Medarbetarnas löner, återstart av kollektivtrafik och kultur i fokus för budgeten 2022

För att uppnå målet om att vara Sveriges bästa offentliga arbetsgivare fortsätter styrande Koalition för Region Jönköpings län att satsa på medarbetarnas löner i budget 2022. Inom vården ligger fokus på bättre folkhälsoarbete och att beta av de uppskjutna operationerna. Länets kollektivtrafik står rustad för en återstart genom aktiv marknadsföring och nya biljettprodukter. Det hårt drabbade fria kulturlivet får extra stöd för snar återhämtning.

Region Jönköpings län är väl rustat för att möta kommande års utmaningar och möjligheter. I budget för 2022 laddar styrande för Koalition Region Jönköpings län för att komma i kapp och genomföra tidigare beslut som blivit uppskjutna på grund av pandemin. Trots den hårda påfrestning som verksamheterna har fått utstå i över ett och halvt års tid har Region Jönköpings län en mycket god ekonomi vilket möjliggör stora satsningar inom alla områden.

– Tack vare en god ekonomi under lång tid kan vi satsa framåt trots det osäkra läget vi befinner oss i med pandemin. Det handlar om steg tre i den särskilda lönesatsningen. På lönesatsningar utöver ordinarie löneöversyn och höjt friskvårdsbidrag. Förutom det satsar vi på fler innovationer, beredskap och fortsatta kraftansträngningar för att vara en hållbar region år 2035, säger Mia Frisk (KD).

Beta av operationsköerna och ökad psykisk hälsa

Stora satsningar inom folkhälsa och sjukvård fortsätter under 2022 tillsammans med nya budgetinriktningar.

– Vår budget som vi nu presenterar är hoppingivande. Vår historiska satsning på hälso- och sjukvården utökas ytterligare för att möta länsinvånarnas behov. Under en treårsperiod avsätts drygt 349 miljoner kronor på vården. Region Jönköpings län tar lärdomar med sig ur pandemin och blickar framåt och snabbar på arbetet för att ställa om till framtidens sjukvård, säger Rachel De Basso (S).

Målet för nästa år är att arbeta av alla uppskjutna operationer och undersökningar.

– För att klara det behöver hälso- och sjukvården extra resurser och Koalitionen satsar även nästa år 75 miljoner kronor. Särskild hänsyn ska också tas till arbetsmiljö och möjlighet till återhämtning för våra medarbetare som har haft en tung arbetsbelastning, , säger Martin Nedergaard-Hansen (BA).

Vidare vill Koalitionen förbättra den psykiska hälsan i hela länet, särskilt hos barn och unga.

– Vi skjuter till ytterligare resurser under 2022 för att korta väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin. Flera åtgärder för bättre vård till äldre genomförs med ökade resurser till arbetet med fast läkarkontakt, specialiserade vårdplatser och vårdcentralernas arbeta för att minska äldres ofrivilliga ensamhet, säger Jimmy Ekström (L).

Återstart av kollektivtrafiken

Genom aktiv marknadsföring och nya biljettprodukter ska både gamla och nya resenärer lockas att åka kollektivt igen. Länstrafiken får 50 miljoner för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken.

– Region Jönköpings län ska arbeta fram mer energi-, miljö- och klimatsmart verksamhet och vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle. Målsättningen är att få igång det kollektiva resandet igen under 2022. Länstrafiken behöver locka tillbaka resenärer och fler personer kommer att inkluderas i seniorkortet, säger Marcus Eskdahl (S).

Extra stöd till det fria kulturlivet

Inom regional utveckling har kulturen varit mycket hårt drabbad och flera verksamheter har legat helt eller delvis nere.

– Kultur är en grundförutsättning för attraktivitet, hållbar tillväxt och utveckling i regionen. I budget 2022 får det fria kulturlivet ett tillskott på 2 miljoner kronor för att kunna göra en omstart av sina verksamheter där många aktiviteter har ställts in, säger Jon Hammarin-Heinpalu.

En annan konsekvens av pandemin är att unga och nyutexaminerade har fått svårare att ta sig in på arbetsmarknaden samtidigt som det råder kompetensbrist inom det regionala näringslivet.

– Vi ska verka för att fler unga väljer de yrkesinriktade gymnasieprogrammen eftersom vårt län domineras av tillverkningsindustri. Även våra två naturbruksgymnasier fyller en viktig funktion när det gäller att tillgodo se de gröna näringarna med efterfrågad kompetens, säger Per Eriksson.

Koalitionen utgår från rådande prognos från SKR om skatteunderlaget och att Region Jönköpings län får de statsbidrag som har utannonserats. Förändras förutsättningarna och även situationen runt coronapandemin kan det påverka satsningarna. De särskilda satsningar som görs på hälso- och sjukvården är utöver indexuppräkning. Satsningen på att höja löner är utöver ordinarie avtal och lönerevision.

facebook Twitter Email