpings län

Fortsatta energieffektiviseringar, lägre utsläpp från tjänsteresor och ökad andel svenska livsmedel. Region Jönköpings läns redovisning visar att mycket går åt rätt håll i arbetet för att ställa om till ett hållbart samhälle. På initiativ från Socialdemokraterna har det inrättats en upphandlingsdelegation som kan skynda på miljö- och klimatarbetet.

Hållbarhetsredovisningen, som är en bilaga till Region Jönköpings läns årsredovisning för 2018, visar att arbetet för bättre miljö och klimat går framåt men att det finns stora utmaningar kvar.  Under 2018 ställdes exempelvis särskilt omfattande krav vid upphandling av operations- och undersökningshandskar, hygienpapper och plast, städmaterial, halkskydd, livsmedel och kontorsmaterial.

– Inköp av produkter, utrustning och tjänster står för en betydande del av Region Jönköpings läns kostnader. Genom att vi ställer krav när vi upphandlar har vi därför förutsättningar att påverka både vår egen och marknadens hållbarhet i positiv riktning, säger regionråd Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö.

Eftersom upphandlingar är så pass kostsamma och viktiga inrättades det på initiativ från Socialdemokraterna en ny särskild delegation till nuvarande mandatperioden. Genom upphandlingsdelegationen kan de politiska företrädarna på ett än mer påtagligt sätt styra verksamheten mot en mer hållbar inriktning.

Jobbar för globala målen

Region Jönköpings län arbetar för att bidra till att Sverige och världen ska kunna uppfylla Agenda 2030 och nå de globala målen för hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen visar hur långt arbetet har kommit i organisationen.

  • Fortsatta energieffektiviseringar Genom att förbättra ventilationer, byta ut äldre teknik till energisnålare och utbilda personal i energieffektivisering har Region Jönköpings län störst energieffektivisering av alla regioner i Sverige. Energin kommer till 78 procent från förnybara källor som biodrivmedel och vattenkraft.
  • Lägre utsläpp från tjänsteresor Ny teknik och arbetssätt för resfria möten har gett resultat. Tjänsteresor med flyg har minskat, både inrikes och utrikes, och de totala utsläppen från resor har minskat med 14 procent. 2018 togs även beslut om att prioritera fordon som drivs med biogas eller el.
  • Ökad andel svenska livsmedel Andelen svenskproducerade och ekologiska livsmedel ökar. Under 2018 var 92 procent av kött, mjölk och ägg producerat i Sverige, jämfört med 83 procent för 2017. På liknande sätt steg andelen av ekologiskt livsmedel från 40 till 46 procent.

Fakta: Globala målen

Agenda 2030 är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder hittills har antagit. Överenskommelsen syftar till att uppnå fyra globala mål till år 2030. Globala målen drivs av FN:s utvecklingsprogram UNDP och finns i  170  länder.

  • Avskaffa extrem fattigdom.
  • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Främja fred och rättvisa.
  • Lösa klimatkrisen.

Läs mer på: www.globalamalen.se

facebook Twitter Email