Jämställdhet ska integreras inom all verksamhet i Region Jönköpings län

Region Jönköpings län kommer framöver att arbeta mer strategiskt med att integrera jämställdhet inom all egen verksamhet. På initiativ av Socialdemokraterna lyfts nu frågan upp till högsta politiska nivå. Målet är att vara ett föredöme och att fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner ska följa efter.

Regionfullmäktige röstade under tisdagen igenom motionen av regionråd Marcus Eskdahl (S) som innebär att Region Jönköpings län kommer att lyfta upp frågan om sin jämställdhetspolicy till högsta politiska nivån. Framöver kommer de folkvalda att fatta beslut om hur verksamheten inom Region Jönköpings län ska arbeta mer strategiskt för bättre jämställdhet i den egna organisationen. Tidigare låg frågan på tjänstemannanivå.

   – Det är hög tid att börja tillämpa jämställdhetsintegrering på allvar i Region Jönköping län och dess verksamheter. Om regionen är ett föredöme i dessa frågor kommer fler kommuner, föreningar, företag och privatpersoner att följa efter. För att tydliggöra den politiska ambitionen behöver bland annat vår jämställdhetspolicy fastställas av regionfullmäktige, säger regionråd Marcus Eskdahl (S).

Jämna ut könsfördelningen

Som exempel lyfter Marcus Eskdahl i sin motion upp att Region Jönköpings län behöver sträva efter att öka underrepresenterat kön vid rekrytering, att lika lön ska gälla för lika arbete och att personalförmåner ska vara jämställda för män och kvinnor. I de yrkeskategorier där det är övervägande kvinnor eller män bör det riktas insatser för att jämna ut könsfördelningen.

Det bör även ställas krav på företagen vid upphandling att även dessa har ett jämställt förhållningssätt i sin organisation. De verksamheter som Region Jönköpings län stödjer ekonomiskt via bidrag bör, för att erhålla dessa medel, ha ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet eller ha ett tydligt program för jämställdhetsintegrering.

facebook Twitter Email