Koalitionen satsar på att få igång det kollektiva resandet igen 2022

Målsättningen för Koalition för Region Jönköpings län är att få igång det kollektiva resandet efter coronapandemin. Prisvärda biljetter, aktiv marknadsföring och nya uppdrag hos Länstrafiken ska få fler att välja buss och tåg igen. Fler personer inkluderas i seniorkortet och kollektivtrafiken ska anpassas mer efter individuella behov. I de politiska inriktningarna inför 2022 framgår det att Region Jönköpings län ska arbeta fram mer energi-, miljö- och klimatsmart verksamhet.

Se video från den digitala pressträffen via den här länken!

Under onsdagen den 26 maj presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län de politiska inriktningarna i sitt budgetförslag för 2022 som nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) ansvarar för. Coronapandemin har haft stor påverkan på samhället och verksamheten i Region Jönköpings län men förhoppningen är att mycket kommer att återgå mer till det normala under 2022. Tidigare fastställda inriktningarna som ännu inte har genomförts ska slutföras och nya satsningar tillkommer.

   – Region Jönköpings län ska arbeta fram mer energi-, miljö- och klimatsmart verksamhet och vara ledande i omställningen till ett hållbart samhälle. Under 2022 är målsättningen att få igång det kollektiva resandet igen efter coronapandemin och Länstrafiken tillförs 50 nya miljoner kronor. Samtidigt behöver takten för bredbandsutbyggnad öka och Region Jönköpings län ska ta ett större ansvar för samordningen med kommuner och andra aktörer, säger Marcus Eskdahl (S) som är ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

   – Under coronapandemin uppmanas inte länets invånare att åka med kollektivtrafiken men nästa år kommer en stor majoritet att vara vaccinerade. Länstrafiken behöver locka tillbaka både pendlare och sällanresenärer och då behövs prisvärda biljettprodukter och aktiv marknadsföring. En ny satsning är att personer med funktionsvariationer och förtidspensionärer kommer att ingå i den grupp som kan köpa och resa med seniorkortet, säger Leif Andersson (C), första vice ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

   – Boende på landsbygden ska ha bra möjligheter att resa kollektivt. Under 2022 ska Länstrafiken genomföra ett pilotprojekt och införa linjelagd anropsstyrd trafik på några orter. Om projektet faller väl ut kan det ligga till grund för större utbyggnad. Det nya biljett- och betalsystemet skapar mer tekniska möjligheter och under nästa år fortsätter arbetet med att utveckla en modell för personliga resezoner, säger Arnold Carlzon (KD).

   – Vårdpersonal, patienter och alla som pendlar till jobb eller studier ska ha bra möjligheter att resa inom länet och inte minst mellan sjukhusen. Under 2022 ska utredningen om en ny busslinje mellan Eksjö–Sävsjö–Värnamo göras klar och arbetet med att ta fram en cykelstrategi fortsätter. Vi inför även möjligheten för de som åker regiontåg att ta med sig cykel utan kostnad i mån av plats, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA).

   – Region Jönköpings län behöver arbeta på olika sätt för att nå bättre hållbar utveckling. Stadstrafiken i Värnamo och Nässjö ska utredas och ligga till grund för att införa ny stadstrafik i Tranås. Vi tillför mer resurser för att Energikontor Norra Småland ska kunna arbeta fram nya hållbara projekt. Vandringslederna i Småland behöver rustas upp i nära samarbete med kommunerna och våra grannlän, säger Curt Carlsson (L).

   – Hela samhället har ett stort ansvar att arbeta mot de globala målen i Agenda 2030. Region Jönköpings län ska göra sin del och ta fram förslag på en koldioxidbudget som ska visa hur mycket utsläppen behöver minska i länet per år. Vårt mål är även att långsiktigt säkra tillgången på dricksvatten och Region Jönköpings län ska arbeta för att minska andelen läkemedelsrester i vattendrag, säger Emma Emanuelsson (MP).

Beslut tas den 23 juni

Styrande Koalition för Region Jönköpings län består av Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet. Delarna i budget 2022 som nämnd för trafik, infrastruktur och miljö ansvarar för fastställs på nämndens möte den 23 juni. Budget 2022 med flerårsplan 2023-2024 för Region Jönköpings län i sin helhet fastställs av regionfullmäktige i november. Nytt regionalt trafikförsörjningsprogram 2021-2035 kommer enligt planen att fastställas av regionfullmäktige den 22 juni.

Inriktningar och satsningar i budget 2022

Prisvärda biljettprodukter
Kollektivtrafiken behöver ha god tillgänglighet och prisvärda taxor som stimulerar till ökat resande. Särskilt viktigt är det för dagpendlare som använder kollektivtrafiken ofta. Även sällanresenärer ska ha reseprodukter som är attraktiva och anpassade efter resebehovet. Länstrafiken ska ha aktiv marknadsföring och kommunicera nya satsningar och erbjudanden.

