Regionen

Högre avtalskrav ska ge smidigare resor med Krösatågen

Nu är det klart att SJ tar över driften och servicen för Krösatågen i slutet av 2021 och tolv år därefter. Resenärerna ska genom det nya avtalet mötas av bättre service och smidigare tågresor. Eftersom avtalet är väldigt långt jämfört mot tidigare får de anställda mer trygga och längre anställningar.

Inför upphandlingen om det nya avtalet för Krösatågen ställde Region Jönköpings län och de andra berörda regionerna högre krav än tidigare på service för resenärerna. SJ vann upphandlingen och i avtalet är det stort fokus på kundupplevelsen, utförande av beställd trafik, punktlighet samt på service och underhåll. SJ kommer som aktör även att använda den…

Läs mer

Mer hållbar verksamhet och mer nära vård för länets invånare

Under dagen tog regionfullmäktige beslut om både ett nytt intern hållbarhetsprogram och en ny plan för att möta framtidens behov av hälso- och sjukvård i Region Jönköpings län. Medarbetarna kan se fram mot mer hållbar verksamhet och bättre arbetsmiljö. Länets invånare kommer att erbjudas mer jämlik och nära vård.

Det nya hållbarhetsprogrammet är ett internt dokument och gäller för perioden 2021-2025 i Region Jönköpings län. Verksamheten ska arbeta utifrån ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det är ett stort steg mot mer hållbar verksamhet och bättre arbetsmiljö för personalen. – Genom det nya hållbarhetsprogrammet har Region Jönköpings län stark påverkan på att vara en aktiv…

Läs mer

Läs höstens S-nytt i Region Jönköpings län

Nu är vi ungefär halvvägs in i mandatperioden. Läs S-nytt i Region Jönköpings län och ta del av vad Socialdemokraterna har varit med och hittills genomfört som en del av styrande koalition för Region Jönköpings län. En ledning med Socialdemokraterna gör skillnad för länets invånare!

Läs S-nytt i Region Jönköpings län – hösten 2020 genom att följa länken via bilden här under. Nyhetsbladet rapporterar om den aktuella politiken som förs av regiongruppen och har den här gången även fokus på vad som har genomförts hittills under mandatperioden. S-nytt för hösten 2020 har även med nyheter om hur regeringens budget påverkar…

Läs mer

Ny stor lönesatsning på vårdpersonal och historisk satsning på sjukvården

Vårdpersonalen får ta del av en ny riktad satsning på 50 miljoner kronor som ska gå till att höja löner. Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer även att göra en historisk satsning på hälso- och sjukvården i budget för 2021 för att möta behovet av vård hos länets invånare. Kollektivtrafiken ska bli smidigare och mer anpassad efter individuella behov. Det ska finnas en beredskap för att göra riktade satsningar till branscher som behöver stöd. Kulturbidraget utökas under nästa år.

Under måndagen presenterade styrande Koalition för Region Jönköpings län budget för 2021 och flerårsplan 2022-2023. Region Jönköpings län har trots coronapandemin en ekonomi i balans som gör det möjligt att göra stora satsningar på hälso- och sjukvården och på det regionala utvecklingsarbetet. Följ den här länken för att se koalitionens presskonferens i efterhand.   –…

Läs mer

Detta har vi levererat halvvägs in i mandatperioden

Halva mandatperioden har snart gått och här är exempel på de satsningar som har genomförts i Region Jönköpings län sedan Socialdemokraterna var med och bildade Koalition för Region Jönköpings län tillsammans med Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet.

Hälso- och sjukvården Alla vårdcentraler ska erbjuda äldre och patienter med kroniska sjukdomar stöd genom patientkontraktet som är en plan över alla vårdinsatser och en fast vårdkontakt att ringa till vid behov. Barn och unga med psykisk ohälsa ska smidigare kunna hänvisas till rätt vårdnivå genom arbetssättet En väg in. Screening av tjock- och ändtarmscancer…

Läs mer

Nya stambanor riskerar bli tåglinje bara för storstäder

Regionråd Marcus Eskdahl (S) höll under onsdagen presskonferens tillsammans med Ann-Marie Nilsson (C), ordförande för kommunstyrelsen i Jönköpings kommun. Anledningen är att de båda starkt regerat på Trafikverkets nya förslag på alternativ för byggnation av nya stambanor som inte alls liknar ursprungsförslaget som alla inblandade kommuner och regioner är överens om.

