Riksdagen

Regeringsstöd till flera projekt i länet

Fyra projekt i Jönköpings län har beviljats stöd av regeringens satsningar på tryggare och bättre utemiljöer. - Vi ser att intresset för det här stödet ökar, och det är positivt att kommuner i Jönköpings län får del av medlen, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen avsätter pengar för att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Det handlar dels om upprustning av till exempel lekplatser och grönytor. Dels om nya anläggningar som gångbanor och multisportsarenor med mera. I Jönköpings län har tre projekt i Jönköpings kommun samt ett projekt i Tranås kommun beviljats bidrag från den senaste…

Läs mer

Nu förstärks förlossningsvården med drygt 32 miljoner

Från och med i år, 2018, förstärks förlossningsvården i Jönköpings län med drygt 32 miljoner kronor. Pengarna är en del av den socialdemokratiskt ledda regeringens miljardsatsning på förlossningsvården, och pengarna ska i första hand användas till att stärka personaltätheten.

En majoritet av Sveriges regioner och landsting uppger att de har svårt att rekrytera personal till förlossningsvården. För att förbättra arbetsvillkoren och på så vis få fler att vilja arbeta inom förlossningsvården satsar därför den socialdemokratiskt ledda regeringen en miljard kronor per år från 2018 till 2022. För Jönköpings län handlar detta om ett tillskott…

Läs mer

Nu förstärks försvaret med 2,7 miljarder

Från och med i år, 2018, förstärks anslagen till totalförsvaret med 2,7 miljarder kronor årligen. Höjningen sker som en följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget och ska ge de svenska krigsförbanden, i bland annat Eksjö, ökad operativ förmåga samt förstärkt förmåga inom totalförsvaret.

Med tanke på det förändrade säkerhetsläget i omvärlden och händelser som visat på samhällets sårbarhet har den socialdemokratiskt ledda regeringen sett ett behov att förstärka totalförsvaret. Från och med i år höjs därför anslaget till totalförsvaret med 2,7 miljarder som bland annat ska stärka Sveriges förmåga att möta ett väpnat angrepp. Av dessa medel går…

Läs mer

Krafttag för jämställdhet

Hösten 2017 gick i #metoo-uppropets tecken, där miljontals kvinnor världen över delade med sig av hur mäns våld mot kvinnor tagit sig uttryck i deras liv. Arbetet med att skapa jämställda villkor mellan kvinnor och män intensifieras nu under 2018.

Ett led i att stärka arbetet med jämställdhet är instiftandet av den nya Jämställdhetsmyndigheten som öppnar i januari 2018. Myndigheten kommer att arbeta för en långsiktig och strategisk myndighetsstyrning inom jämställdhetsområdet, liksom andra politikområden. ”Arbeta på kort och lång sikt” – För att vi ska nå ett jämställt samhälle behöver vi arbeta på både kort…

Läs mer

Nu sänks skatten för 66 000 pensionärer i Jönköpings län

Från och med i årsskiftet har 66 000 antal pensionärer i Jönköpings län fått sänkt skatt med upp till 5 000 kronor per år. År 2020 ska klyftan mellan skatt på arbete och pension vara borttagen. Samtidigt har även bostadstillägget höjts med upp till 420 kronor per månad.

Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde 2014 har ett ekonomiskt underskott vänts till överskott. För att den svenska ekonomin ska komma alla till del har därför regeringen sänkt skatten för 77 procent av alla pensionärer över 65 år i Jönköpings län. Totalt handlar det om en genomsnittlig skattesänkning med 3 077 kronor per år. ”Utmärkt…

Läs mer

S motionerar om ökad jämlikhet

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län vill att regeringen får i uppdrag att tillsätta en jämlikhetsutredning. Syftet med utredningen är att ta fram konkreta reformförslag för att sluta de ekonomiska klyftorna.

I en motion till Sveriges riksdag föreslår de fyra socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Jönköpings län (Peter Persson, Helene Petersson, Thomas Strand och Johanna Haraldsson) att riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en jämlikhetsutredning som ska studera utvecklingen för fördelning av inkomster och kapital samt ta fram konkreta förslag på hur jämlikheten i Sverige kan öka….

Läs mer

Förslag på ny sexualbrottslag

Sex ska vara frivilligt. Därför lägger den socialdemokratiskt ledda regeringen förslag på att införa en ny sexualbrottslag där en samtyckeslagstiftning inför.

Antalet sexualbrott ökar i Sverige, och detta drabbar framförallt yngre kvinnor. För att vända utvecklingen lägger den socialdemokratiskt ledda regeringen fram ett förslag på en ny sexualbrottslag där bland annat samtyckeslagstiftning införs.  – Det här är ett av de viktigaste förslagen som presenterats under mandatperioden. Sex ska vara frivilligt. Annars är det kriminell handling, säger…

Läs mer

Schyssta villkor för SMS-lån

Nu stramar den socialdemokratiskt ledda regeringen åt reglerna kring snabblån. Man föreslår att ränte- och kostnadstak införs. Syftet är att färre personer ska riskera att fastna i en skuldspiral. – Det är oacceptabelt att vissa företag utnyttjar människors ekonomiska utsatthet för att tjäna pengar. Med de här förslagen förstärks skyddet för vanliga människor, säger riksdagsledamoten Johanna Haraldsson.

Jultider innebär att konsumtionen beräknas slå nya rekord. Samtidigt innebär konsumtionshetsen en risk att människor lockas att ta snabblån för att exempelvis ha råd att köpa julklappar eller handla julmat. Snabba krediter riskerar sedan bli en grogrund för att människor hamnar en skuldspiral som de inte kan ta sig ur. – Det är oacceptabelt att…

Läs mer

Ökade kommunala kostnader för LSS – nu vill Haraldsson (S) ha svar från ministern

Från många kommuner i Jönköpings län rapporteras det om skenande kostnader när det gäller assistansersättning. Med anledning av detta har riksdagsledamoten Johanna Haraldsson (S) ställt en skriftlig fråga till statsrådet Åsa Regnér där hon undrar på vilket sätt staten avser att kompensera kommunerna för dessa ökade kostnader.

Sedan tillämpningen av LSS-lagstiftningen (Lagen om Stöd och Service) förändrades, i samband med ett antal vägledande domar från Högsta förvaltningsdomstolen, har kostnader för personlig assistans i hög grad flyttats från statlig till kommunal nivå. 30 miljoner dyrare än budget Detta har inneburit skenande kostnader för assistansersättningen för många kommuner i Jönköpings län. Media har bland…

Läs mer

Persson (S) nöjd med finansministerns svar

I samband med avslöjandet om Paradisläckan skrev riksdagsledamoten Peter Persson (S) en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson där han frågade vilka åtgärder som regeringen vidtar för att reglera skattekonsultbranschen. Nu har finansministerns svar kommit.

I samband med den så kallade Paradisläckan uppdagades det att tusentals svenskar flyr skatt genom olika bolagskonstruktioner. Detta möjliggörs bland annat av skattekonsulter. I en skriftlig fråga till finansminister Magdalena Andersson frågade riksdagsledamoten Peter Persson vilka åtgärder som vidtas för att reglera den här branschen. Tillsatt en utredning I sitt svar skriver finansministern att regeringen…

Läs mer
facebook Twitter Email