Regionen

Ny strategi för fler resor med cykel i hela Jönköpings län

Regionfullmäktige har antagit en ny regional cykelstrategi för Jönköpings län. Syftet är att få fler av länets invånare att resa smidigt med cykel. Strategin ska vara en grund för att gemensamt jobba inom länet för att göra cykel mer attraktivt som transportmedel.

Den nya cykelstrategin är främst till för Region Jönköpings län, länets kommuner, Trafikverket och cykelrelaterade organisationer men även näringslivet. Strategin omfattar hela länet och alla typer av cykling, inklusive vardagscykling, cykling för rekreation och turism, och siktar mot år 2035. –  Med den nya regionala cykelstrategin tar vi ett stort steg för att få fler…

Läs mer

Regeringen: Jönköping blir nytt järnvägsnav för nya stambanor

Regeringen har nu fastställt att Jönköping blir nytt järnvägsnav för nya stambanor och avsätter 3 miljarder kronor för planläggning. Satsningen innebär att Trafikverket kan börja planera byggnationen av ny järnväg mellan Linköping och Borås samt Hässleholm med Jönköping som knutpunkt.

Beslutet om att bygga nya stambanor för höghastighetståg förverkligar regeringens målsättning om regional utveckling, stadsutveckling, bostadsbyggande och vidgade arbetsmarknadsregioner. – Regeringen inkluderar nu kvarstående etapper av de nya stambanorna i planen. Att bygga nya stambanor kommer att öka kapaciteten i järnvägssystemet och innebär både fler tåg och fler tåg i tid. Det här är ett…

Läs mer

Fjärde stora lönesatsningen på vårdpersonal och fokus på länets beredskap

Socialdemokraterna och styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att göra en fjärde stor lönesatsning i budget för 2023. Det innebär att 200 miljoner kronor har satsats på att höja lönen för vårdpersonal under fyra år. I de politiska inriktningarna finns det även stort fokus på bättre arbete med säkerhet och beredskap.

I Koalitionens budget för 2023 finns flera satsningar på vårdpersonalen. Förutom det extra tillskottet på 50 miljoner kronor för bättre löneutveckling satsas 11 miljoner kronor på utbildningsanställningar. Det motsvarar 20 helårsplatser och ska göra att fler sjuksköterskor och andra personalgrupper kan studera specialistutbildning med bibehållen lön. Ytterligare 2 miljoner kronor satsas på att utöka bemanningsenheten…

Läs mer

Nya satsningar för omställning till framtidens sjukvård 2023

Koalitionen fortsätter att satsa mer resurser för omställning till framtidens sjukvård. Inom geriatrisk vård och rehabilitering ska det bli bättre samverkan mellan specialistsjukvården, vårdcentraler och länets kommuner. För bättre arbete med psykisk ohälsa ska Barn- och ungdomshälsan bli den primära nivån för omhändertagande och Ungdomsmottagningen ska arbeta mer förebyggande tillsammans med elevhälsan.

Under måndagen den 30 maj presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län sitt budgetförslag inför 2023 inom nämnd för folkhälsa och sjukvård (FS-nämnden). Koalitionen fortsätter att utöka sin historiska satsning på hälso- och sjukvården som påbörjades 2021 och satsar 317,65 miljoner kronor för 2023.   – Region Jönköpings län behöver fortsätta ställa om till framtidens…

Läs mer

Större ambitioner för arbetspendling och energiproduktion i länet 2023

Region Jönköpings län ska ha större fokus på att öka andelen som pendlar till arbete eller studier med kollektivtrafiken i budget för 2023. En annan stor ambition är att öka takten för att producera mer förnyelsebar energi i länet. Därför ska Region Jönköpings län undersöka möjligheterna att använda egen mark för upplåtelse av solpaneler och vindkraftverk.

Under onsdagen den 25 maj presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län de politiska inriktningarna i sitt budgetförslag för 2023 som nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM-nämnden) ansvarar för. Koalitionen tillför 35 nya miljoner kronor för att fortsätta bygga ut kollektivtrafiken. Samtidigt är det fokus på att öka ambitionsnivån för att nå målet att…

Läs mer
facebook Twitter Email