”En dörr in” och samarbete med kommuner ska förbättra folkhälsan

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på att förflytta perspektivet från sjukhusvård till mer folkhälso- och förebyggande arbete i direktiven inför 2020. I förlängningen ska det resultera i att människor i ett så tidigt skede som möjligt ska få stöd. Barn och unga med psykisk ohälsa ska få ”en dörr in” och lätt kunna hänvisas till rätt vårdinstans. Äldre och kroniker ska få bättre personlig kontakt med vården.

Under måndagsförmiddagen presenterade koalitionen de politiska inriktningarna som rör budgetdelen för nämnden för folkhälsa- och sjukvård (FS) inför 2020. Målsättningen är att Jönköpings län ska vara både bästa platsen att växa upp på och bästa platsen att åldras på. Det ska ske med en jämlik vård som möter framtidens utmaningar genom ett större fokus på verksamheter utanför sjukhusvården. Det kräver förändrade arbetssätt och nära samarbete med länets kommuner. Utgångspunkt ska vara mer personcentrerad vård.

   – Nu intensifierar vi arbetet med att ställa om till mer personcentrerad och nära vård. Det handlar både om vårdcentralernas arbete men även om bättre förebyggande folkhälsa i vardagslivet. De äldre ska känna att vården är tillgänglig. Kroniker ska få stöd med ett patientkontrakt som både är en sammanhängande plan
över vårdinsatserna och en fast vårdkontakt som är trygg att ringa till vid behov, säger Rachel De Basso, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Kräver utökat samarbete

För att förbättra den psykiska hälsan hos de yngre ska Region Jönköpings län skapa konceptet ”en dörr in” där länets barn och unga lätt ska kunna hänvisas till rätt instans. Det kräver ett utökat samarbete mellan elevhälsan, barn och ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna och barn- och ungdomspsykiatrin.

   – Vi behöver flytta perspektivet och möta människor tidigare i livet, långt innan de hamnar på sjukhusen. Men vi kan inte göra det själva. Region Jönköpings län behöver utgå från barnens behov och hitta bättre vägar för samarbete med kommunerna och skolor. Vi ska skapa projekt som syftar till att förbättra barn och ungas både psykiska och fysiska hälsa, säger Rachel De Basso (S).

Förändrade arbetssätt

En utmaning är hur hälso- och sjukvården ska kunna ta hand om en allt både större och äldre befolkning på effektivaste sätt. Antalet anställda kommer troligen att vara ungefär samma i framtiden men det är inte säkert att de kommer att göra samma saker som idag. Det kräver förändrade arbetssätt.

   – För att kunna utveckla våra tre akutsjukhus kommer alla större beslut under mandatperioden att fattas med det i åtanke. Arbetet är långsiktigt och kräver en god grundbemanning. Vården utvecklas snabbt och en nyckel till framgång är att personalen har inflytande. Därför fortsätter arbetet med att öka mandatet hos chefer ute i verksamheten och stärka det lokala ledarskapet, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA), förste vice ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård.

Satsningar på cancervård

Bland inriktningarna i budgeten finns även ett direktiv om att utveckla ett koncept för hälsocenter i hela länet, likt hur Värnamo hälsocenter har arbetat. Där finns även flera satsningar på cancervården.

   – Familjecentralerna fyller en oerhört viktig funktion och ska finnas i alla kommuner. Under 2020 kommer den nya familjecentral i Mullsjö att invigas. Men det är också glädjande att förberedelser pågår för fullt även i Gnosjö. När de båda har kommit igång har varje kommun varsin familjecentral, säger Emma Evaldsson (KD).

   – Värnamo Hälsocenter har hittat ett bra system och arbetsmetod som fungerar där. Exakt så behöver det inte se ut överallt men vi vill att Region Jönköpings län i samarbete med kommunerna och andra aktörer tar fram liknande koncept så att arbetet med livsstilsförändring finns i hela länet, säger Helena Stålhammar (C).

   – Det är väldigt viktigt att det finns väl organiserat stöd för de kvinnor som har blivit utsatta för misshandel. Därför är det glädjande att Region Jönköpings län under 2020 verkligen kommer igång med arbetet inom Alternativ till våld igen och att det ska finnas i alla länsdelar, säger Jimmy Ekström (L).

   – Region Jönköpings län kommer att lägga mycket fokus på arbete mot cancer under 2020. Vi ska skapa en mottagning för barn som överlevt cancer, börja införa arbetssätt med screening av tjock- och ändtarmcancer och undersöka hur det går att införa organiserad prostatacancertestning, säger Sibylla Jämting (MP)

Formellt läggs budgetdelen till handlingarna under FS-nämndens möte på tisdagen 4 juni.

Från koalitionens budget för 2020

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Psykisk ohälsa

Bättre samverkansformer
Region Jönköpings län kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att hitta bättre samverkansformer med länets kommuner för att minska den psykiska ohälsan hos länsinvånarna. Länets kommuner har olika behov och det ska Region Jönköpings län ta hänsyn till.

