Nyheter

Länets invånare mest nöjda i landet med sjukvården

Hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län har högst andel nöjda invånare i hela Sverige. Drygt nio av tio invånare i länet är nöjda eller mycket nöjda med helhetsintrycket de fått på länets tre sjukhus.

Nationell patientenkät gör undersökningar av patienternas upplevelser av hälso- och sjukvården i landets 21 regioner. Enkäten består av basfrågor med områdena: helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Region Jönköpings län får topplacering i landet för ett gott helhetsintryck. Hela 92,3 procent av länsinvånarna var…

Läs mer

Stora satsningar på skog och skydd av värdefull natur

Regeringen föreslår omfattande satsningar som ska skydda värdefull natur, öka tillväxten inom skogsnäringen, få fler människors att vistas i naturen och skapa naturnära jobb i sin budget för 2022. Skogen är enormt viktig både för ekonomi och jobb, hållbar tillväxt och för biologisk mångfald.

Förutom satsningarna på landsbygd och naturbruk vill regeringen öka tillväxten inom skogsnäringen och skydda skogar som har stor betydelse för den biologiska mångfalden. Fler människor ska kunna vistas utomhus både för rekreation, hälsa och för fler jobb. Sverige har skogar med värdefulla ekosystem i hela landet och särskilt fjällnära skogar som behöver skyddas. Skogen har…

Läs mer

Ett stärkt kulturliv och idrottande

Kultur- och idrottsverksamheterna har blivit hårt drabbade av pandemin. Det finns en risk att konsekvenserna kvarstå under en lång tid framöver. Därför föreslår regeringen i budgeten för 2022 stora satsningar på att stärka verksamheterna ur krisen.

Den fria kulturen föreslås stärkas med en satsning på 940 miljoner. För att underlätta uppstarten av idrott för barn, unga och personer med funktionsnedsättning föreslår regeringen en satsning på 400 miljoner. Läs om några av satsningarna nedan: Ökad tillgänglighet av bibliotek i hela landet Biblioteken är den viktigaste läsfrämjande aktören efter skolan. Regeringen föreslår en…

Läs mer

Regeringen vill se en barn- och ungdomspsykiatri utan köer

I budgeten för 2022 föreslås en miljardsatsning på det fortsatta arbetet med suicidprevention och förbättrad psykisk hälsa. Regeringen tillför 1,5 miljarder och vill se en barn- och ungdomspsykiatri utan köer samt en stärkt primärvård.

Samhället har stora utmaningar med psykisk ohälsa som drabbar både barn och vuxna. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har långa köer och vårdcentralerna är inte tillräckligt rustade. Därför tillför regeringen ytterligare 1,5 miljarder för 2023 respektive för 2024. Det ger en total satsning på 2,2 miljarder för respektive år. Resurserna ska stärka primärvårdens möjligheter att ge…

Läs mer

Miljardsatsning på jämlik skolutbildning i hela landet

Skolan lägger inte bara grunden för resten av våra liv, det lägger även grunden för ett starkt samhälle. Regeringen storsatsar en miljard i budgeten för 2022 med ett skolpaket som innehåller flera nya reformer för att nå högre kunskapsresultat och för ett mer jämlikt skolsystem.

Under lång tid har vi sett låga skolresultat, lärarbrist och en växande ojämlikhet. Därför föreslår nu regeringen omfattande satsningar i skolpaketet: Jämlik skolutbildning i hela landet Alla kommuner ska ha goda förutsättningar till att säkerställa att alla barn och elever får en god utbildning. Därför vill regeringen stärka det statliga stödet med 1 miljard kronor…

Läs mer
facebook Twitter Email