Regeringen satsar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

I budgeten 2022 föreslår regeringen flera åtgärder för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Reformer som permanenta statsbidrag och stärkt barnrättsperspektiv på skyddade boenden, ska skapa en långsiktig trygghet för kvinnor och deras barn.

I juni 2021 presenterade regeringen ett åtgärdspaket med 40 åtgärder för arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Nu vill regeringen i budgeten för 2022 göra satsningar för att realisera satsningarna i åtgärdspaketet. Regeringen tillför även andra viktiga satsningar för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck:

Permanenta medel

Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är stora samhällsproblem som kräver en långsiktighet och uthålliga arbeten. Idag är allt för mycket av arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck kortsiktiga projekt. Därför föreslår regeringen att medel för ändamålet blir permanenta. För 2022 tillförs 215 miljoner vilket innebär totalt 250 miljoner för 2022. Regeringen föreslår från och med 2024 en nivå med 300 miljoner kronor årligen.

Långsiktig trygghet för kvinno- och tjejjourerna

Kvinno-, tjej- och brottsofferjourer har ett betydelsefullt komplement till det offentliga åtagandet att bereda skydd och stöd. Regeringen föreslår att statsbidragen till kvinno- och tjejjourer, deras riksorganisationer samt andra organisationer som arbetar med liknande stöd till våldsutsatta blir permanenta. För 2022 föreslår regeringen ett tillskott på 50 miljoner kronor utöver de 100 miljoner kronor som sedan tidigare finns avsatta. Från 2023 och framåt föreslår regeringen 150 miljoner kronor årligen.

Reform skyddat boende

Idag får inte alla barn som bor på skyddade boenden sina rättigheter tillgodosedda. Det kan handla om fundamentala rättigheter som en fungerande skolgång och insatser från hälso- och sjukvården. Barnkonventionen gäller sedan 1 januari 2020 som svensk lag och därför inför regeringen ett stärkt barnrättsperspektiv. Regeringen avser att lämna ett lagförslag under 2022 som beräknas kunna träda i kraft 1 januari 2023. Regeringen avsätter 30 miljoner kronor för förberedelser under 2022. År 2023 beräknas reformkostnaden till 345 miljoner kronor och därefter till 375 miljoner kronor per år.

Regeringen vill även att kvalitén på de skyddade boendena ska förbättras utifrån en ny lagstiftning. Idag saknas en tydlig lagreglering och det saknas specifika kvalitetskrav och krav på tillstånd. Regeringen föreslår därför att det avsätts medel för ett tillfälligt riktat statsbidrag som ska stödja de ideella organisationer som driver skyddade boenden att utveckla kvaliteten i verksamheten. Det tillfälliga statsbidraget beräknas att uppgå till 50 miljoner kronor för 2022, 50 miljoner kronor för 2023 och 20 miljoner kronor för 2024.

Långsiktig boendelösning för våldsutsatta kvinnor och barn

Våldsutsatta kvinnor och barn ska aldrig tvingas gå tillbaka till gärningsmannen för att de saknar en varaktig bostad efter vistelsen på det skyddade boendet. Samhället behöver göra mer för att den som har blivit placerad i skyddat boende ska ges tillgång till ett varaktigt och tryggt boende efter att placeringen upphör. Därför föreslår regeringen att en expertgrupp tillsätts för att stärka kommunernas arbete med att tillhandahålla varaktigt boende för våldsutsatta. Till detta avsätts 15 miljoner kronor för 2022 och 30 miljoner kronor för 2023 respektive 2024. En del av medlen ska betalas ut till verksamheter i ett antal pilotkommuner.

Medel för Kvinnofridslinjen och Preventell permanentas

Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen har en viktig funktion för våldsutsatta kvinnor. Regeringen föreslår därför att 8 miljoner konor årligen tillförs för att ge långsiktiga och goda förutsättningar för verksamheten med Kvinnofridslinjen. 2012 startade en den nationella stödtelefonen Preventell för att förebygga sexuellt våld. Preventell riktar sig både till förövare som erbjuds adekvata behandlingsinsatser och närstående och vårdgivare som behöver råd och hjälp att hantera frågor kring sexuellt våld och oro för sexuella övergrepp. Stöd till behandling mot sexuellt våld är en del i regeringens brottsförebyggande arbete för att förhindra allvarliga brott riktade mot framför allt kvinnor och barn. Regeringen vill ge långsiktiga förutsättningar för att verksamheten med Preventell ska kunna fortsätta och föreslår i budgetpropositionen för 2022 att 5 miljoner kronor avsätts årligen.

Ökade resurser för att bekämpa sexualbrott

2020 års sexualbrottsutredning hade bland annat i uppdrag att se över straffskalorna för sexualbrott. Utredningen föreslog att straffskalorna för flertalet sexualbrott ska skärpas. För att bekämpa sexualbrott behövs ökade resurser. Därför vill regeringen se ökad satsning på Kriminalvården med 8 miljoner 2022. För 2023 beräknas 23 miljoner kronor och för 2024 beräknas 155 miljoner kronor. Regeringen bedömer att fler ungdomar kommer att dömas till sluten ungdomsvård vilket kommer öka kostnaderna för Statens institutionsstyrelse (SiS) och därför föreslås 8 miljoner för 2022 och 17 miljoner per år från och med 2023. I sexualbrottsutredningen föreslås en ny lag inom hälso- och sjukvårdens spårsäkring efter sexualbrott och därför föreslår regeringen att det allmänna bidraget för kommunerna ökar med 2 miljoner årligen från och med 2022.

Läs mer: Omfattande satsningar i budgeten för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor – Regeringen.se

facebook Twitter Email