Visar alla poster med taggen:Marcus Eskdahl

Högre avtalskrav ska ge smidigare resor med Krösatågen

Nu är det klart att SJ tar över driften och servicen för Krösatågen i slutet av 2021 och tolv år därefter. Resenärerna ska genom det nya avtalet mötas av bättre service och smidigare tågresor. Eftersom avtalet är väldigt långt jämfört mot tidigare får de anställda mer trygga och längre anställningar.

Inför upphandlingen om det nya avtalet för Krösatågen ställde Region Jönköpings län och de andra berörda regionerna högre krav än tidigare på service för resenärerna. SJ vann upphandlingen och i avtalet är det stort fokus på kundupplevelsen, utförande av beställd trafik, punktlighet samt på service och underhåll. SJ kommer som aktör även att använda den…

Läs mer

Mer hållbar verksamhet och mer nära vård för länets invånare

Under dagen tog regionfullmäktige beslut om både ett nytt intern hållbarhetsprogram och en ny plan för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län. Medarbetarna kan se fram mot mer hållbar verksamhet och bättre arbetsmiljö. Länets invånare kommer att erbjudas mer jämlik och nära vård.

Det nya hållbarhetsprogrammet är ett internt dokument och gäller för perioden 2021-2025 i Region Jönköpings län. Verksamheten ska arbeta utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det är ett stort steg mot mer hållbar verksamhet och bättre arbetsmiljö för personalen. – Genom det nya hållbarhetsprogrammet har Region Jönköpings län stark påverkan på att vara en aktiv…

Läs mer

Ny stor lönesatsning på vårdpersonal och historisk satsning på sjukvården

Vårdpersonalen får ta del av en ny riktad satsning på 50 miljoner kronor som ska gå till att höja löner. Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer även att göra en historisk satsning på hälso- och sjukvården i budget för 2021 för att möta behovet av vård hos länets invånare. Kollektivtrafiken ska bli smidigare och mer anpassad efter individuella behov. Det ska finnas en beredskap för att göra riktade satsningar till branscher som behöver stöd. Kulturbidraget utökas under nästa år.

Under måndagen presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023. Region Jönköpings län har trots coronapandemin en ekonomi i balans som gör det möjligt att göra stora satsningar på hälso- och sjukvården och på det regionala utvecklingsarbetet. Följ den här länken för att se koalitionens presskonferens i efterhand.   –…

Läs mer

Nya stambanor riskerar bli tåglinje bara för storstäder

Regionråd Marcus Eskdahl (S) höll under onsdagen presskonferens tillsammans med Ann-Marie Nilsson (C), ordförande för kommunstyrelsen i Jönköpings kommun. Anledningen är att de båda starkt regerat på Trafikverkets nya förslag på alternativ för byggnation av nya stambanor som inte alls liknar ursprungsförslaget som alla inblandade kommuner och regioner är överens om.

Trafikverket fick tidigare i år i uppdrag av regeringen att se över nya stambanor för höghastighetståg med ett kostnadstak på 205 miljarder. Nyligen presenterades förslaget som innebär stora avvikelser från det tidigare överenskomna i Sverigeförhandlingen: Tranås station har försvunnit helt och stationerna i Jönköping och Värnamo är placerade utanför stadskärnan. – Det är med stor…

Läs mer

Lättare för patienter och medarbetare att ta sig till Ryhov med cykel eller buss

Området runt Ryhov ska byggas om och det ska bli lättare för medarbetare, patienter och besökare att ta sig till och från sjukhuset. Investeringen innebär nya stråk för bussar, nya gång- och cykelvägar och en ombyggd entré. Ombyggnationen gör det möjligt att öka antalet turer med både stadstrafiken och regionbusstrafiken som passerar Länssjukhuset Ryhov.

Regionstyrelsen tog beslutet om den nya trafikplanen för Ryhov på sitt möte tisdagen den 20 oktober. Investering kommer att kosta max 70,9 miljoner kronor och kommer att fastställas av regionfullmäktige på kommande sammanträde. – Med den trafiksatsning som nu görs på Ryhovs sjukhusområdet och ombyggnation av sjukhusentrén blir det smidigare och enklare att resa med…

Läs mer

Kollektivtrafiken ska bli smidigare och anpassad efter individuella behov

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på hur kollektivtrafiken ska bli smidigare och på sikt mer anpassad efter individuella behov i de politiska inriktningarna inför 2021. Tillgängliga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela länet. Därför ska Region Jönköpings län arbeta mer med personlig zonindelning, anropsstyrd trafik och med att förbättra tillgängligheten för invånare med synskador eller funktionsvariation.

Under tisdagen den 13 oktober tog nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) beslut om sin del av budgeten inför 2021. Region Jönköpings län ska arbeta fram fler lösningar som gör det möjligt att ha mer individanpassade resor med kollektivtrafiken. I budgetdelen återkommer även uppdrag som på grund av coronapandemin inte har hunnits med under…

Läs mer

Regeringen uppmanas bygga nya stambanor och behålla stationslägen

Region Jönköpings län, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland har skrivit ett öppet brev till regeringen där de tre regionerna framhåller behovet av satsningen på nya stambanor för höghastighetsjärnväg. I brevet uttrycks en oro över Trafikverkets bedömning om att dra ner på antalet stationsorter.

Strax innan sommaren kom det positiva beskedet att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att gå vidare med planerna på nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. I brevet uttrycks nu en oro över att Trafikverkets har gjort en preliminär bedömning, som kom i augusti, om att behöva dra ned antal stationsorter, flytta ut stationslägen, minska antalet…

Läs mer

Ny tågdepå behövs för framtidens krösatåg

Regionstyrelsen har tagit beslut om att bygga en ny tågdepå i Nässjö. Region Jönköpings län behöver bygga en ny tågdepå för att kunna ge underhåll och service till de nya och större Krösatågen som kommer att börja köras under 2023.

Under 2023 kommer Jönköpings Länstrafik att börja köra med större eldrivna krösatåg. De nya tågen behöver en ny depå med större kapacitet för att kunna få service och underhåll. Under tisdagen den 18 augusti tog regionstyrelsen beslutet om att det ska byggas en ny tågdepå i Nässjö. Beslutet kommer att gå vidare till regionfullmäktige. –…

Läs mer

Marcus Eskdahl (S): Väldigt glädjande med konkret uppdrag om nya stambanor

Regionråd Marcus Eskdahl (S) ser det som väldigt positivt att regeringen nu har tagit ett stort steg för att det ska byggas nya stambanor för höghastighetståg. För Jönköpings län är frågan avgörande, det kommer att bygga ihop stad och landsbygd och göra det lättare för företag och organisationer att hitta rätt personal, enligt Marcus Eskdahl.

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag för en ny nationell infrastrukturplan. Uppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det innebär att frågan om nya stambanor tar stora steg mot att bli verklighet.    – Det är väldigt glädjande att förhandlingarna om nya stambanor nu har gått vidare till…

Läs mer

Förslag om varierad hastighet på E4 genom Jönköping

Region Jönköpings län vill se en mer anpassad och varierad hastighet på den del av E4 som passerar Jönköping. Beroende av tid på dygnet och trafikflöden kan det innebära lägre hastighet under rusningstid men kanske högre hastighet när det är lite trafik.

Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköpings län har lämnat ett remissvar till Trafikverket om förslag till nya föreskrifter för E4 i Jönköpings län. Nämnden skriver i sitt yttrande att det behövs en mer anpassad hastighetsskyltning på den delen av E4 som passerar Jönköping. Trafikverket föreslår annars en permanent sänkning till 80 km/timme….

Läs mer
facebook Twitter Email