Rachel De Basso (S): Patienter och anhöriga behöver bättre stöd i alla länsdelar

När regionråd Rachel De Basso (S) träffade patientföreningarna berättade hon om värdet av att bättre möta patienter och anhörigas behov i alla tre länsdelar. Under mötet fördes även en diskussion om hur det går att förbättra samarbetet mellan vården och patientföreningarna. Rachel De Basso redogjorde även för de inriktningar som finns i budgeten för att förbättra den personcentrerade vården.

Under torsdag eftermiddag träffade regionråd Rachel De Basso (S) 20 patientförening från hela länet under ett möte på Träcentrum i Nässjö. De Basso redogjorde kort om den politiska organisationen och berättade om den politik som styrande Koalition för Region Jönköpings län för via budgeten för 2019. Ungefär 50 personer deltog, därav åtta politiker. Ämnen för träffen var bland annat hjälpmedel samt hur det som patientförening går att påverka politikens inriktning och i vilka forum det går att lyfta sina åsikter.

   – Patientföreningana har en oerhört viktig funktion. Det är de som har i särklass mest kunskap om och bäst kontakt med de drabbade och anhöriga vid allvarliga sjukdomar eller skador. Att lyssna på patientföreningarna kan vara avgörande för hur vården bäst bör utvecklas. Därför är det betydelsefullt för mig och för dem att det finns självklara mötesplatser för bra dialog, säger regionråd Rachel De Basso (S).

I budgeten för Region Jönköpings län står det angivet att den personcentrerade vården ska bli bättre genom att involvera patienter och närstående i hälso- och sjukvården, inkludera patientföreningarna och brukarråd i arbetet, utveckla mötesplatser som Hjärtats hus, lärcafeér, levande bibliotek, självhjälpsgrupper och att det ska anordnas återkommande träffar i alla tre länsdelar.

   – Patienter och anhöriga behöver bättre stöd i alla tre länsdelarna. Det är därför vi satsar på att utveckla fler mötesplatser som Hjärtats hus för cancerdrabbade och lärcaféer som pedagogiskt ska öka kunskapen hos berörda för att bättre hantera sin livssituation. Det här är steg på vägen för att förbättra den personcentrerade vården där hela individens behov ska lyftas fram, säger Rachel De Basso (S).

facebook Twitter Email