Trafikverket fick tidigare i år i uppdrag av regeringen att se över nya stambanor för höghastighetståg med ett kostnadstak på 205 miljarder. Nyligen presenterades förslaget som innebär stora avvikelser från det tidigare överenskomna i Sverigeförhandlingen: Tranås station har försvunnit helt och stationerna i Jönköping och Värnamo är placerade utanför stadskärnan. – Det är med stor…

Läs mer

Smittspridningen ökar i samhället och Region Jönköpings län går upp i stabsläge

Smittspridningen ökar och det finns ett större behov av sjukhusvård för covid-patienter i Jönköpings län. Med anledning av ökningen av antalet covid-fall i samhället går Region Jönköpings län upp i stabsläge och återupprättar en regional särskild sjukvårdsledning.

Region Jönköpings län förbereder sig för att ta emot betydligt fler covid-patienter om det behövs. På länets tre sjukhus förbereds vårdplatser och platser inom intensivvården. Den nu återupprättade regionala särskilda sjukvårdsledningen ska hålla möten och fatta beslut om frågor som är kopplade till coronaviruset och covid-19. – Det är fortsatt mycket viktigt att vi alla…

Läs mer

Lättare för patienter och medarbetare att ta sig till Ryhov med cykel eller buss

Området runt Ryhov ska byggas om och det ska bli lättare för medarbetare, patienter och besökare att ta sig till och från sjukhuset. Investeringen innebär nya stråk för bussar, nya gång- och cykelvägar och en ombyggd entré. Ombyggnationen gör det möjligt att öka antalet turer med både stadstrafiken och regionbusstrafiken som passerar Länssjukhuset Ryhov.

Regionstyrelsen tog beslutet om den nya trafikplanen för Ryhov på sitt möte tisdagen den 20 oktober. Investering kommer att kosta max 70,9 miljoner kronor och kommer att fastställas av regionfullmäktige på kommande sammanträde. – Med den trafiksatsning som nu görs på Ryhovs sjukhusområdet och ombyggnation av sjukhusentrén blir det smidigare och enklare att resa med…

Läs mer

Kollektivtrafiken ska bli smidigare och anpassad efter individuella behov

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer att fokusera på hur kollektivtrafiken ska bli smidigare och på sikt mer anpassad efter individuella behov i de politiska inriktningarna inför 2021. Tillgängliga resor med kollektivtrafik är en förutsättning för att bo och verka i hela länet. Därför ska Region Jönköpings län arbeta mer med personlig zonindelning, anropsstyrd trafik och med att förbättra tillgängligheten för invånare med synskador eller funktionsvariation.

Under tisdagen den 13 oktober tog nämnd för trafik, infrastruktur och miljö (TIM) beslut om sin del av budgeten inför 2021. Region Jönköpings län ska arbeta fram fler lösningar som gör det möjligt att ha mer individanpassade resor med kollektivtrafiken. I budgetdelen återkommer även uppdrag som på grund av coronapandemin inte har hunnits med under…

Läs mer

Extra satsning på turismen och det fria kulturlivet inför 2021

Företag inom besöksnäringen och föreningar inom det fria kulturlivet får större stöd för att kunna genomföra sin verksamhet under 2021. Samtidigt finns den en beredskap för att kunna göra fler riktade insatser till branscher i länet som drabbas hårt av coronapandemin.

Onsdagen den 14 oktober tog nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) beslut om sin budgetdel för 2021. Styrande koalition för Region Jönköpings län väljer att ge Smålands turism och kultursektorn ekonomiskt tillskott i de politiska direktiven inför nästa år. Coronapandemin gör även att länets näringsliv kan behöva mer stöd framöver. – I Jönköpings län…

Läs mer
facebook Twitter Email