Psykisk ohälsa hos barn och unga
Region Jönköpings län ska ta krafttag för att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga. Under 2019 påbörjades arbetet med att skapa triagering enligt principen ”en dörr in”, vilket innebär ett utökat samarbete mellan Region Jönköpings län och kommunernas skolor och socialtjänster. Barn och unga ska enkelt kunna hänvisas till, eller mellan, antingen elevhälsan, barn och ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna eller barn- och ungdomspsykiatrin.

Vuxenpsykiatrin
Tillgängligheten till vuxenpsykiatrin i länet måste bli bättre och rekrytering av personal är avgörande för att bygga upp stabil grundbemanning. Region Jönköpings län ska i projekt som arbeta fram lösningar som ska minska sjukskrivningarna inom psykisk ohälsa och sprida detta i länet.

Cancervård

Uppföljning av barncancer
Under 2020 ska Region Jönköpings län skapa en mottagning för uppföljning av sena komplikationer hos barn som överlevt cancersjukdom. Mottagningen ska följa det nationella vårdprogram som finns för uppföljning av barncancer.

Tjock- och ändtarmscancer
Under 2020 påbörjas ett arbetssätt med screening av tjock- och ändtarmcancer. Screeningprogrammet medför nya kostnader men enligt hälsoekonomiska beräkningar kommer kostnaden att tjänas in eftersom färre individer kommer att dö av tjock och ändtarmscancer.

Prostatacancer
Region Jönköpings län undersöker i samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen hur ett införande av organiserad prostatacancertestning kan ske. Under 2019 genomfördes en gemensam förstudie för alla tre regioner (Jönköping, Östergötland och Kalmar). Syftet är att tillsammans arbeta fram förslag på arbetssätt och organisation för att bättre organisera PSA-testningen i hela sydöstra sjukvårdsregionen för att på sikt minska dödligheten i prostatacancer samt minska överdiagnostik och överbehandling av cancer utan klinisk betydelse.

SVF
Standardiserade vårdförlopp (SVF) finns sedan tidigare inom cancervården och under 2020 utökas SVF-metodiken att omfatta diagnoser inom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, psykiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar samt astma och kol.

Fler inriktningar

Framtidens hälso- och sjukvård
Välfärdsutmaningen innebär att betydligt fler invånare ska dela på samma resurser som hälso- och sjukvården har idag. För att klara av välfärdsutmaningen krävs förändrade arbetssätt, en förflyttning av hälso- och sjukvård från sjukhusvården till den nära vården, bättre förutsättningar för egenvård och förebyggande insatser. Digitalisering och artificiell intelligens är viktiga verktyg för att använda resurserna mer effektivt. Implementeringen av förändrade arbetssätt och förflyttningen behöver ske successivt. Under 2019 tar Region Jönköpings län fram en plan för framtidens hälso- och sjukvård. Den strategin kommer att ligga till grund för hur den nära vården kan stå för en större del av den totala hälso- och sjukvården år 2030.

Lokalt ledarskap
Det lokala chefskapet på Region Jönköpings läns tre akutsjukhus, vårdcentraler och i övrig vårdverksamhet ska stärkas och ha tydligt mandat att leda och ta ansvar. Ledare som är närvarande i verksamheten kan bättre möta de olika förutsättningar som finns lokalt. Det underlättar också personalinflytande och samverkan mellan olika verksamhetsområden. Arbetet som har inletts med att utreda nya lokala sjukhusledningar som påbörjades 2019 fortsätter under 2020 och ska implementeras under planperioden.

Patientkontrakt
Primärvården ska erbjuda ett patientkontrakt för de patienterna med stora vårdbehov. De med täta kontakter med vårdens ska även erbjudas en fast vårdkontakt. Det gäller framför allt äldre och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och för dem som har svårt med den digitala servicen.

1177 Vårdguiden
Servicefunktionen via webb eller telefon genom 1177 Vårdguiden ska vara patientens första naturliga kontakt med vården. 1177 ska integreras väl i hälso-, sjuk-, tandvårds- och omsorgsstrukturen. Region Jönköpings län ska undersöka om det går att skapa delade tjänster där personal både arbetar med 1177 och i andra delar av vårdens verksamhet.

Alternativ till våld
Arbetet med Alternativ till våld (ATV) har utvärderats. Resultatet är positivt och med hjälp av statliga medel utvigdas projektet till att omfatta hela länet. Det gäller både stödet till de som utövar våld och till de som utsatts för våld.

Tandvården
Tillgängligheten till Folktandvårdens kliniker behöver bli bättre. Region Jönköpings län behöver rekrytera ny och behålla personal för att nå målet med tandvården. De kliniker som finns i glesbygd behöver extra stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet att erbjuda en jämlik tandvård.

Familjecentraler
Under 2020 kommer en ny familjecentral att invigas i Mullsjö och förberedelser för en ny familjecentral i Gnosjö pågår. När dessa är igång har varje kommun i länet minst en familjecentral aktiv.

Hälsocenter
Arbetet med att främja och stödja livsstilsförändringar i samarbete med kommunerna och föreningslivet ska fortsätta. Under 2020 ska Region Jönköpings län arbeta fram ett nytt koncept för hur hälsocenter ska kunna finnas i hela länet, likt hur Värnamo hälsocenter har arbetats fram och fungerar.

facebook Twitter Email