En trygg arbetsmarknad där den som kan ska jobba

Kampen mot arbetslösheten är socialdemokratins viktigaste uppgift. Människors vilja till arbete är vår främsta tillgång. Inget slöseri är större än arbetslöshet.

Socialdemokraterna har som mål att öka antalet personer i sysselsättning och antalet arbetade timmar så att Sverige når full sysselsättning. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att 200 000 fler är i arbete jämfört med 2014 och att sysselsättningsgraden är den högsta sedan 90-talet, men det finns fortfarande insatser som behöver göras för att minska arbetslösheten. Det är glädjande att ungdomsarbetslösheten har gått ner under de fyra senaste åren, men varje ungdom som går arbetslös är ett slöseri och vi måste stärka framtidstron hos de unga.

Trygga anställningar och bra löner

I dag höjs det röster för att vi måste försämra arbetsvillkor och sänka löner för att få fler i arbete. Vi säger precis tvärtom och kommer stå upp för kollektivavtalsenliga löner och villkor och rätten till en god arbetsmiljö. Detta är kärnan i den svenska modellen. Vi vill att tillsvidareanställning och heltidsarbete ska vara norm på hela arbetsmarknaden. Det är en fråga om trygghet för dig och mig. För oss är det en självklarhet att män och kvinnor har samma lön för samma jobb. Vi vill därför skynda på arbetet med en jämställd arbetsmarknad. Länets kommuner och Region Jönköpings län ska vara ett föredöme som arbetsgivare.

Snabbare integration

I Jönköpings län är arbetslösheten hos inrikes födda låg medan arbetslösheten hos utrikes födda ligger på betydligt högre nivåer. De nya svenskarna behövs på arbetsmarknaden! Rätt hanterat är dessa människor en stor resurs för samhället, och många nyanlända har yrkeserfarenheter inom områden där det i Sverige råder stor arbetskraftsbrist. För att den som kommit hit ska få ett arbete snabbt är det därför viktigt att kunna synliggöra kompetens och göra människor anställningsbara. Här är validering och en utveckling av yrkes-SFI två viktiga delar för att klara av introduktionen på arbetsmarknaden. Två andra viktiga delar är yrkespaketen på gymnasieskolans introduktionsprogram som snabbar på vägen ut i arbetslivet och etableringsjobb för de som är nyanlända eller långstidsarbetslösa.

Fler jobb i hela länet

Flera företag och kommuner säger att de skulle kunna anställa fler, men hittar inte den arbetskraft de behöver. Här behövs ett kraftfullt arbete för att få fram utbildningar som tryggar kompetensförsörjningen för företag, Region Jönköpings län och länets kommuner. Fler platser på yrkesutbildningar behövs för att möta behovet.Region Jönköpings län har ett ansvar att hitta former för samverkan mellan näringsliv, fack och offentlig sektor för ökad sysselsättning och utveckling. Genom att inrätta ett regionalt innovationsråd samt utveckla Region Jönköpings läns kompetensråd– där alla berörda parter finns med kan vi skapa de förutsättningar som krävs.Ett utvecklat och brett näringsliv är avgörande för Jönköpings läns tillväxt och utveckling.

Fler företaget i länet

Länet är industritätt och många företag är exportberoende. Totalt exporterar länetsföretag tillsammans för drygt 40 miljarder kronor årligen. Vi vill fortsätta ge näringslivet så bra förutsättningar som möjligt. Därför är det viktigt att säkra tillgången på arbetskraft med rätt komptetens. Vår region har också en stor potential när det gäller att utveckla turism- och besöksnäringen. Region Jönköpings län har ett ansvar och en roll att, tillsammans med besöksnäringen och turismföreträdare, skapa förutsättningar för ökad attraktivitet, långsiktigt hållbar turismnäring och ökad sysselsättning.

Satsa på infrastrukturen 

Arbete ger en egen inkomst, gemenskap och utveckling. Det möjliggör en bra välfärd av högsta kvalitet, ett samhälle som håller ihop och ökar jämlikheten. För att säkra välfärdens finansiering i framtiden behöver Jönköpings län en politik för fler växande företag, fler i arbete och fler arbetade timmar. Bra infrastruktur och kollektivtrafik behövs för att människor ska kunna ta sig till arbeten över längre avstånd.

Därför vill vi

  • Erbjuda validering och utbildning så fler får möjlighet till jobb
  • Göra heltidsarbete och tillsvidareanställning till norm för personer som anställs i Region Jönköpings län och i länets 13 kommuner
  • Ställa kvar på kollektivavtalsenliga villkor och löner vid offentliga upphandlingar
facebook Twitter Email