Större ambitioner för arbetspendling och energiproduktion i länet 2023

Region Jönköpings län ska ha större fokus på att öka andelen som pendlar till arbete eller studier med kollektivtrafiken i budget för 2023. En annan stor ambition är att öka takten för att producera mer förnyelsebar energi i länet. Därför ska Region Jönköpings län undersöka möjligheterna att använda egen mark för upplåtelse av solpaneler och vindkraftverk.

Under onsdagen den 25 maj presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län de politiska inriktningarna i sitt budgetförslag för 2023 som nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM-nämnden) ansvarar för. Koalitionen tillför 35 nya miljoner kronor för att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken. Samtidigt är det fokus på att öka ambitionsnivån för att nå målet att bli ett plusenergilän senast år 2045.

   –  Region Jönköpings län behöver göra särskilda avsiktsförklaringar med alla länets kommuner för att klargöra vilket enskilt ansvar varje part har för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Vi vill även införa ett fackligt råd hos Länstrafiken som kan ge anställdas perspektiv för att utveckla kollektivtrafiken, säger Marcus Eskdahl (S), ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

   – Vi har startat ett nytt treårigt projekt för att fortsätta driva på för nya stambanor. Vi ser även stora fördelar med järnvägssträckan Värnamo-Halmstad. Region Jönköpings län ska föra samtal med Region Halland för att gemensamt kunna ta ansvar för att tågtrafiken ska fortsätta gå, säger Leif Andersson (C), första vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

   – Busstrafiken ska binda ihop länet och underlätta för resor till studier och arbete. Vi ser ett behov av att starta en bussförbindelse mellan Eksjö-Sävsjö-Värnamo när det finns ekonomiska förutsättningarna. Region Jönköpings län ska även se över behoven av mer direkttrafik till större arbetsplatser, säger Arnold Carlzon (KD).

   – Vi vill se nya möjligheter för smidigare resor i länet. Under nästa år införs möjligheten att ta med sällskapsdjur på färdtjänstresor. Länstrafiken ska även utreda kostnaden för att ett studentkort inom kollektivtrafiken. Ett studentkort kan underlätta för omskolning på arbetsmarknaden, säger Linnéa Nilsson (BA).

   – Under 2023 fortsätter projektet med att pröva anropsstyrd linjelagd kollektivtrafik på landsbygden. Region Jönköpings län ska även se över hur coronapandemin har förändrat resvanor. Det behöver finnas en beredskap för att kunna ställa om kollektivtrafiken när det sker stora förändringar i samhället, säger Eric Hedlund (L).

   – Vi behöver öka takten för att producera mer förnyelsebar energi i länet. Region Jönköpings län ska undersöka möjligheten att använda egen mark för byggnation av solpaneler och vindkraftverk. Energikontor Norra Småland ska även hjälpa fler företag och organisationer att ställa om till energismart verksamhet, säger Emma Emanuelsson (MP).

I budgetdelarna för 2023 framgår det även att tidigare inriktningarna som ännu inte har genomförts ska slutföras. Budgetdelarna inom trafik, infrastruktur och miljö fastställs på nämndens möte den 21 juni.

Linnéa Nilsson (BA), Arnold Carlzon (KD), Leif Andersson (C), Marcus Eskdahl (S), Emma Emanuelsson (MP) och Eric Hedlund (L)

Inriktningar och satsningar i budget 2023

Utbyggnad av kollektivtrafiken
I enlighet med fastställt regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 för Jönköpings län bedöms den årligen driftskostandsökningen för kollektivtrafiken vara 35 miljoner kronor per år fram till och med 2035. Region Jönköpings län behöver därför avsätta 35 miljoner kronor för utbyggnad av kollektivtrafiken för 2023. Målsättningen är att öka andelen som reser kollektivt.

Avsiktsförklaringar med kommunerna
Region Jönköpings län ska göra separata avsiktsförklaringar med alla länets kommuner om kollektivtrafiken. Avsiktsförklaringarna ska klargöra vilket ansvar varje part har för att på bästa sätt verka för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig. Det kan gälla linjedragningar, turtäthet, hållplatser och möjlighet till att växla mellan olika fordon vid knutpunkter för smidiga och hållbara resor.

