Ny policy för bättre arbetsmiljö och hälsa i Region Jönköpings län

Medarbetare och chefer inom Region Jönköpings län får en tydligare ansvarsfördelning genom en ny policy för arbetsmiljö och hälsa. Policyn ska leda till mer inkluderande arbetsplatser i en öppen organisation där kollegor ska kunna vara med och påverka sin arbetsmiljö.

Regionfullmäktige tog den 19 april beslut om en ny policy för bättre arbetsmiljö och hälsa i Region Jönköpings län. Policyn innebär att alla arbetsplatser inom verksamheten ska vara inkluderande, hälsofrämjande och bidra till att medarbetare är motiverade och känner sig uppskattade och respekterade.

– Region Jönköpings län har som mål att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Med den nya policyn för arbetsmiljö och hälsa tar vi ytterligare steg. Arbetet blir än mer intensifierat med tydligare målsättningar och ansvarsfördelning för arbetsmiljön, säger regionråd Rachel De Basso (S).

Kollegor ska känna sig inkluderade

Arbetsmiljön ska vara trygg och fri från kränkande särbehandling. Alla medarbetare ska ha möjlighet att uppmärksamma problem eller brister och kan lyfta fram förslag till förbättring. Alla chefer ska ha mandat att förändra och bidra till att kollegor känner sig inkluderade till att utveckla sina arbetsplatser.

– Arbeten inom välfärden är livsviktiga. Vårdpersonal och andra samhällsbärande jobb har upprätthållit välfärden under hela coronapandemin. Det har varit en tuff tid med väldigt ansträngd arbetssituation i vårt län. Därför är det så viktigt att vi nu antar policyn för arbetsmiljö och hälsa som kommer att intensifiera arbetet med arbetsmiljön ytterligare, säger regionråd Rachel De Basso (S).

facebook Twitter Email