Extra satsning på turismen och det fria kulturlivet inför 2021

Företag inom besöksnäringen och föreningar inom det fria kulturlivet får större stöd för att kunna genomföra sin verksamhet under 2021. Samtidigt finns den en beredskap för att kunna göra fler riktade insatser till branscher i länet som drabbas hårt av coronapandemin.

Onsdagen den 14 oktober tog nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) beslut om sin budgetdel för 2021. Styrande koalition för Region Jönköpings län väljer att ge Smålands turism och kultursektorn ekonomiskt tillskott i de politiska direktiven inför nästa år. Coronapandemin gör även att länets näringsliv kan behöva mer stöd framöver.

– I Jönköpings län har vi haft en hög nivå av kortidspermitteringar och varsel i förhållande till övriga landet. Arbetslösheten kan öka inom vissa utsatta branscher och vi behöver vara förberedda för att kunna göra riktade insatser. Företag behöver stöd för att överleva och vi ska ha beredskap för att möta framtida konsekvenser av coronapandemin under 2021, Per Svenberg (S), ledamot i ANA-nämnden.

– Från och med 2021 tar Region Jönköpings län över hela ansvaret och finansieringen för bolaget Smålands turism. Det innebär att vi kan erbjuda bra, organiserat och långsiktigt stöd till företag inom besöksnäringen. Målet är att utveckla fler upplevelser i länets 13 kommuner för turister och våra egna invånare. Smålands Turism ska fortsätta vara en expertorganisation inom besöksnäringen, säger Aneth Amundsson (S), ledamot i ANA-nämnden.

Mer bidrag till ideella kulturlivet

Stöden till det fria kulturlivet utökas i budget för 2021. Region Jönköpings läns kulturbidrag ska inte längre användas för organisationens egna kulturprojekt utan riktas till fristående kulturarbetare och det ideella kulturlivet. Smålands musik och teater (SMOT) ska aktivt bidra till utvecklingen av det fria kulturlivet och skapa bättre förutsättningar för tillgång till Kulturhuset Spira.

– Coronapandemin har slagit mycket hårt mot många, särskilt mindre, aktörer inom kulturområdet som redan hade det tufft. Därför är det extra viktigt att vi nu gör en utökad satsning på två miljoner kronor för 2021 och 2022 till det fria kulturlivet. Nästa år ska vi även arbeta fram en ny kulturplan som börjar gälla från 2022, säger Adam Starck (S), ordförande i kulturutskottet.

SMOT ska även utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Barn och unga i Jönköpings län ska få ta del av fler kulturupplevelser. Kulturverksamheten ska finnas tillgänglig i alla kommuner.

RUS genomsyrar all verksamhet

För drygt ett år sedan enades länets kommuner och Region Jönköpings län om en gemensam regional utvecklingsstrategi (RUS). Målet är att Jönköpings län år 2035 ska vara Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga län där alla människor trivs, utvecklas och mår bra. Arbetet för att nå målen i strategin har pausats under coronapandemin men ska genomsyrar all verksamhet under 2021 och kommande år.

facebook Twitter Email