Bussförbindelse Eksjö-Sävsjö-Värnamo
För att kunna erbjuda linjelagda kollektiva resor mellan kommunernas huvudorter på max 60 minuter behövs en ny bussförbindelse mellan Sävsjö och Värnamo. En bussförbindelse mellan Eksjö-Sävsjö-Värnamo skulle komplettera övrig kollektivtrafik och binda ihop länet. Möjligheterna för att starta en ny linje är beroende av de ekonomiska förutsättningarna som finns för att bygga ut kollektivtrafiken.

Anropsstyrd linjelagd trafik
Landsbygden behöver ha bra förutsättningar för kollektiva resor men det finns utmaningar med reseunderlaget. I budget 2022 fastställdes att Länstrafiken ska pröva pilotprojekt med att införa anropsstyrd linjelagd kollektivtrafik på ett par platser och linjer. Pilotprojekten ska fortsätta och kan ligga till grund för vidare utbyggnad och kan på sikt ersätta annan linjelagd kollektivtrafik på linjer där det är svårt att få tillräckligt med resenärer.

Förändrade resvanor
Med anledning av coronapandemin påverkades resandet med kollektivtrafiken och många arbetsgivare ställde om till mer flexibla arbetsplatser där många arbetade hemifrån. Samtidigt har Jönköpings län väldigt många industrier och vårdinrättningar med anställda som inte kan arbeta hemifrån. Omkring 70 procent av länets invånare kan inte arbeta på distans. Efter att restriktionerna i samhället släpptes har olika arbetsgivare både dels återgått mer till hur det var innan pandemin och dels behållit möjligheterna till flexibla arbetsplatser. Region Jönköpings län behöver undersöka vilka förändringar av resvanor som har uppstått med anledning av coronapandemin och hur det kan komma att påverka utbudet av kollektivtrafik. Det behöver samtidigt finnas en beredskap för att kunna ställa om trafik utifrån förändrade förutsättningar i samhället. Det kan gälla vid krissituationer i närområdet eller grannländer eller vid större företagsetableringar eller byggnationer av bostadsområden.

Fackligt råd hos Länstrafiken
För att få till en bättre dialog mellan anställda inom drift och service och kollektivtrafikmyndigheten ska Länstrafiken ta initiativ till ett fackligt råd. Ett nytt forum för samtal och dialog mellan representanter för fackförbund och Länstrafiken ska fungera rådgivande för att kunna utveckla kollektivtrafiken. Ett fackligt råd kan ge anställdas perspektiv inför kommande upphandlingar eller leda fram till andra initiativ för att förbättra personalens situation.

Utredning av studentkort
Länstrafiken utreder möjligheten och beräknar kostnaden för att införa ett prisvärt studentkort inom kollektivtrafiken. Jönköping University och andra lärosäten har många studenter och studerande från hela länet som har en begränsad ekonomi. Ett prisvärt studentkort kan underlätta för resor till och från studier och ge studenter ett mer aktivt liv. Många arbetsplatser har brist på personal och ett studentkort kan även underlätta för de som vill skola om sig eller vidareutbilda sig för att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Direkttrafik för arbetspendling
Kollektivtrafikens primära uppdrag är att kunna erbjuda bra möjligheter till pendling mellan hem och arbete eller utbildning. Länet har många stora arbetsplatser och det behöver finnas bra möjlighet att både kunna ta sig in till större orter och samtidigt ut till mindre orter med kollektivtrafiken. Många arbetsgivare är helt beroende av bra pendlingsmöjligheter för att det ska finnas tillräckligt med personal med rätt kompetens på arbetsplatserna. Region Jönköpings län behöver se över behovet av mer direkttrafik för arbetspendling till större arbetsplatser. Mer direkttrafik kan även underlätta resor för studier på annan ort.

