Ett levande kulturliv – i hela länet

Ett rikt utbud av kultur, fritid och föreningsliv får oss att växa och utvecklas som människor och gör länet mer attraktivt. Det ska finnas möjligheter för alla till en mångfald av kultur. Det skapar motvikt mot samhällets ökade kommersialisering. Kultur är ytterst en fråga om demokrati.

Oavsett var du bor i Jönköpings län ska du ha tillgång till kultur. Smålands musik och teater ska vara ett nav i länets kulturverksamhet och har i uppdrag att hela länet ska få del av kultur. Med sin verksamhet har de förutsättningar att nå nya målgrupper och skapa möten mellan professionella kulturarbetare, länets fria kulturliv och civilsamhället. Samtidigt kan inte Smålands musik och teater på egen hand skapa en mångfald, utan det behövs också ett fritt kulturliv, studieförbund, folkhögskolor och andra ideella föreningar. För att de ska få bättre förutsättningar vill vi satsa mer resurser på kulturen. Den lokala och regionala kulturbudgeten ska komma alla till del och bidra till ökad jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Vi vill också driva på för att Jönköpings län ska få en större del av de nationella kulturanslagen. Så för vi ut kulturen i hela landet.

Satsa på biblioteken

Ett annat viktigt nav för länets kulturverksamhet är våra bibliotek. De utgör en viktig lokal mötesplats i många samhällen. För att ha ett levande kulturliv måste vi erbjuda mötesplatser för samtal och reflexion där människor kan sitta i lugn och ro, läsa tidningen och använda en dator utan några avgifter.

Tillgänglig kultur

Kulturen ska vara tillgänglig i hela länet och för olika målgrupper. För barn och ungdomar kan tillgång till kultur vara en väg till en meningsfull och aktiv fritid. Därför är det viktigt att kulturen kommer ut på skolorna för att inspirera. För att möta nya målgrupper vill vi också se satsningar på digital kultur. Publiken behöver inte alltid komma till kulturen – utan kulturen kan också komma till publiken. Det här är viktigt för de äldre som inte är lika rörliga längre. Även här fyller digitaliseringen en roll med möjlighet att exempelvis strömma föreställningar. Kultur kan också fylla en viktig roll när det gäller att stärka identitet och påverka människors livskvalitet. Här är Freja Musikteater, som arbetar med unga vuxna med diagnoser inom autismspektrat, ett bra exempel. Vi vill fortsätta utveckla detta viktiga arbete.

Samtidskultur gör länet mer attraktivt

Tillgången till ett levande kulturliv gör också Jönköpings län mer attraktivt och det finns ett tydligt samband mellan god tillgång till kultur och att få människor att vilja bosätta sig i en kommun eller ett län. Genom att satsa på samtidskultur, genom att exempelvis subventionera samtidsmusik och studera vad gamingkulturen har för behov, gör vi Jönköpings län mer attraktivt. Det här är på sikt en viktig faktor för att klara kompetensförsörjningen.  

Bättre förutsättningar för kulturutövare

Förutsättningarna för att leva på sin kultur är i Jönköpings län för dåliga. Det här är ett problem. Vi vill därför utreda möjligheterna att ge kulturutövare bättre förutsättningar att kunna försörja sig på sitt konstnärskap. En möjlig väg skulle kunna vara att ge studieförbunden förutsättningar att anställa kulturutövare.

Därför vill vi: 

  • Att Smålands musik och teater verkar för ett större och mer varierat kulturutbud som är tillgängligt för olika grupper i hela länet.
  • Ge bättre förutsättningar för det fria kulturlivet, studieförbunden, folkhögskolorna och ideella föreningar att verka genom enklare stödformer.
  • Skapa förutsättningar för fler människor i Jönköpings län att kunna leva på sitt konstnärsskap. 
facebook Twitter Email