Koalitionen gör historisk satsning på hälso- och sjukvården 2021

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att göra en historisk satsning inför 2021. Hälso- och sjukvården kommer att få en förstärkning på hela 175 extra miljoner kronor. Pengarna ska gå till att hjälpa barn och unga med psykisk ohälsa och till att korta köerna hos barn- och ungdomspsykiatrin. Vårdcentralerna ska få ett ordentligt tillskott för att på allvar kunna ställa om till mer nära vård genom nya arbetssätt och digitala lösningar. Två kraftfulla satsningar görs på cancervården och för att kunna korta köerna till de uppskjutna operationer och undersökningar som coronapandemin har medfört.

Följ den här länken för att se tisdagens pressträff i efterhand!

Under tisdagen den 29 september presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län de politiska inriktningarna som rör budgetdelen i nämnd för folkhälsa- och sjukvård (FS) för 2021. Coronapandemin har medfört att en del tidigare satsningar inte har kunnat genomföras medan annat förändringsarbete har införts på rekordtid.

  – Hälso- och sjukvården måste fungera även om vi fortfarande är i en krissituation. Vi kan inte gå och vänta på att coronapandemin ska gå över. Region Jönköpings län behöver fortsätta med uppskjutet förändringsarbete och påbörja nya arbetssätt. Koalition för Region Jönköpings län gör nu en storsatsning på 175 extra miljoner kronor som ska gå till att möta upp behovet av vård som finns hos länets invånare, säger Rachel De Basso (S) som är ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Satsning på uppskjuten vård

Hälso- och sjukvården har en stor utmaning i att ta hand om alla de som väntar på sin undersökning eller operation. Koalitionen väljer att satsa 75 miljoner kronor för att förstärka och fortsätta arbetet med att ta igen den uppskjutna vården 2021. Vården ska samordnas mellan de tre sjukhusen. De nya operationslokalerna i Värnamo och Eksjö ska underlätta arbetet.

   – Arbetet med att ta hand om den uppskjutna vården är påbörjat och ska planeras vidare tillsammans med våra medarbetare. Många väntar på operation eller undersökning och för att möta det här satsar vi 75 miljoner för 2021. Målet är att medarbetare och verksamheten ska få de resurser som behövs för att både hinna ta hand om sig själva och patienterna. Planeringen ska dock anpassas efter rådande smittläget, säger Martin Nedergaard-Hansen (BA), första vice ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Nära vård genom nya arbetssätt och digitala tjänster

Coronapandemin har skyndat på förändringsarbetet och medfört effektivare samarbete med länets kommuner och civilsamhället. Koalitionen satsar nu 35 miljoner kronor på omställningen till mer nära vård genom förändrade arbetssätt och digitala vårdtjänster. Bättre folkhälsoarbete och förändringsarbete inom primärvården ska kunna frigöra händer som behövs för hjälpa till att klara av den uppskjutna vården.

   – Vårdcentralerna har en nyckelroll i omställningen till mer nära vård. Därför gör vi en stor satsning med speciella omställningsmedel under 2021-2023. Målet är att länets vårdcentraler ska få större frihet och utökat mandat att driva och utveckla förändringsarbete i projektform. Vi ger också ytterligare resurser för att Region Jönköpings län ska fortsätta att utveckla nya effektiva digitala vårdtjänster, säger Peter Iveroth (KD).

   – Vi behöver förbättra folkhälsoarbetet och samarbetet mellan hälso- och sjukvården, länets kommuner, civilsamhället och övriga föreningar. Arbetet tog en paus på grund av coronapandemin men Region Jönköping län ska nu fortsätta med att ta fram koncept för hur hälsocenter och arbetet med livsstilsförändring ska kunna finns tillgängligt i hela länet, säger Helena Stålhammar (C).

Korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin

Den psykiska ohälsan ökar i samhället och koalitionen väljer även att göra en stor satsning på 30 miljoner kronor för att bygga ut kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin och för att stärka uppdraget inom barn- och ungdomshälsan.

   – Region Jönköpings län ligger inte bra till när det gäller köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Därför gör koalitionen en treårig jättesatsning på att bygga ut vår kapacitet av neuropsykiatriska utredningar. Den psykiska ohälsan ökar i samhället och vi behöver kraftfullt förbättra folkhälsoarbetet. Många äldre som lider av ofrivillig ensamhet ska få bättre stöd genom ett utökat uppdrag till våra vårdcentraler, säger Jimmy Ekström (L).

Cancer och kroniskt sjuka patienter

Koalitionen satsar 10 miljoner kronor på att förkorta tiden från symptom till behandling inom cancervården och arbetet med kroniska sjukdomar. Arbetet med att erbjuda patienter personcentrerade och avancerade läkemedelsbehandlingar i hemmet eller på länets tre sjukhus ska fortsätta att utvecklas. Under 2021 ska Region Jönköpings län ska påbörja införandet av organiserad testning för prostatacancer. Nästa år ska Region Jönköpings län utreda effekterna av de genomförda förändringarna i organisationen av den geriatriska vården.