Tåglinjen Värnamo-Halmstad
Region Jönköpings län ser stora fördelar med att trafikera järnvägssträckan Värnamo-Halmstad. Det underlättar för personresor och godstrafik och binder samman de båda arbetsmarknadsregionerna Jönköpings län och Halland. Samtidigt behöver järnvägssträckan rustas upp för att behålla hastighet och öka säkerheten utmed banan. Region Jönköpings län behöver ha en bra dialog med Region Halland för att gemensamt kunna ta ansvar för att tågtrafiken ska fortsätta. Region Jönköpings län ska driva på för att det ska göras en åtgärdsvalsstudie för järnvägssträckan Värnamo-Halmstad.

Arbete för nya stambanor
Region Jönköpings län ska fortsätta driva på för att staten ska bygga nya stambanor enligt Sverigeförhandlingen. Region Jönköpings län har gått in i ett treårigt projekt med fortsatt strategiskt arbete under åren 2022-2024 för nya stambanor med höghastighetstrafik. TIM-nämnden har avsatt 7,6 miljoner kronor för projektet och finansieringen sker med 50 procent ur anslaget för regionala utvecklingsmedel och 50 procent ur anslaget för statliga 1:1-medel.

Förnyelsebar energi
Jönköpings län har goda möjligheter för att ställa om till att producera mer fossilfri energi. Mängden förnyelsebar energi kan öka genom exempelvis vindkraft, solpaneler, biogas och vätgas. Energikontor Norra Småland behöver ha resurser för att kunna stödja fler företag och organisationer till att påbörja mer hållbara projekt och ställa om till mer klimat-, miljö- och energismart verksamhet. Region Jönköpings län har tillsammans med andra aktörer i länet målet att bli ett plusenergilän senast år 2045. I samhället sker en stor omställning mot mer elektrifiering och behoven ökar succesivt med ny teknik. Region Jönköping län har arbetat med energieffektivisering under lång tid och hållbarhet är ett viktigt fokus för hela verksamheten. Region Jönköping län behöver bidra och öka möjligheterna för mer energiproduktion genom investeringar och utbyggnad av solceller och vindkraft i länet.

  • Regionledningskontoret ska utifrån målet att bli ett plusenergilän undersöka möjligheterna till att använda egen mark för upplåtelse av solceller och vindkraft.

Självförsörjning av livsmedel
Region Jönköpings län ska stödja Sveriges förmåga till självförsörjning av livsmedel. Genom upphandlingar av närproducerade varor och tjänster kan fler mindre aktörer i Jönköpings län vara med och konkurrera om avtalen.

Minska andelen läkemedelsrester
Region Jönköpings län ska arbeta för att minska andelen läkemedelsrester i samhället och långsiktigt säkra tillgång till dricksvatten. Region Jönköpings län behöver fortsätta att föra en dialog med kommunerna och samordna insatserna för att minska andelen läkemedelsrester i dricksvatten. Läkemedelsförskrivningen behöver ske på ett sådant sätt som garanterar att patienterna får det de behöver och som samtidigt även undviker att rester kan försvinna ut i närmiljön.

Bevara våtmark
Länet ska arbeta aktivt för att nå Sveriges miljökvalitetsmål och minska utarmningen av den biologiska mångfalden, minska föroreningar i luft och vattendrag, återställa förorenade områden, bevara och återställa våtmarker och hantera av avfall på ett hållbart sätt. Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker har stor betydelser för miljön. Då klimatförändringar troligen kommer medföra stora utmaningar för vattenförsörjningen är det särskilt viktigt att skydda olika vattentäkter.

Sällskapsdjur på färdtjänstresor
Länstrafiken har tagit fram riktlinjer och kostnader för att ta med sig sällakspasdjur på färdtjänstresor. Kostnaden är 1,1 miljoner kronor. Under 2023 införs möjligheten att ta med sällskapsdjur på färdtjänstresor när det finns ekonomiska förutsättningar.

Fler inriktningar i budget 2023

  • För att få igång resandet efter coronapandemin behöver biljettprodukterna inom kollektivtrafiken hållas på en prisvärd nivå.
  • TIM-nämnden har möjlighet att revidera reglementen för färdtjänst och sjukresor under verksamhetsåret.

facebook Twitter Email