Ett jämlikt Jönköpings län

Efter många år av högerpolitik har ojämlikheten i hela Sverige ökat, så även i Jönköpings län. Vårt land är inte ensamt om den här utvecklingen, även om klyftorna växer särskilt snabbt här. Ojämlikheten har ökat i nästan hela världen.
I dag äger de 85 rikaste personerna mer än halva jordens befolkning tillsammans. Utöver ökade klyftor leder denna ojämlikhet också till att samhället går miste om människors kunskap och talang. Samtidigt väcker detta frustration och förtvivla, något som är en grogrund till ett polariserat samhälle. Ett samhälle där främlingsfientliga och rasistiska krafter växer sig starka. Att bryta denna ojämlikheten och i stället bygga det jämlika samhället är en förutsättning för ett tryggt samhälle för alla. Gör vi inte detta riskerar vi att få ett samhälle som få vill se. Utifrån detta är därför det övergripande målet för Socialdemokraterna i Jönköpings län att göra Jönköpings län till ett jämlikt län. 
 

En jämlik arbetsmarknad där alla får plats

För att kunna skapa ett jämlikt Jönköpings län krävs det att arbetslösheten minskar. Att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 är socialdemokratins nationella mål. Ett effektivt sätt att lösa problemet med arbetslöshet är stimulera för en ökad tillväxt. Detta gör vi både genom gemensamma investeringar och genom att nya företag växer fram. Dessa pengar kan sedan användas för att göra en mer rättvis fördelning och minska klyftorna i samhället. Ett annat effektivt sätt är att arbeta med kompetensutveckling och yrkesutbildningar så att fler människor kan ta de arbeten som finns. Så skapar vi en ny jobbagenda för Jönköpings län.

Därför vill Socialdemokraterna i Jönköping län:

  • Minska arbetslösheten i samtliga länets kommuner. På så vis skapar vi ett sammanhållet län som växer tillsammans.
  • Investera i infrastruktur och bostadsbyggande för att stimulera ekonomin, skapa tillväxt och arbetstillfälle.
  • Investera i vuxenutbildningar för öka kompetensen och ge fler människor möjlighet att ta de arbeten som finns tillgängliga på arbetsmarknaden.

 

Världens bästa skola – för alla

Ojämlikheten mellan människor blir större när utbildningsväsendet inte längre överbygger klyftor i samhället. Sedan 1990-talet har skolan misslyckats med att kompensera för olika elevers förutsättningar baserat på uppväxtmiljö och klassbakgrund. Detta drabbar framförallt dem som behöver skolan mest. Barn till arbetarklassföräldrar med utländsk bakgrund får sämre förutsättningar att ta sig vidare till högre studier och arbetsmarknaden. Likvärdigheten mellan skolor i samman kommun och mellan skolor i olika kommuner har blivit sämre och detta delar länet.

För att komma till rätt med detta satsar Socialdemokraterna på skolan, framförallt genom att höja lärarnas löner för att öka attraktiviteten men också genom att höja lärartätheten i framförallt de lägre åldrarna. Alla barn i Jönköpings län har rätt till gå i världens bästa skola.

Därför vill Socialdemokraterna i Jönköpings län:

  • Omfördela resurser mellan skolor för att minska den segregation som uppstått i och med det fria skolvalet.
  • Öka lärartätheten på våra skolor – framförallt i de lägre åldrarna.
  • Minska marknadens inflytande i skolan genom att säga nej till etableringen av nya friskolor.

 

En jämlik hälsa

Ojämlikheten i dagens Sverige tar sig uttryck på flera olika sätt, bland annat genom att våra hälsa. I dag kan medellivslängden skilja flera år mellan olika stadsdelar och ohälsan varierar stort mellan olika landsdelar. Bland annat skiljer medellivslängden på män två och ett halvt år mellan Aneby och Habo enligt Statistiska centralbyrån (SCB). Det här kan aldrig vara en acceptabel utveckling och för Socialdemokraterna i Jönköpings län är därför en jämlik hälsa i hela länet ett av de viktigaste målen.

Jämlik hälsa nås på flera olika sätt. Dels handlar det om att det finns god tillgång till vårdcentraler i hela länet. Samma sak gäller tillgången på Apotek. Det är så Socialdemokraterna bygger ett starkt län som håller ihop. Vidare krävs det att marknadsorienteringen inom vården minskar.

Därför vill Socialdemokraterna i Jönköpings län:

  • Att invånarna i alla länets 13 kommuner ska ha god tillgång till vårdcentraler och Apotek.
  • Investera i sjukvården för att alla ska få vård när de behöver.
  • Verka för att inga vårdcentraler ska läggas ner på landsbygden.
facebook Twitter Email