Rätten till bostad – en trygghetsfråga

Bostaden är en social rättighet och en förutsättning för människors utveckling och frihet. Under allt för många år har det byggts för lite i Sverige. När befolkningen har vuxit har bostadsbristen blivit påtaglig i hela landet.

För att människor med olika ekonomiska förutsättningar ska kunna få en bostad behövs en hög byggtakt av olika sorters bostäder. För detta har stat, region och kommuner ett stort ansvar.Under senare år har avregleringar och marknadsanpassningar på bostadsmarknaden skapat oönskade effekter som framförallt drabbar de med svag ställning på bostadsmarknaden. Därför behöver länets kommuner och Region Jönköpings län ta ansvar för att det byggs även för dem med mindre ekonomiska resurser.

Mer enhetlighet mellan kommuner

Bostadsbyggandet är i första hand ett kommunalt ansvar. Samtidigt behöver enhetligheten mellan olika kommuner förbättras för att korta tiden från idé till färdigt hus. Ökad kommunal samverkan kring tillämpning av regler och digitalisering av bygglovshandlingar skulle skapa enhetliga och enklare processer för byggandet. Vi vill att Region Jönköpings län tar ansvar för att starta en sådan samverkan.

Regional översiktsplanering

I dag ligger planeringsansvaret på olika nivåer: kommunernas planmonopol och ansvar för bostadsförsörjning, samt regionernas ansvar för utvecklingsfrågor, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering. Genom bättre samverkan mellan nivåerna och genom att koppla samman den regionala planeringen med de kommunala, stärks de enskilda kommunernas utveckling och regionen som helhet. Bostadsförsörjning och hållbar utveckling kan bättre tillgodoses meden regional fysisk planering. Genom regional översiktsplanering kan vi bättre tillmötesgå en ökad efterfrågan på ny bebyggelse och infrastruktur. I mer glesbefolkade områden kan planeringen användas som verktyg för att långsiktigt stärka underlaget för olika typer av service och tjänster.

Kartläggning av riksintressen

Socialdemokraterna anser också att Region Jönköpings län bör ta ett större strategiskt ansvar när det gäller våra riksintressen, som i hela länet utgör ett hinder för bostadsbyggande. Vi anser att Region Jönköpings län i samverkan med länsstyrelsen ska göra en kartläggning av alla riksintressen i länet och undersöka vilka möjligheter det finns att bygga på eller vid sådana områden. Detta ger kommunerna förutsättningar att planera och regionen förutsättningar att växa och utvecklas.

Förbättrad kollektivtrafik

Ett annat exempel där Region Jönköpings län bör ta ett större strategiskt ansvar gäller infrastrukturen. I dag har gränser mellan kommuner suddas ut och det är inte ovanligt att bo i en kommun och arbeta i en annan. Genom att ta ett helhetsperspektiv, där bebyggelse samplaneras med infrastruktur och kollektivtrafik, ökar regionens attraktivitet och konkurrenskraft.

Främja trähusbyggnation

En stor tillväxtmotor för Jönköpings län är länets trähusindustrier. Det är därför ett regionalt intresse att för- enkla förutsättningarna för det industriella byggandet. Samtidigt medför också byggnationer i trä flera positiva miljöeffekter. Under sin livscykel kräver produktionen av trähus mindre energi, och ger lägre koldioxidutsläpp jämfört med andra hus. Socialdemokraterna anser därför att Region Jönköpings län bör stödja kommunerna i arbetet med att främja klimatsmart byggande och trähusbyggnation.

Därför vill vi:

  • Att Region Jönköpings län i samverkan med länets kommuner startar ett arbete med regional översiktsplanering.
  • Att Region Jönköpings län tillsammans med Länsstyrelsen kartlägger riksintressen i Jönköpings län och förtydligar i vilken utsträckning de påverkar möjligheten till bostadsbyggande.
  • Att Region Jönköpings län stödjer kommunerna i arbetet med att främja klimatsmart byggande och trähusbyggnation.
facebook Twitter Email