Ny policy för bättre jämställdhetsarbete i Region Jönköpings län

Regionfullmäktige har antagit en ny policy för lika rättigheter och möjligheter som gäller alla anställda i Region Jönköpings län. Jämställdhetsperspektivet ska finnas med i det dagliga arbetet hos medarbetare och chef. Jämställdhet ska integreras i allt arbete som bedrivs inom Region Jönköpings län.

I policyn framgår det att arbetsmiljön ska vara inkluderande och all personal ska ha lika rättigheter och möjligheter. Region Jönköpings län står för alla människors lika värde och alla medarbetare ska bemöta varandra med respekt. Olika bakgrunder och erfarenheter ses som en tillgång som skapar en positiv utveckling av verksamheten. Regionfullmäktiges ordförande Desiré Törnqvist (S) klubbade beslutet under tisdagseftermiddagen den 7 december.

– Region Jönköpings län är en stor aktör och arbetsgivare som behöver ha ett stort driv för bättre jämställdhetsarbete i länet. Ökad jämställdhet ger ökad tillväxt eftersom kompetensen hos både  kvinnor och män tas till vara. Kvinnor ska känna att Jönköpings län är attraktivt att bo i med en inkluderande arbetsmarknad, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Fri från diskriminering och trakasserier

I den nya policyn står det att Region Jönköpings län ska ha en arbetsmiljö som är fri från diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller könsrelaterat våld. Medarbetare ska bidra till en inkluderande arbetsmiljö med lika rättigheter och ha respekt för allas åsikter, bakgrunder och förmågor. Chefer i verksamheten ska vara förebilder och agera för öppenhet och respekt för allas åsikter, bakgrunder och förmågor samt arbeta förebyggande för att motverka alla former av diskriminering och trakasserier.

– Jämställhetsarbetet är ett viktigt och prioriterat uppdrag för Region Jönköpings län som arbetsgivare. Inför varje beslut som fattas ska jämställdhet och jämlikhet särskild beaktas. Den nya policyn säkerställer hur personalens skyldigheter och rättigheter ska skyddas, säger Irada Söderberg (S).

facebook Twitter Email