   – Region Jönköpings län kommer att lägga mycket fokus på vård i livets slutskede under 2021. En ny utredning ska visa hur den specialiserade palliativa vården kan utformas så att alla länsinvånare har tillgång till jämlik palliativ vård dygnet runt. Det kommer även att skapas nya vårdplatser för specialiserad palliativ vård på länets tre sjukhus. Vi ska även utöka verksamheten specialiserad sjukvård i hemmet, säger Sibylla Jämting (MP).

Utgår från skatteprognos från SKR

Koalitionen utgår från rådande prognos från SKR om skatteunderlaget och att Region Jönköpings län får de statsbidrag som har utannonserats. Förändras förutsättningarna och även situationen runt coronapandemin kan det påverka satsningarna. Formellt läggs budgetdelen till handlingarna under FS-nämndens möte den 13 oktober. Delarna som rör medarbetare ligger under regionstyrelsen och hanteras inte av FS-nämnden.

Från koalitionens budget för 2021

Nämnden för folkhälsa och sjukvård

Storsatsning på uppskjuten vård

Coronapandemin har lett till att planerade operationer och behandlingar har varit tvungna att skjutas upp för att tillgängliggöra kompetens för covidsjuka patienter. Region Jönköpings län genomför därför en storsatsning för att möta behovet hos länets invånare som fått sin undersökning eller operation uppskjuten. Satsningen berör stora delar av vårdsystemet. Arbetet med den uppskjutna vården har påbörjats och kommer att arbetas med systematiskt under 2021, där planeringen anpassas efter rådande smittläge i samhället och påvisat vårdbehov hos invånarna. Medarbetarnas arbetsmiljö ska särskilt beaktas. Samordningen av den uppskjutna vården inom Region Jönköpings läns kommer att ske på länets tre akutsjukhus och inom sydöstra sjukvårdsregionen i syfte att förbättra tillgängligheten till behandlingar och operationer.

Omställning till nära vård
Nya arbetssätt hos vårdcentraler

Region Jönköpings län genomför under 2021-2023 en kraftfull satsning på primärvården och den nära vården där målet är ökad tillgänglighet, kontinuitet och delaktighet samt att stärka patientens ställning. För att länets vårdcentraler ska kunna arbeta fram nya arbetssätt samtidigt som den befintliga vården inte ska behöva stå tillbaka tillförs speciella omställningsmedel till primärvården. Verksamheten ska få större frihet och utökat mandat att driva och utveckla arbetet i projektform. Syftet är att verksamheten ska transformera arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa bra arbetsmiljö med en god bemanning och använda nya digitala verktyg.

Fler digitala vårdtjänster

Coronapandemin har medfört Region Jönköpings län på ett effektivt sätt har ställt om hela hälso- och sjukvården i syfte att erbjuda patienterna en säker vård utan smittorisk. De nya digitala tjänsterna inom vården behöver fortsätta att utvecklas och ska underlätta vården inom hela länet och specifikt på landsbygden. Utvecklingen av nya kontaktvägar via videosamtal, distanskonsultationer, hemmonitorering där patienter själva kan rapportera information till vården ska fortsätta och underlättar samarbetet med hemsjukvården i länets kommuner. Målet är att Region Jönköpings län ska ha Sveriges bästa digitala vård.

Personcentrerad vård
Patientkontraktet

Arbetet med att införa patientkontraktet inom Region Jönköpings län fortsätter under 2021. Patientkontraktet är en plan över samtliga planerade vårdinsatser och ska ge patienten och närstående en bättre översyn och möjlighet att påverka vården. Äldre och patienter med kroniska sjukdomar ska ha rätt till en fast vårdkontakt.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Sedan tidigare används standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården. Under 2021 ska Region Jönköpings län införa arbetssätt med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp (PSVF) för patienter med flera kroniska sjukdomar och allvarliga hälsotillstånd. Syftet är att patienter och närstående ska uppleva en mer förutsägbar, välorganiserad och personcentrerad process oavsett var i vårdkedjan patienten befinner sig. Under utredning, behandling, uppföljning eller rehabilitering.

Psykisk ohälsa
Storsatsning på barn och unga

Det förebyggande folkhälsoarbetet för att förbättra barn och ungas psykiska hälsa intensifieras under 2021. Riktade insatser ska jämna ut skillnaderna som kan relateras till uppväxtvillkor och socioekonomi. Ett kraftfullt agerande i tidig ålder kan leda till en meningsfull skolgång och uppväxt och är i slutändan en samhällsvinst. Antalet barn som behöver bättre stöd för att klara sin skolgång eller sin vardag på grund av neuropsykisk funktionsnedsättning har ökat stort under de senaste åren. Region Jönköpings län genomför med start 2021 en stor och kraftfull treårig satsning för att bygga ut den egna kapaciteten av neuropsykiatriska utredningar och behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin och barn- och ungdomshälsan. Barn- och ungdomshälsans uppdrag utökas och arbetet med ”En väg in” fortsätter och ska utvecklas vidare under 2021.

