Klart! Socialdemokraterna är med och styr Region Jönköpings län

Region Jönköpings län får en ny blocköverskridande majoritetsledning. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet kommer tillsammans att styra under benämningen Koalition för Region Jönköpings län. Partierna har arbetat fram en ny gemensam budget för 2019 som kommer att fastställas på regionfullmäktige nästa vecka.

Efter elva veckors förhandlingar är det nu klart att en ny stark majoritet bildas för att styra Region Jönköpings län under mandatperioden 2019-2022. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Bevara akutsjukhusen, Liberalerna och Miljöpartiet väljer att samarbeta under benämningen Koalition för Region Jönköpings län.

Ny budget

Partierna är överens om en gemensam politisk plattform, om budgeten för 2019 och om hur de politiska posterna ska fördelas. Partierna ska skapa politisk stabilitet, ta ansvar för en jämlik hälso- och sjukvård och ge nya förutsättningar för att kunna nå bättre regional utveckling. Kristdemokraterna kommer att ta över posten som ordförande i regionstyrelsen. På regionfullmäktige på tisdag nästa vecka kommer Koalitionen att lägga fram sin gemensamma budget med verksamhetsplan för 2019.

Koalition för Region Jönköpings län – tillsammans bildar vi ett stabilt och nytt ledarskap för Region Jönköpings län.

Fördelning av politiska poster

Regionstyrelsen
Ordförande: Kristdemokraterna
Vice ordförande: Socialdemokraterna

Upphandlingsdelegationen
Ordförande: Liberalerna

Länsrådet för funktionsnedsättningar
Ordförande: Miljöpartiet

Personaldelegationen
Ordförande: Socialdemokraterna

Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Ordförande: Socialdemokraterna
Vice ordförande: Bevara akutsjukhusen

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö
Ordförande: Socialdemokraterna
Vice ordförande: Centerpartiet

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Ordförande: Centerpartiet
Vice ordförande: Kristdemokraterna

Regionfullmäktige
Ordförande: Socialdemokraterna

 

Från Koalitionens budget för 2019

 

Jämlik hälso- och sjukvård

 • Under 2019 ska en plan arbetas fram för framtidens hälso- och sjukvård. Den omfattar hur tre akutsjukhus ska garanteras på lång sikt, hur omställningen till mer nära vård ska genomföras, kompetensförsörjning och investeringar. Planen tar sikte på 2030.
 • En utredning ska tillsättas under början av 2019 för att kunna hitta lösningar där lokala sjukhusledningar ska kunna skapas och integreras i nuvarande system.
 • Avgiften för besök hos akutsjukvården eller färd med ambulans ska inte höjas.
 • Satsning på att motverka psykisk ohälsa med särskilt fokus på äldre.
 • Livsstilsutmaningen och bättre förebyggande folkhälsa.
 • Förstärkning med resurser till primärvård.
 • Projektet som riktar sig till våldsutsatta inom Alternativ till våld ska fortsätta.

 

Investera i personalen

 • Utbildningstjänster för specialistsjuksköterkor.
 • Nya modeller för arbetstid.

 

Bättre regional utveckling

 • Region Jönköpings län behöver höja ambitionsnivån och öka takten för att nå bättre hållbar regional utveckling. Annars riskerar vi att hamna efter jämfört med andra regioner och län.
 • Skapa bättre förutsättningar för utveckling av länet som är långsiktigt hållbar både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Samverkan med kommunerna och andra aktörer som företräder olika delar av samhället ska intensifieras och stärkas.
 • Utreda möjligheten till ett Industriellt utvecklingscentrum (IUC) inom teknik med placering i Gnosjö för att automatisera och digitalisera industrin.
 • Satsning på Nordic Infracenter som kommer göra Nässjö till ett nationellt center för järnvägsutbildningar.

 

Prisvärd kollektivtrafik

 • Länstrafiken ska införa ett prisvärt seniorkort som gäller dygnet runt i hela länet för dem som fyllt 70 år.

 

Kultur för unga

 • Kulturtrappa med kulturupplevelser som elever inom grundskolan ska få möjlighet att ta del av.

 

Ekonomi och investeringar

 • Verksamheten hos Region Jönköpings län ska vara långsiktigt hållbar och inte kosta mer än vad som kan finansieras genom intäkter.
 • Investeringar som görs ska vara egenfinansierade och hanteringen av pensionsåtaganden ska säkras och vara långsiktigt hållbar.

 

facebook Twitter Email