Nya hållbara satsningar på personal och resande i budget för 2020

Styrande Koalition för Region Jönköpings län väljer i budgeten för 2020 att fokusera på flera nya hållbara satsningar. Omställningsarbetet till mer nära vård får stora utökade resurser. Till personalgrupper som arbetar i kliniskt nära verksamhet satsar koalitionen 50 miljoner kronor för att kunna höja löner. Det hållbara resandet ska öka genom att både patienter och personal ska få bättre möjligheter att välja kollektivtrafiken.

Under måndagsförmiddagen presenterade koalitionen budget och verksamhetsplan för 2020 samt flerårsplan 2021-2022 i Region Jönköpings län. Ingången är att det är ett bra ekonomiskt läge som ska förvaltas väl i kombination med nödvändiga satsningar och omställningsarbete.

   – Region Jönköpings län har i jämförelse med andra regioner i Sverige en bra ekonomisk situation och balans i hälso- och sjukvårdsekonomin. För att fortsätta den positiva utvecklingen krävs eftertanke och hållbara satsningar som ska fungera över tid. Den osäkra konjunkturutvecklingen gör att vi agerar försiktigt. Det här ger oss möjlighet att satsa på vår personal och på sjukvården, säger Mia Frisk (KD), ordförande i regionstyrelsen.

Hållbart resande

För att öka det hållbara resandet väljer koalitionen att utöka resurserna till kollektivtrafiken. Men det finns också nytänkande i form av att personer som kallas till sjukhus kan åka dit kollektivt med kallelsen som biljett. Under 2020 genomförs ett projekt där alla anställda i Region Jönköpings län erbjuds möjlighet att köpa resekort med pröva på-rabatt under sex månader för buss- eller tågresor hos Länstrafiken.

   – Personal och patienter behöver få bättre möjligheter att resa med kollektivtrafiken. Vi vill öka andelen som väljer det hållbara resandet. Koalitionen gör även en rejäl satsning på serviceresor. Här finns ett allt större behov och Region Jönköpings län behöver upprätthålla den servicen för våra länsinvånare, säger Marcus Eskdahl (S), förste vice ordförande i regionstyrelsen.

Riktad lönesatsning

Inom hälso- och sjukvården kommer omställningsarbetet till mer nära vård att tillföras nya resurser. Sammanlagt avsätts 20 miljoner kronor för nya arbetssätt och för att utveckla nya digitala hjälpmedel inom vården. För att underlätta rekrytering görs en riktad lönesatsning på 50 miljoner där målet är att kunna höja lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper som arbetar kliniskt i både sjukvård och tandvård.

Stöd för personer som drabbats av våld i nära relation kommer att införas i varje länsdel. Tjänsten SMS-livräddare införs som ett projekt i tre år. Nya resurser avsätts även för att fler akademiska yrkesgrupper än sjuksköterskor ha möjlighet till specialiserad vidareutbildning, så kallade utbildningstjänster.

Från budget och verksamhetsplan för 2020

Koalition för Region Jönköpings län

Hållbar hälso- och sjukvård

Patientkontraktet och fast vårdkontakt
Primärvården ska erbjuda ett patientkontrakt för de patienter som har stora vårdbehov. De med täta kontakter med vården ska även erbjudas en fast vårdkontakt. Det gäller framför allt äldre och invånare med sammansatta vårdbehov, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och för dem som har svårt med den digitala servicen.

En dörr in för unga med psykisk ohälsa
Region Jönköpings län ska ta krafttag för att förbättra den psykiska hälsan hos länets barn och unga. Under 2020 fortsätter arbetet med att skapa triagering enligt principen ”en dörr in”, vilket innebär ett utökat samarbete mellan Region Jönköpings län och kommunernas skolor och socialtjänster. Barn och unga ska enkelt kunna hänvisas till, eller mellan, antingen elevhälsan, barn och ungdomshälsan, ungdomsmottagningarna eller barn- och ungdomspsykiatrin. Det kräver bra samverkan med kommuner och skolor.

Nära vård – nya arbetssätt och digitalisering
Under planperioden kommer det att genomföras utvecklingsprojekt där verksamheter får större frihet och utökat mandat att driva och utveckla sin verksamhet för en mer nära vård och god bemanning. Syftet är att förändra arbetssätt för att ställa om till nära vård, skapa god arbetsmiljö och utveckla nya digitala verktyg.

Våld i nära relation – stöd i varje länsdel
Arbetet för att bemöta och omhänderta våldsutsatta personer ska fortsätta och utvecklas. En metod som erbjuds är verksamheten Alternativ till våld (ATV) där psykologisk behandling till de som utövar våld i nära relationer ges. ATV erbjuder även psykologisk behandling till personer som utvecklat en psykisk ohälsa till följd av utsatthet av våld i nära relationer. Verksamheten har tidigare genomförts som ett tvåårigt projekt och efter en positiv utvärdering utvidgas nu projektet och ska omfatta hela länet.

Screening för koloncancer
Under 2020 påbörjas en uppbyggnad av verksamheten runt screening av tjock- och ändtarmscancer (koloncancer). Sedan 2014 finns en rekommendation från Socialstyrelsen att nationellt införa tjock- och ändtarmscancerscreening. Tidig upptäckt av cancern ger bättre förutsättningar för en bra behandling och ökad överlevnad.

HPV-vaccination för pojkar
Region Jönköpings län inför vaccination mot humant papillomvirus (HPV) för pojkar under 2020. Folkhälsomyndighetens bedömning är att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att inkluderas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Sedan tidigare vaccinerades flickor mot HPV.