Busslinje Eksjö-Sävsjö-Värnamo
Under 2022 slutförs utredningen om en bussförbindelse Eksjö–Sävsjö–Värnamo för att möjliggöra enkelt resande mellan de två sjukhusen i Eksjö och Värnamo. Linjen kan även bli en förbindelse mellan de två kommunhuvudorterna Värnamo och Sävsjö för arbetsresor och studier. En försöksperiod planeras för 2023 om de ekonomiska ramarna möjliggör detta.

Linjelagd anropsstyrd trafik
För vissa små orter med litet befolkningsunderlag samt boende på landsbygden som befinner sig utanför stråken med mycket stark trafik kan linjelagd anropsstyrd trafik eller närtrafik vara ett komplement. Ett pilotprojekt genomförs på några orter under 2022. Finansiering av pilotprojektet görs med de avsatta budgetmedel för 2022 som fullmäktige beslutade om i budget 2021 med flerårsplan 2022 – 2023. En utvärdering ska ske efter att pilotprojektet har genomförts.

Fler inkluderas i seniorkortet
Människor med funktionsvariationer eller sjukdom som gör att det är svårt att ingå i ett normalt arbetsliv ska ges goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken. Personer som tar emot sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan ska inkluderas i den grupp som kan köpa och resa med seniorkortet. Resenären ska kunna visa upp förmånsintyg från Försäkringskassan under resa med kollektivtrafiken. Satsningen finansieras inom befintlig ram med 4 miljoner kronor.

Resursförstärkning för kollektivtrafiken i flerårsplanen
För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken i Jönköping samt driften av nya Krösatåg och tågdepå görs en resursförstärkning. I flerårsplanen finns beslutat utökning med 50 miljoner kronor för 2022 jämfört med 2021 och ytterligare utökning med 25 miljoner kronor för 2023. Ytterligare 10 miljoner kronor behöver tillföras 2023 samt 35 miljoner kronor 2024 för att täcka kostnadsökning för de tidigare beslutade satsningarna.

Regional cykelstrategi
Arbetet med att ta fram en regional cykelstrategi fortsätter under 2022. Syftet är att komplettera den regionala länstransportplanen för att förtydliga hur Region Jönköpings län kan bidra till en ökad, enkel och säker cykling till och från arbete och skola, samt turism- och fritidscykling, i hela länet.

Vandringsleder
Kvalitén på de långa länsöverskridande vandringslederna i Småland behöver utvecklas och höjas. Arbetet behöver ske i samverkan med Region Kalmar och Region Kronoberg samt alla kommuner. Eftersom det är många självständiga aktörer inblandade kan en väg framåt vara att inrätta en stiftelse som verkar för bevarande och utvecklande av natur-, kultur- och friluftsvärden i landskapet i likhet med vad som redan finns i flera andra regioner.

Resurser till Energikontor Norra Småland
Energikontor Norra Småland behöver över tid mer stabila förutsättningar att verka inom olika projekt och därför tillförs årligen 300 000 kronor från regionala utvecklingsmedel. Energikontoret genomför utvecklingsprojekt som exempelvis att göra företag mer energieffektiva samt att göra byggande, renovering, resande och transporter mer hållbart.

Bredband
Enligt prognosen blir det svårt att nå målet om att alla invånare i Jönköpings län ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025. Region Jönköpings län ska därför ta ett större ansvar för samordningen med kommuner och andra aktörer som hanterar bredbandsutbyggnaden. Robust bredband är en förutsättning för att alla ska kunna ta del av kulturupplevelser, ha möjlighet att driva företag i hela länet samt ta del av samhällstjänster, inte minst för kontakt med vårdcentral och nya digitala vårdtjänster.

Fler uppdrag i budget 2022
  • Ta avstamp i nytt trafikförsörjningsprogram för att få igång det kollektiva resandet efter pandemin.
  • Fortsätta utreda möjligheten att utveckla en modell med resekort med personliga zoner.
  • Ta fram riktlinjer och kostnader för att ta med sig husdjur på färdtjänstresor.
  • Cykel ska i mån av plats få tas med kostnadsfritt på tåg.
  • Utvärdera stadstrafiken i Värnamo och Nässjö innan ny stadstrafik kan införas i Tranås.
  • Stödja Nässjö som nationellt center för järnvägsutbildningar.
  • Arbeta fram en långsiktig strategisk tågplan för att på sikt skapa robusthet i järnvägssystemet.
  • Ta fram ett förslag till koldioxidbudget som ska visa hur mycket utsläppen måste minska årligen i länet.
  • Minska andelen läkemedelsrester i vatten och säkra långsiktig tillgång till dricksvatten.
facebook Twitter Email