Utbildning för integration och morgondagens arbetsmarknad

Skolan och svenskt utbildningsväsende är viktiga delar för att bygga ihop vårt samhälle. En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för den svenska modellen.

Skolan ska vara en plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Den ska ge alla barn och unga likvärdiga möjligheter till utbildning. Samtidigt har vi sett hur skolan fått allt svårare att kompensera för olika elevers förutsättningar, uppväxtmiljö och klassbakgrund. Detta drabbar framförallt dem som behöver skolan mest. Därför vill vi på alla nivåer satsa på skolan och utbildning – från förskolan upp till högre utbildning. Grundprincipen förutbildningsverksamheten är att den ska vara avgiftsfri för att fler ska få ta del av kunskap och utbildning.

Stärk högskolan

Utbildning är också en förutsättning för att säkra behovet av personal i länet framöver. I jämförelse med andra delar av Sverige är utbildningsnivån i Jönköpings län låg, även om det även här varierar mellan olika kommuner. Kraven på utbildad arbetskraft kommer att öka. För att höja utbildningsnivån och stärka innovationskraften i Jönköpings län behöver vi en stark högskola. Därför har Jönköping University stor betydelse för vårt län. Högskolan är även en regional tillväxtmotor som bidrar till jobb, utbildning och innovation. För att höja kvaliteten på högskolan ytterligare driver Socialdemokraterna på för att också forskningsanslagen ska öka samt fördelas mer rättvist mellan Sveriges högskolor och universitet. Vi vill också se en ökad samverkan mellan högskolan, arbetsmarknadens parter och den offentliga sektorn för att möta morgondagens utbildningsbehov.

Ett fortsatt kunskapslyft

I Jönköpings län är rekryteringsbehoven stora på många arbetsplatser.För att länet även i framtiden ska kunna ha ett konkurrenskraftigt näringsliv är det därför viktigt att fortsätta kunskapslyftet och satsa på vuxenutbildning. Socialdemokraterna vill att Region Jönköpings län och länets 13 kommuner tar ett helhetsgrepp för att kartlägga vilka regionala utbildningsinsatser som behövs och ta fram en regional utbildningsstrategi med utgångspunkt i hela regionens behov.

Regional samverkan kring utbildning

Vi ser också ett behov att, tillsammans med arbetsmarknadens parter, regionalt arbeta mer strategiskt när det gäller yrkesutbildningar inom branscher som är viktiga regionalt och lokalt. Vi vill också arbeta för att de nationella gymnasieprogrammen bättre möter arbetsmarknadens behov. Genom samverkan med arbetsmarknadens parter kan vi utveckla fler av de nationella yrkesprogrammen till yrkescollege. Vi vill också att Jönköpings län och Nässjö kommun blir ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar.

Stärk folkbildningen

Folkbildningen har varit med och utvecklat Sverige till ett demokratiskt land och en välfärdsnation och i det livslånga lärandet fyller den fria och frivilliga folkbildningen en stor och viktig roll. Våra folkhögskolor och studieförbund bidrar till att öka det demokratiska inflytandet och har tagit ett stort ansvar för att integrera nya svenskar i samhället. Regionens och kommunernas stöd till studieförbund och folkhögskolor är mycket viktigt, och Socialdemokraterna vill därför att anslagen till studieförbund och folkhögskolor höjs.

Därför vill vi

  • Stärka den regionala samverkan kring utbildningsfrågor och driva på för att fler yrkesutbildningar inom branscher som är viktiga regionalt och lokalt startar i länet
  • Att Jönköpings län och Nässjö kommun blir ett nationellt centrum för järnvägsutbildningar
  • Verka för att en tandläkarutbildning startar på Jönköpings University och driva på för att högskolan får fler platser och mer forskningspengar
facebook Twitter Email