Regeringens budget för 2022

Regeringen har nu presenterat hela budgeten för 2022 med satsningar på 74 miljarder kronor, satsningar som ska ta Sverige framåt.

Regeringens budget för 2022 har reformer för 74 miljarder kronor och har fyra tydliga prioriteringsområden: klimatet, jobben, välfärden och tryggheten. Under varje underkategori hittar du länkar till tidigare inlägg för att läsa mer.

Klimatomställning

Vi ska öka takten i klimatomställningen, pressa ned utsläppen från industrin och transportsektorn, och samtidigt skapa nya jobb i hela landet och stärka Sveriges konkurrenskraft. Därför satsar vi på stora klimatinvesteringar som minskar våra utsläpp och stärker den gröna industriella revolutionen som pågår just nu. Nedan kan du klicka och läsa om paketen för klimatomställningarna:

 • Grön omställning inom svensk industri. För att nå klimatmålen, öka konkurrenskraften och skapa framtidens jobb. Några satsningar är: en konkurrenskraftig grön industri, gröna kreditgarantier på 80 miljarder 2024 och stor investering för omställning i näringslivet.
 • Minskade utsläpp i transportsektorn. Satsningar på över 3,9 miljarder för att minska utsläppen från transportsektorn med stora satsningar på elbilar, infrastrukturen, kollektivtrafiken och sjöfarten. Paketet innehåller även satsningar på bland annat: underhåll av järnväg, elektrifiering av transportsektorn och ekobonus.
 • Grön återstart. Satsningar på 12 miljarder kronor som kommer att skapa ett mer grönt och hållbart samhälle. Några satsningar är: regionalt klimatomställningsstöd, en utvecklad elmarknad och utbildning för gröna jobb.
 • Stora satsningar på skog och natur. Satsningarna är viktiga både för den hållbara tillväxten och den biologiska mångfalden men även för jobben och ekonomin i landet. Viktiga satsningar är: ersättning till mark- och skogsägare, bättre skötsel av naturreservat och skydd av ekosystemen.

Jobba Sverige ur krisen

Alla ska vara med och jobba Sverige ur krisen. När det går bra i ekonomin ska det märkas för alla. Därför vill regeringen skapa fler möjligheter för långtidsarbetslösa att komma in i arbete, till exempel med praktikplatser och extratjänster. Nedan kan du klicka och läsa om paketen:

 • Jobba Sverige ur krisen. I regeringens budgetförslag görs en omfattande satsning på hela 8 miljarder som kommer att minska långtidsarbetslösheten, skapa nya utbildningsvägar och fler jobb. Kunskapslyftet byggs ut, bättre matchning och stöd till arbetslösa, omställningspaket i linje med partnernas överenskommelse, skattereduktion för a-kasseavgift, hela landet ska leva.
 • Jämlik skolutbildning i hela landet. Skolan lägger inte bara grunden för resten av våra liv, det lägger även grunden för ett starkt samhälle. Yrkesprogrammen ska ge högskolebehörighet, eleverna ska erbjudas rätt till läxhjälp efter skoltid och segregationen i skolorna ska minskas genom att införa ett gemensamt skolval med nya urvalsgrunder

Välfärden

Välfärden ska stärkas. Regeringen skjuter till 23 miljarder kronor för medarbetare i välfärden ska få fler kollegor, bättre arbetsvillkor och kunna beta av coronavårdköerna. Regeringen vill även förbättra sjukförsäkringen, stärka ekonomin för Sveriges pensionärer och avskaffa den orättvisa funkisskatten. Nedan kan du klicka och läsa om paketen för att stärka välfärden:

 • Starkare sjukvård och bättre arbetsmiljö för vårdpersonal. Tillgängligheten inom sjukvården ska bli bättre och köerna behöver kortas. Viktiga insatser är bland annat: Riktade insatser för att arbeta av vårdköer, förlängd satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa och påbörja införandet av familjeveckan.
 • Förbättrad psykisk hälsa. Regeringen tillför 1,5 miljarder och vill se en barn- och ungdomspsykiatri utan köer samt en stärkt primärvård.
 • Stärkt omsorg. Regeringen vill stärka kommunerna och regionernas förutsättningar och erbjuda en jämlik välfärd i hela landet. Viktiga satsningar är bland annat: att införa fast omsorgskontakt i hemtjänsten, förstärka den pågående satsning på kommunernas äldreomsorg och införa avgiftsfri pneumokockvaccinering för 75-åringar och medicinska riskgrupper.
 • En trygg sjukförsäkring. Personer som blir sjuka eller drabbas av skador och som inte kan arbeta ska kunna lita på sin sjukförsäkring. Viktiga insatser är bland annat: Ökad flexibilitet vid prövning vid dag 365 i sjukpenningen, höjt inkomsttak i sjukförsäkringen och mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning.
 • Ökad ekonomisk trygghet. De med störst behov behöver få en ökad ekonomisk trygghet. Viktiga insatser är bland annat: En stärkt sjuk- och aktivitetsersättning, höjt underhållsstöd och en stärkt personlig assistans.
 • Starkare kulturliv och idrottsrörelse. Den fria kulturen föreslås stärkas med en satsning på 940 miljoner. För att underlätta uppstarten av idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning föreslår regeringen en satsning på 400 miljoner.

Trygghet

Sverige ska vara ett tryggt land mot alla. Regeringen satsar på att fortsätta utbyggnaden av rättsväsendet, och målet med 10 000 fler polisanställda. Samtidigt intensifieras arbetet för att bryta nyrekryteringen av unga till kriminella gäng. Nedan kan du klicka och läsa om paketen för att öka tryggheten:

 • Kraftfulla åtgärder mot kriminalitet och brott. Regeringen vill göra kraftfulla satsningar på de brottsbekämpande myndigheterna, på hårdare straff och på investeringar i det brottsförebyggande arbetet för att barn och unga inte ska dras in i kriminalitet. Polismyndigheten ska fortsätta bygga ut sin verksamhet mot målet på 10 000 fler anställda 2024.
 • Bekämpa mäns våld mot kvinnor. I juni 2021 presenterade regeringen ett åtgärdspaket med 40 åtgärder för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Nu vill regeringen i budgeten 2022 realisera satsningarna i åtgärdspaketet.
facebook Twitter Email