SMS-livräddare
Tjänsten SMS-livräddare införs i Jönköpings län under 2020. SMS-livräddare är ett system där hjärt-lungräddnings-utbildade (HLR) lekmän kallas till hjärtstopp. Idag finns systemet i fyra andra regioner och tjänsten tillhandahålls via SOS Alarm. Projektet ska utvärderas efter tre år.

Hållbart resande

Kallelsen till sjukhus kan användas som biljett inom kollektivtrafiken
För att bidra till ett hållbart resande till och från vården ska underlag tas fram för införande av möjligheten att åka allmän kollektivtrafik till sjukhus med kallelsen som biljett/färdbevis. Målsättningen är att kunna införa detta i samband med att länstrafikens nya biljettsystem tas i drift under 2020. Satsningen ska utvärderas efter tre år.

Utökning av serviceresor för att möta behovet
De senaste åren har färdtjänstresorna ökat, vilket resulterat i högre kostnadsökningar än beräknat. Resandeökningen beror bland annat på att regelverket har ändrats så att det nu är möjligt att åka färdtjänst till vården. Utökningen av serviceresorna görs för att möta behovet hos länsinvånarna.

Utbyggnad av kollektivtrafiken
För att nå målet om en 60-procentig resandeökning till 2025 krävs en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken i länet. För att finansiera de beslutade satsningarna inom stadstrafiken i Jönköping, samt anskaffningen av nya Krösatåg, tillförs en årlig resursförstärkning 2020-2023 om 25 miljoner kronor per år.

Pröva på-rabatt på resor med kollektivtrafiken för anställda
För att stimulera till ett ökat resande med kollektivtrafiken genomförs ett projekt under 2020 där medarbetare i Region Jönköpings län erbjuds möjlighet att köpa resekort med pröva på-rabatt under sex månader för buss- eller tågresor hos Länstrafiken.

Hållbart arbetsliv

Utökad lönesatsning på 50 miljoner kronor
För att underlätta rekryteringen och göra det mera attraktivt att arbeta kliniskt görs en riktad lönesatsning på 50 miljoner. Målet är att kunna höja lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper som arbetar kliniskt i både sjukvård och tandvård.

Ny bemanningsenhet
Under 2020 kommer Region Jönköpings län att börja bygga upp en länsövergripande resursenhet för sjuksköterskor som ska underlätta bemanningen där det finns brist på personal.

Fler utbildningstjänster för specialiserad vidareutbildning
Genom nya riktade statsbidraget på drygt 14 miljoner kronor finns under 2020 utrymme till att utöka nuvarande antal utbildningstjänster för specialistsjuksköterskor samtidigt som även andra yrkesgrupper med akademisk examen ges möjlighet till specialiserad vidareutbildning utifrån verksamhetens behov.

Hållbar regional utveckling

Ny regional utvecklingsstrategi för länet
Den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS) som kommer att antas innan året är slut börjar gälla 2020 och kommer att ange målsättningen för hur hela Jönköpings län ska arbeta för att bli Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Den regionala utvecklingsstrategin är ett långsiktigt dokument som siktar mot 2035. Budgeten blir, tillsammans med de handlingsplaner som finns för den regionala utvecklingsstrategins genomförande, det viktigaste styrdokumentet för den regionala utvecklingsstrategins genomförande.

Kulturutbudet ska öka i samverkan med länets kommuner
Smålands musik och teaters verksamhet ska bedrivas både i Kulturhuset Spira och ute i länet. För att främja och säkerställa sin regionala närvaro ska Smålands Musik och Teater verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med kommuner och lokala aktörer. Samverkan med andra professionella scenkonstverksamheter ska eftersträvas. Prioriterade uppdrag är att ha ökad lokal närvaro och ett brett utbud i länets samtliga kommuner.

Barn och unga ska få bättre tillgång till kultur
Ett särskilt riktad uppdrag hos Smålands musik och teater gäller länets barn och unga, en så kallad kulturtrappa. Det innebär att Smålands Musik och Teater ska prioritera möjligheterna för skolor att få kulturupplevelser både i kulturhuset Spira och i sina hemkommuner. Region Jönköpings län erbjuder länets kommuner att barn i både låg- och högstadieålder ges möjlighet att få en kulturupplevelse utan biljettkostnad.

Utökad budget för regionala projekt
Region Jönköpings län har möjlighet att tillsammans med andra aktörer eller själv söka EU- eller statliga medel som ytterligare kan stärka det regionala utvecklingsarbetet. Det finns en förväntan från olika aktörer att regional utveckling i högre grad ska ta på sig ledartröjan för projekt så att de dels blir av och dels genomförs med hög kvalitet och samordning. För att det ska vara möjligt behövs en utökning av medel för medfinansiering av projekt.

Ökad andel ekologisk mat i egna köken
För att bidra till en sund livsmiljö och kunna erbjuda patienter goda råvaror vid måltider kommer måltidsservice att få utökade medel för att kunna inhandla större andel ekologisk mat. Utökningen av andelen ekologisk mat vid sjukhusköken gäller även personal och besökare som äter i Region Jönköpings läns egna restauranger.

Exempel på satsningar 2020

Satsningar i miljoner kronor

 • Lönebildning – 50
 • Utbyggnad kollektivtrafik – 25
 • Serviceresor – 17,5
 • Utbildningstjänster – 14
 • Nära vård – digitalisering – 10
 • Nära vård – nya arbetssätt – 10
 • Screening koloncancer – 7
 • Ekologisk mat – 4
 • Våld i nära relationer – 3,5
 • Regionala utvecklingsmedel – 3
 • Åka kollektivt till sjukhus – 2,5
 • SMS-livräddare – 1,5
facebook Twitter Email