Äldre

Coronapandemin har lett till att många äldre har haft långvarig avsaknad av sociala aktiviteter. Under 2021 utökas vårdcentralernas uppdrag att aktivt arbeta med att förbättra den psykiska hälsan hos äldre. Syftet är att minska den ofrivilliga ensamheten och vårdcentraler uppmanas att skapa projekt tillsammans med frivilligorganisationer och pensionärsföreningar.

Vård i livets slutskede
Palliativ vård

Region Jönköpings län ska göra en utredning ihop med länets kommuner om den specialiserade palliativa vården. Utredningen ska visa hur den specialiserade palliativa vården kan utformas så att alla länsinvånare har jämlik tillgång till palliativ vård dygnet runt. Nya vårdplatser för specialiserad palliativ vård ska skapas på länets tre sjukhus.

Specialiserad sjukvård i hemmet

Region Jönköpings län ska utveckla verksamheten specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH). Läkarstödet till de särskilda boendena och den kommunala hemsjukvården utökades under coronapandemin och den satsningen kommer att fortsätta under 2021. Utökningen av läkarmedverkan inom den kommunala primärvården är också ett led i omställningsarbetet till mer nära vård.

Cancervård
Flerårig satsning på cancervård

Under 2021 påbörjas en flerårig satsning på att förbättra cancervården. Arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF) ska öka tillgängligheten och erbjuda länets invånare en jämlik cancervård. Arbetet med att erbjuda patienter personcentrerade och avancerade läkemedelsbehandlingar i hemmet eller på länets tre sjukhus ska fortsätta att utvecklas.

Organiserad testning av prostatacancer

Region Jönköpings län ska påbörja införandet av organiserad testning för prostatacancer i projektform under 2021. Projektet görs i samarbete med sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Östergötland och Region Kalmar län). Syftet är att på sikt minska dödligheten i prostatacancer samt minska överdiagnostik och överbehandling av cancer utan klinisk betydelse.

Tandvården
Tillgängligheten hos Folktandvården

Personalomsättningen behöver minska och tillgängligheten behöver bli bättre hos Folktandvårdens kliniker. Region Jönköpings län ska rekrytera ny och behålla personal för att nå målet med tandvården. De kliniker som finns i glesbygd behöver extra stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet att erbjuda en jämlik tandvård.

Tandläkarutbildning

Det pågår arbete med att starta en ny tandläkarutbildning på Jönköping University i samarbete med Region Jönköpings län. Under 2021 startar en satsning för att kunna rekrytera den akademisk kompetens som behövs för att möta det forsknings- och handledarbehov som kommer att uppstå i den planerade tandläkarutbildningen.

Folkhälsoarbete
Minskade hälsoskillnader

För att minska hälsoskillnaderna i länet och förbättra folkhälsan behöver samarbetet mellan hälso- och sjukvården, länets kommuner, civilsamhället, idéburet partnerskap, frivilligorganisationer, idrottsföreningar med flera fortsätta att stärkas. Ofrivillig ensamhet är ett av de stora samhällsproblemen med höga mänskliga och samhällsekonomiska kostnader. Det behövs ett brett gemensamt arbete mellan det offentliga och civilsamhället.

Hälsocenter

Arbetet med att främja och stödja livsstilsförändringar i samarbete med kommunerna och föreningslivet ska fortsätta under 2021. Under 2020 startade arbetet med att arbeta fram ett nytt koncept för hur hälsocenter ska kunna finnas i hela länet, likt hur Värnamo hälsocenter har arbetats fram och fungerar. Det arbetet pausades på grund av under coronapandemin men ska fullföljas under kommande år.

1177 Vårdguiden

Region Jönköpings län ska avsevärt förbättra tillgängligheten till 1177 Vårdguiden på telefon. Under 2021 ska det utredas hur tillgängligheten till 1177 kan förbättras, hur bemanningen kan förstärkas och vart 1177 bäst organiseras inom Region Jönköpings län.

Ekonomi folkhälsa och sjukvård för 2021

Koalitionen utgår från rådande prognos från SKR om skatteunderlaget och att Region Jönköpings län får de statsbidrag som har utannonserats. Förändras förutsättningarna och även situationen runt coronapandemin kan det påverka satsningarna.

Satsning och miljoner kronor
  • Uppskjuten vård: 75
  • Psykisk ohälsa: 30
  • Nära vård: 25
  • Cancervård: 23
  • Digitalisering: 10
  • Rehabilitering: 5
  • Folkhälsoarbete: 5
  • Tandläkarutbildning: 2
facebook Twitter Email