Regeringen satsar på att korta vårdköerna och på bättre arbetsmiljö för vårdpersonal

Regeringen vill satsa fem miljarder kronor på en starkare sjukvård och på bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen i budgeten för 2022. Tillgängligheten inom sjukvården ska bli bättre och köerna behöver kortas. Alltför många har fått sin planerade vård uppskjuten under pandemin.

Satsningarna på sjukvården som regeringen vill genomföra i sin budget innebär att två miljarder kronor avsätts per får för en personalsatsning inom hälso- och sjukvården under 2022–2023. Samtidigt satsas två miljarder kronor under 2022 för att arbeta av vården som skjutits upp med anledning av coronapandemin. Förlossningsvården ska bli bättre, vårdpersonal ska få större möjligheter till utveckling i sitt arbete och att köerna inom vården ska betas av. Under nästa år påbörjas även införandet av familjeveckan.

Riktade insatser för att arbeta av vårdköer
Regeringen vill avsätta ytterligare två miljarder kronor för riktade insatser inom hälso- och sjukvården för att det ska gå snabbare att arbeta av vården som covid-19 har medfört. Tillsammans med tidigare satsningar avsätts 6 miljarder kronor under 2022 för att arbeta av uppskjuten vård med anledning av coronapandemin. 

Utökat stöd till regioner och kommuner
Regeringen vill utöka stödet och ersätta kommuner och regioner ytterligare med 345 miljoner kronor för merkostnader som en följd av covid-19 för december 2020. De tillförda medlen hittills för december 2020 är inte tillräckliga för att täcka kommunernas och regionernas merkostnader till följd av covid-19.

Förlängd satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa
Sedan tidigare har regeringen avsatt pengar för att alla kvinnor och deras familjer ska känna trygghet och få en säker vård i rätt tid i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Regeringen vill nu förlänga satsningen med 1,5 miljarder kronor per år för 2022 och 2023. Det finns fortfarande betydelsefulla skillnader mellan kvinnors och mäns hälsa, samt mellan olika grupper av kvinnor.

Fler ska kunna gå specialistutbildning på sin arbetstid
Regeringen vill utöka tidigare satsningar för att fler sjuksköterskor ska kunna gå betald specialistutbildning med 100 miljoner kronor under 2023.

Bättre möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning
Regeringen vill avsätta 25 miljoner kronor för 2022 och 50 miljoner kronor årligen från och med 2023 för att lärosäten ska kunna ge ersättning till kommuner och regioner för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Universitetskanslersämbetet föreslås få 2 miljoner kronor årligen 2022–2024 för att kunna arbeta bättre med samordning runt VFU.

Utbilda mer vårdpersonal i hela landet
Regeringen satsar 20 miljoner kronor 2022–2030 på decentraliserad vårdutbildning vid ett antal lärosäten i landet. Satsningen ökar förutsättningarna för att fler ska utbilda sig till exempelvis sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. Decentraliserade vårdutbildningar och vårdutbildningar på distans är en viktig del av arbetet för att möta behovet av utbildad personal i hela landet.

Påbörja införandet av familjeveckan
Regeringen vill påbörja införandet av en familjevecka under 2022 och avsätter 3,2 miljarder kronor i sin budget för nästa år. Även Försäkringskassan får ett utökat anslag eftersom det är den myndighet som ska handlägga ansökningarna av familjeveckan. Familjeveckan föreslås träda i kraft den 4 april 2022.

Fakta: Familjeveckan

Familjeveckan innebär att föräldrar som har barn som är mellan fyra och sexton år gamla ska kunna avstå från att jobba under en dag när det till exempel är lov eller studiedag och få samma ersättning som för tillfälliga föräldrapenningen (exempelvis vid vård av sjukt barn). Det innebär att föräldrarna får cirka 80 procent av inkomsten upp till ett tak på 7,5 prisbasbelopp. Det ska gå att ta ledigt under högst tre dagar per år för en förälder som har gemensam vårdnad om samtliga sina barn och under högst sex dagar per år för en förälder som har ensam vårdnad om barn.

Läs mer om satsningarna på hälso- och sjukvården via den här länken!

facebook Twitter Email