Infrastruktur för ett län som håller ihop

För att det ska gå att arbeta, leva och bo i hela länet behövs tillgång till infrastruktur i form av vägar, järn- väg, flyg, kollektivtrafik och bredband. Det är avgörande för en hållbar tillväxt, utveckling och attraktivitet. Det stärker gemenskapen mellan människor, och mellan stad och land.

Järnvägens betydelse för en hållbar tillväxt och utveckling är avgörande för Sverige som helhet och för vår region. Södra stambanan har en viktig betydelse för den regionala och interregionala trafiken. Ny järnvägbehövs för att skapa ökad kapacitet för såväl person- som godstransporter. Det är den viktigaste samhällsbyggnadsfrågan för Sverige i moderntid – för fler jobb, bostäder och förklimatomställningen. Vi vill att de nya stambanorna byggs i ett sammanhållet system med slutpunkt 2035. De ska byggas för att klara en hastighet av 320 kilometer i timmen och finansieras utanför anslagsfinansieringen.Vi ser det som viktigt att samtliga järnvägslinjer i Jönköpings län rustas upp och elektrifieras. Det är en förutsättning för att byta ut dieselloken och klara klimatomställningen. 

God tillgång till kollektivtrafik

God tillgång till kollektivtrafik och bra infrastruktur i form av vägar, järnvägar och bredband är verktyg för att möjliggöra människors resor till arbete, studier och kultur- och fritidsaktiviteter. För ett ökat kollektivt resande krävs snabbare sträckningar, kortare restider, prisvärda taxor och jämnare turtäthet. Vi vill därför fortsätta satsningarna på prisvärda taxor genom att införa ett seniorkort och utöka ungdomskortet att även gälla personer upp till 25 år och studenter.

Förnyelsebara drivmedel

Kollektivtrafiken ska bidra till klimatomställningen där all allmän kollektivtrafik bedrivs med förnyelsebara drivmedel. Region Jönköpings län har ett samordnande ansvar att tillsammans med länets kommuner säkra tillgången till förnyelsebara drivmedel som exempelvis biogas, samt se till att det finns en väl utbyggd infrastruktur av laddstolpar. Detta möjliggör också för fler bilister att gå över till miljövänliga alternativ.

Kollektivtrafik i egen regi

Vi vill utreda förutsättningarna för att delar av länets kollektivtrafikdrivs i egen regi. Det handlar om att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt och säkra hållbara och goda arbetsvillkor för de anställda. Vi anser att det är orimligt att personal med jämna mellanrum ska riskera att behöva förlora jobbet när ett annat bolag vinner upphandlingen om driften. Långsiktighet behövs för att utveckla en hållbar kollektivtrafik.

Rusta upp länets vägar

I länets kommuner har hastigheterna på många länsvägar sänkts från 90 till 80 kilometer i timmen för att öka trafiksäkerheten. Detta är en bra säkerhetsåtgärd. På prioriterade vägar ser vi behov av andra åtgärder – till exempel breddning, mitträcken och mer utbyggt viltstängsel – för att öka säkerheten och kunna bibehålla hastigheten.

Ett miljövänligt flyg

Jönköping Airport har en central roll i den regionalekonomiska utvecklingen. Tillgången till en flygplats i länet är viktigt för tillväxten när det gäller såväl befolkning som arbetsmarknad och turism. Flygbranschen har stor miljöpåverkan. Forskning pågår kring mer miljömässigt hållbara bränslen. Den största råvaran för miljöflygbränsle är trä. Det är en vara vi har både god tillgång av och kunskap kring i länet. Vi vill att Region Jönköpings län i samverkan med Jönköping University inleder en förstudie med syfte att kartlägga möjligheterna för kommande etablering och utvinning av miljömässigt flygbränsle.

Snabbt bredband – för alla

Målet är att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband år 2025. För att uppnå detta mål bör Region Jönköpings län ta ett samordnande ansvar som kan avlasta kommuner och ideella krafter när det gäller bredbandsutbyggnaden på landsbygden och vid kommungränserna där människor riskerar att hamna i kläm.

Tydligare regional styrning

Hållbar regional tillväxt och utveckling kräver samverkan mellan alla berörda aktörer i länet. I det arbetet har Region Jönköpings län ett särskilt ansvar för att samla och leda arbetet. Regionen ska verka för att skapa mötesplatser där innovationer kan uppstå. Science Park är en viktig verksamhet där högskola, näringsliv och det offentliga möts för att stimulera innovationer och näringslivsutveckling. En tydligare regional närvaro av statliga myndigheter med betydelse för länets utveckling är viktig samt att vi från länet driver på för en fortsatt omlokalisering av statliga myndigheter ut i landet. Den regionala nivån ska ha en tydlig närvaro i länets kommuner. Det bidrar till regional utveckling.

Därför vill vi:

  • Att samtliga järnvägslinjer i Jönköpings län elektrifieras för att bidra till ett snabbare och mer hållbart resande.
  • Att samtliga hushåll i Jönköpings län har tillgång till snabbt bredband år 2025 och att Region Jönköpings län är aktivt i stödet för utbyggnad av bredband.
  • Införa ett seniorkort i kollektivtrafiken så att den som är över 65 år kan åka tåg och buss i hela Jönköpings län och att ungdomskortet gäller till och med 25 år samt studenter. 
facebook Twitter Email